Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Beton do každé zahrady

Beton do každé zahrady

img a288355 w1995 t1498748766Pokud se také rádi dívá­te lidem do zahrad, mož­ná jste tak­též zjis­ti­li, že je vlast­ně kaž­dá jiná. Každý maji­tel dom­ku si tu svou zahrád­ku pros­tě upra­ví pod­le svých před­stav. Jedna věc ale téměř nikde nechy­bí. Jsou to beto­no­vé prv­ky.
-         blo­ky
-         pali­sády
-         beto­no­vé díl­ce
-         obrub­ní­ky
-         scho­dy.
okrasná zahrada
Někdy jsou to pou­hé doplň­ky, kte­ré mají mít jen este­tic­kou funk­ci. Některé jsou tu úče­lo­vě, pro­to­že mají za úkol něco důle­ži­té­ho.Vyšší beto­no­vé pali­sády nebo sva­ho­vé sloup­ky pou­ží­vá­me tam, kde chce­me upra­vit rovi­nu na výš­ko­vě čle­ni­tou oblast. Jestliže chce­me svah zpev­nit, může­me také tyto prv­ky pou­žít, ale je nut­né k nim dotvo­řit beto­no­vý základ. To už je tro­chu slo­ži­těj­ší zále­ži­tost, pro­to­že v tom­to pří­pa­dě je nut­ná ješ­tě fil­trač­ní pod­kla­do­vá vrst­va z dob­ře upě­cho­va­né­ho štěr­ku. Filtrační vrst­va by měla být vyso­ká pat­náct cen­ti­me­t­rů. Sloupky usa­dí­me asi do tře­ti­ny jejich cel­ko­vé výš­ky.

Neviditelný zahradní prvek

Všechny beto­no­vé doplň­ky, kte­ré si na zahra­du dáme, by měly půso­bit sehra­ným dojmem.Měly by nám ale také usnad­nit prá­ci na zahra­dě a údrž­bu chod­ní­ků a oko­lí kolem záho­nů.
§  Palisády a obrub­ní­ky zame­zí odpa­dá­vá­ní hlí­ny na nežá­dou­cí mís­ta, a tak nám ušet­ří mno­ho času.
Zajímavou zále­ži­tos­tí je nevi­di­tel­ný obrub­ník. Ten se pou­ží­vá tam, kde chce­me mít napří­klad kamen­ný zásyp. Na roz­hra­ní tráv­ní­ku a zmí­ně­né­ho kamen­né­ho zásy­pu se do země zabu­du­jí sub­til­ní plas­to­vé obrub­ní­ky. Aby si sed­ly na to správ­né mís­to a vydr­že­ly tam, je potře­ba je ukot­vit plas­to­vý­mi nebo oce­lo­vý­mi hře­by.
velká zahrada
§  Plastové obrub­ní­ky, kte­ré vypa­da­jí spí­še jen jako pásy, může­me libo­vol­ně tva­ro­vat do všech mož­ných oblých tva­rů. Můžeme tak dát naší zahrád­ce nádech luxus­ních zámec­kých zahrad.
§  A ješ­tě jed­nu výho­du s sebou nevi­di­tel­ný obrub­ník při­ná­ší. Můžeme zajet se sekač­kou až pří­mo k samé­mu kra­ji záho­nu nebo chod­ní­ku.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69203 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54783 KB. | 29.07.2021 - 05:54:55