Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > BETA Star Wars Battlefront

BETA Star Wars Battlefront

vlcsnap 2015 10 22 20h54m14s368 300x169 1

Uvidíme, co více může­me oče­ká­vat od hry Star Wars Battlefront. Nejedná se o prv­ní titul, kte­rý si hrá­či moh­li zahrát. Již před dese­ti lety jsme moh­li oku­sit hra­ní s naši­mi hvězd­ný­mi hrdi­ny, kdy se jed­na­lo samo­zřej­mě o stří­leč­ku, a tak uvi­dí­me, jest­li bude něja­ká patr­ná změ­na nebo se bude jed­nat jen o prů­měr­nou hru. Hru si vza­lo do pará­dy stu­dio DICE, tak­že se může­me těšit snad na pořád­nou stří­leč­ku, jeli­kož toto stu­dio vydá­vá doce­la nad­prů­měr­né titu­ly her jako Battlefield 3 nebo Mirror’s Edge. Ve veřej­ně vyda­né Beta ver­ze Star Wars Battlefront si může­te vyzkou­šet zatím tři módy hra­ní a těž­ko říci, jest­li nám tvůr­ci ješ­tě udě­la­jí po vydá­ní hry radost něčím navíc, no zatím se máme oprav­du na co těšit. Vydání Beta ver­ze půso­bí vel­mi uspo­ko­ji­vě, mož­ná až pře­kva­pi­vě moc.

vlcsnap-2015-10-22-20h54m14s368 vlcsnap-2015-10-22-20h55m33s722

V mul­tipla­ye­ru máme mož­nost si vybrat mezi těmi­to módy Drop Zone, tady musí­te ovlá­dat pada­jí­cí modu­ly z vesmí­ru na mapě 8 VS 8 dále mód Walker Assault, tam už se jed­ná o sku­teč­ný her­ní poži­tek z bitvy na ledo­vé pla­ne­tě Hoth, tak jak si mi fanouš­ci pama­tu­je­me a zahra­je si jí 80 hrá­čů a v nepo­sled­ní řadě mód Survival Mission, kdy se děj ode­hrá­vá Tatooinu, kte­rý postup­ně pro­zkou­má­vá­te, ale obec­ně v za to zatím ten­to mód nic moc, tak­že uvi­dí­me, jak to bude po vydá­ní.

Hře zatím nelze moc co vytknout, úžas­ná gra­fi­ka a hud­ba, trou­fám si říci, že hra má hod­ně nádech z Battlefieldu. Ovládání, sice občas pokul­há­va­lo hlav­ně kvů­li zvy­ku, a někte­ré umož­ně­né kame­ro­vé pohle­dy, hlav­ně se jed­na­lo o tře­tí pohled, nebyl až tak pro hrá­če vhod­ný, pro­to­že jste se sko­ro vůbec netre­fi­li, kam jste chtě­li. Ve hře najde­te všech­no, co do Star Wars pros­tě pat­ří bojo­vé tan­ky AT-ST, dále AT-AT, mno­ho zbra­ní, botů, růz­ných vesmír­ných stro­jů a stí­ha­ček. Prostě moc hez­ky vymaz­le­ná akč­ní stří­leč­ka se spousta­mi mož­nos­tí, kde si kaž­dý milov­ník stří­le­ček něco najde k zabi­tí.

K závě­ru lze říci, že pokud jste fanou­šek Star Wars, tak se máte na co těšit, pro­to­že tvůr­ci míří vel­mi vyso­ko, a tak se mož­ná bude jed­nat o jed­nu z nej­lep­ších her toho­to roku.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 80%

Žánr: akč­ní stří­leč­ka

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: off-line, on-line

Výrobce: DICE

Datum vydá­ní BETA Verze: 8. 10. 2015

Vychází: 19. 11. 2015

EA ACCESS : 12. 11. 2015

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,29363 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53785 KB. | 28.07.2021 - 09:13:22