Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál

Better Call Saul 4, aneb když spin-off překoná originální seriál

word image 3
word image 3

Perníkový táta, zná­mý také pod svým ori­gi­nál­ním názvem Breaking Bad, postup­ně vyros­tl z malé­ho kul­tov­ní­ho seri­á­lu v jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších tele­viz­ních feno­mé­nů posled­ní­ho dese­ti­le­tí. Na ten nava­zu­je, dle kri­ti­ků snad ješ­tě pove­de­něj­ší, spin-off Better Call Saul. Jeho popu­la­ri­tu doklá­dá i fakt, že se dočkal své již 4. řady, kte­rá odstar­tu­je 27. září ve 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC.

V pří­pa­dě Better Call Saul se jed­ná o vel­mi zda­ři­lý cros­so­ver, na kte­rý pějí ódy nejen kri­ti­ci, ale i fanouš­ci. V něm sle­du­je­me, jak se ze sna­ži­vé­ho a cíle­vě­do­mé­ho práv­ní­ka jmé­nem Jimmy McGill v podá­ní Boba Odenkirka stá­vá advo­kát zlo­čin­ců. Do vel­kých pro­blé­mů se dostá­vá teh­dy, když prvotříd­ní­mu výrob­ci drog Waltheru Whiteovi pomů­že vybu­do­vat obří ile­gál­ní byz­nys s per­vi­ti­nem mod­ré bar­vy. Jimmy v seri­á­lu ztvár­ňu­je vcel­ku milé­ho smo­la­ře, jehož pří­běh má při­blí­žit, jak snad­né je v dneš­ní době dostat se do podob­né situ­a­ce.

Autorem obou námě­tů je Vince Gilligan, kte­rý sli­bu­je, že čtvr­tá řada Better Call Saul bude ješ­tě tem­něj­ší než ty před­cho­zí. Podle jeho před­stav by měl mít seri­ál dal­ší dvě až tři sezo­ny, aby se roz­běh­nu­té pří­bě­ho­vé linie uza­vře­ly. Sledujte 4. řadu Better Call Saul od 27. září kaž­dý čtvr­tek ve 22 hodin na tele­viz­ní sta­ni­ci AMC.

Když dva děla­jí totéž, není to totéž

Cesta navá­zá­ní na vele­ú­spěš­ný seri­ál cros­so­ve­rem nemu­sí být vždy záru­kou úspě­chu. Diváci mohou být pře­sy­ce­ní, her­ci čas­to účin­ko­vá­ní v dal­ším pokra­čo­vá­ní odmí­ta­jí, scé­náris­tům občas dochá­zí nápa­dy i vtip. Nevěříte? Tak co tře­ba pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho seri­á­lu Přátelé nebo M*A*S*H!

Joey bez „svých přá­tel“

Ukázkou nezda­ři­lé­ho pokra­čo­vá­ní je tře­ba seri­ál Joey, jakož­to nástup­ce jed­no­ho z nej­ob­lí­be­něj­ších poči­nů vůbec – Přátel. Když skon­či­la 10. série vel­mi úspěš­né­ho sit­co­mu Přátelé, bylo všem šes­ti klí­čo­vým účast­ní­kům nabíd­nu­to nato­če­ní samo­stat­né­ho seri­á­lu. Tuto pří­le­ži­tost ovšem vyu­žil pou­ze Joey, kte­ré­ho ztvár­nil herec Matt LeBlanc. Děj seri­á­lu se ode­hrá­val v Los Angeles, kam hlav­ní hrdi­na při­jel za svo­jí sestrou a synov­cem z New Yorku, kde ukon­čil svo­je účin­ko­vá­ní v tele­vi­zi. Kritici ten­to pokus s pou­ze jed­nou původ­ní posta­vou nehod­no­ti­li pří­liš klad­ně. A není divu, zarpu­ti­lí fanouš­ci Přátel se pros­tě nespo­ko­ji­li jen s jed­nou posta­vou z legen­dár­ní šes­ti­ce. Asi i pro­to skon­čil Joey odvy­sí­lá­ním 22. dílu dru­hé série.

Zapomenutá legen­da: M*A*S*H – Co bylo po tom

Ještě hor­ší­ho hod­no­ce­ní se dočka­lo vol­né pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho seri­á­lu M*A*S*H s názvem M*A*S*H – Co bylo potom. Většina zná­mých postav už dal­ší natá­če­ní po skon­če­ní 6. vsé­rie absol­vo­vat nechtě­lo. Producenti si ovšem stá­li za svým, a tak vznik­lo dílo pou­ze se tře­mi původ­ní­mi posta­va­mi. Na pokra­čo­vá­ní kývli totiž jen Harry Morgan, nebo­li plu­kov­ník Potter, Jamie Farr, kte­rý ztvár­nil desát­ní­ka Maxwella Q. Klingera a William Christopher, zná­mý ze seri­á­lu jako otec John Francis Patrick Mulcahy. Po vydá­ní 29. epi­zo­dy dru­hé série ten­to expe­ri­ment tvůr­ci ukon­či­li.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74859 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56653 KB. | 29.06.2022 - 11:55:51