Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Bernadette von Dreien: Christina, vize dobra

Bernadette von Dreien: Christina, vize dobra

IMG 20210315 104051

Chcete být při­pra­ve­ni na časy, kte­ré při­jdou? Má-li být budouc­nost dob­rá, musí se dob­ro pro­bu­dit v jed­not­liv­cích, to je záko­ni­tost, kte­rá sice těž­ko, ale nako­nec mne pře­svěd­či­la o své prav­di­vos­ti. Ono se sta­čí podí­vat na své vlast­ní zku­še­nos­ti. Jsme-li mezi dob­rý­mi lid­mi, je nám dob­ře a vše se daří. A je-li to nao­pak, je to špat­ně. Rozvrácené pra­cov­ní kolek­ti­vy, vzta­hy, rodi­ny, přá­tel­ství – co si bude­me poví­dat, čas­to by se to dalo shr­nout jed­nou větou „ono by to bylo fajn, ale on sta­čí jeden rýpal/zlý člověk/sobec/rozvraceč – dosaď­te si své, a roz­há­zí všech­no kolem…“ To je sva­tá prav­da.

IMG 20210315 103931
IMG 20210315 103931
IMG 20210315 104019
IMG 20210315 104019

A pro­to už se na kni­hy od Bernadette von Dreien dívám i tím­to úhlem pohle­du. Ono to není o tom, že „nojo, tak ale je mi to nic plat­né, pro­to­že lidi kolem jsou zlí…“, ale o tom nechat oko­lí chví­li být a zku­sit se od něj odpo­jit. Začít u sebe. I když se pak nej­spíš sta­ne, že bude­te sami jedi­ní na ost­rův­ku nadě­je v moři bez­na­dě­je. Já věřím, že naděj­ní lidé se  začnou při­ta­ho­vat a čím víc jich bude, tím lépe. Tím svět­le­ji a lid­ště­ji tu bude.

Co v kni­ze najde­me?

Znáte-li už prv­ní kni­hu o Christině (kni­ha prv­ní), pak řek­nu jen, že se tu dozví­me ješ­tě něco z její­ho mlá­dí a jinak stá­le podob­né téma s tím roz­dí­lem, že se tu více zamě­řu­je­me na pra­xi, na to, jak vní­ma­tel­ně  změ­nit svůj pohled na svět, aby se i kolem nás zača­ly věci měnit. Jak být trpě­li­vý, jak nemar­nit svou ener­gii tam, kde je na pros­to zby­teč­ně inves­to­va­ná.

Dozvíme se tu ale také mno­hé zají­ma­vos­ti:

  • Christininy inkar­na­ce, jak je to s duše­mi, jak s před­tu­cha­mi
  • Dozvíme se o růz­ných bytos­tech mezi námi, oko­lo nás, (duho­vé bytos­ti, kulo­vi­té bytos­ti)
  • Jak se roz­ví­jí budouc­nost, dimen­ze a kam se vlast­ně gala­xie řítí?
  • Rozebírá se tu vel­mi podrob­ně téma Atlantidy
  • Mýty o Zemi a exis­ten­ce dal­ších svě­tů?

Asi tuší­te, co si pod tím vším před­sta­vit, jen dodám, že všech­no je vysvět­le­no vel­mi čti­vě, zají­ma­vě a někdy se mi i sta­lo, že Christina v napros­to nesou­vi­se­jí­cím téma­tu v kni­ze odpo­vě­dě­la na něco, co jsem zrov­na sama řeši­la. Zákony živo­ta jsou pros­tě stá­le stej­né a navíc, syn­chro­ni­ci­ta, že? I o té se tu dočte­te, o lid­stvu jako tako­vém a samo­zřej­mě o tom, co udě­lat, aby nám tu bylo lépe.

Země je lid­skou duši těž­ký úkol, ale nejsme tu pro­to, abychom se navzá­jem trá­pi­li.

Bernadette von Dreien, občan­ským jmé­nem Meier, se naro­di­la a žije ve švý­car­ském Toggenburgu. Je býva­lou vrcho­lo­vou repre­zen­tant­kou v leh­ké atle­ti­ce. V sou­čas­nos­ti půso­bí jako pří­rod­ní léči­tel­ka. Je vystu­do­va­nou lékař­skou asi­s­tent­kou a v letech 2013 – 2017 stu­do­va­la pří­rod­ní léči­tel­ství se zamě­ře­ním na tra­dič­ní evrop­ské pří­rod­ní léči­tel­ství. V sou­čas­né době žije se svou dce­rou Christinou a synem Mariem v obci Dreien ve švý­car­ském kan­to­nu Sankt Gallen.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2020, www.anch-books.eu

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,61896 s | počet dotazů: 218 | paměť: 54330 KB. | 17.04.2021 - 17:14:58
X