Kritiky.cz > Recenze > Beowulf

Beowulf

//
//

Z pre­ciz­ních rukou Roberta Zemeckise míří do kin legen­da o dáv­ném váleč­ní­ko­vi odě­ná do ino­vá­tor­ské­ho moder­ní­ho hávu tech­no­lo­gie Motion Capture. Úspěšný reži­sér, kte­rý si vydo­byl něko­li­ka sním­ky v Hollywoodu reno­mé, si může dovo­lit expe­ri­men­to­vat a Beowulf je v pořa­dí jeho dru­hou vizu­ál­ní jízdou.
 
Již v roce 2004 jsme měli mož­nost poko­chat se v Imaxu Polárním expre­sem a na rok 2009 pro nás již Zemeckis chys­tá dal­ší kou­sek do sbír­ky A Christmas Carol. Zaznamená s Beowulfem u divá­ků pat­řič­ný ohlas?

 

 

Přestože audi­o­vi­zu­ál­ně na nás čeká díky zdo­ko­na­le­né tech­no­lo­gii ješ­tě vět­ší baš­ta než v pří­pa­dě Polárního expre­su, novin­ka se přes­to obdob­ně potý­ká se slab­ším obsa­hem. Samotnou legen­du, jak ji zazna­me­nal v prů­bě­hu věků nezná­mý pisa­tel, není zrov­na leh­ké pře­vést na fil­mo­vé plát­no. Skládá se totiž ze dvou nesou­ro­dých čás­tí, z nichž v prv­ní vystu­pu­je Beowulf jako mla­dý bijec, zatím­co dru­hou pro­ží­vá již jako star­ší muž. Chybí jis­tý spo­jo­va­cí člá­nek, kte­rý by oba par­ty ele­gant­ně spo­jil. Scénáristé si však jeden tako­vý vykou­ma­li a přes­to­že nebu­de­te chtít Beowulfovo akč­ní mlá­dí tak rych­le opuš­tět, bude­te ale­spoň dal­ší­mu dění dob­ře rozu­mět.

 

Animovaný obraz je výteč­ný a přes­ně u tako­vé­ho­to fil­mu tvůr­cům ušet­ří hod­ně sta­ros­tí s počet­ný­mi efek­ty a roz­měr­ný­mi pří­še­ra­mi. Nezbývá než dopo­ru­čit návště­vu Imaxu, kde sní­mek kro­mě pro­jek­ce v běž­ných kinech může­me spat­řit. Rovněž hud­ba se poved­la na jed­nič­ku a soun­d­track Alana Silvestriho (tra­dič­ní­ho skla­da­te­le Zemeckisových fil­mů) doká­že vystu­po­vat jako samo­stat­ná umě­lec­ká jed­not­ka rych­lé­ho nasa­ze­ní.
 
Jsou tu ovšem také hned dvě ale. Zaprvé je film až nesku­teč­ně bru­tál­ní a v žád­ném pří­pa­dě se neho­dí pro divá­ky do 18 let. Násilí je mnoh­dy samo­ú­čel­né a bez špet­ky pří­no­su pro atmo­sfé­ru fil­mu, kte­rou z dechbe­rou­cí legen­dy posou­vá na odpu­di­vá jat­ka. Druhý aspekt, kte­rý fil­mu ubí­rá na hod­no­ce­ní je pří­liš na sou­bo­je, pří­še­ry a svůd­nou Angelinu Jolie zamě­ře­ný děj. Pro vkus mno­hých totiž tohle nepo­sta­čí. Ta tro­cha lid­skosti a inte­li­gen­ce, kte­rou tvůr­ci své­mu pro­duk­tu vtisk­li, nedo­sta­ne na plát­ně ani o píď víc pro­sto­ru než čet­né naráž­ky na pán­ské při­ro­ze­ní v ohro­že­ní.

 

Vraťme se však na závěr k tomu pří­jem­něj­ší­mu, co nám film nabí­zí – parád­ní ani­ma­ci. Zemeckis si navíc nád­her­ně hra­je s kame­rou. Je sice prav­da, že posta­vám občas očič­ka jako­by ujíž­dě­jí šejd­rem a koní­ci běha­jí dost směš­ně, ale jinak Motion Capture potě­ší. Někteří her­ci si jsou vel­mi podob­ní, jiní už méně. Anthony Hopkins, John Malkovich i Robin Wright Penn (po Tomu Hanksovi dal­ší ze slav­né­ho Forresta Gumpa, kte­rou Zemeckis při­zval k spo­lu­prá­ci na expe­ri­men­tech) přes nezbyt­né dobo­vé úpra­vy jsou poznat dob­ře. Angelina Jolie odha­lí více, než v reá­lu, ale nemít kupu cha­rak­te­ris­tic­kých zna­ků jako vla­sy sepnu­té do copu a obří... rty, že ano, mož­ná by neby­la na prv­ní pohled tak snad­no dešif­ro­va­tel­ná.

 

Děsivě je zná­zor­něn Grendel, kte­rý přes svou ohav­nost nese hlav­ní rysy své­ho před­sta­vi­te­le Crispina Glovera. Možnosti pou­ži­té tech­no­lo­gie pak vynik­nou zejmé­na u Raye Winstona, kte­ré­ho si Zemeckis vybral zejmé­na pro výbor­ný hla­so­vý fond. V roli namaka­né­ho obra Beowulfa tak zazá­ří v reá­lu zaku­la­ce­ný pade­sát­ník. Tahle sran­da stá­la plných 150 mili­o­nů dola­rů.
 

//
//

Nákladný sní­mek s lep­ší for­mou než obsa­hem, kte­rý si občas umí udě­lat legra­ci sám ze sebe a to se cení. Pokud si z výše uve­de­né­ho nepo­mě­ru dělá­te hla­vu mini­mál­ně, nezbý­vá než dopo­ru­čit návště­vu Imaxu, kde audi­o­vi­zu­ál­ní 3D hody vynik­nou nej­ví­ce. Nebýt tolik samo­ú­čel­né­ho nási­lí, bylo by výsled­né hod­no­ce­ní o stu­peň lep­ší.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

V dáv­ných dobách hrdi­nů žil moc­ný bojov­ník jmé­nem Beowulf, kte­rý zabil své­ho démo­nic­ké­ho soka Grendela. Tím vyvo­lal kon­flikt s jeho nebez­peč­nou, záro­veň však vel­mi svůd­nou mat­kou. Z krá­le se stá­vá legen­da.

Hodnocení uži­va­te­lů:
Vyberte hod­no­ce­ní

1 z 10

2 z 10

3 z 10

4 z 10

5 z 10

6 z 10

7 z 10

8 z 10

9 z 10

10 z 10

Průměr: 6 (2x hod­no­ce­no)

17. 6. 2008 Andrea Zahradníková

Přidat komen­tář

Vložil Slávek Anlauf, 29. Listopad 2007 - 0:00

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,13052 s | počet dotazů: 238 | paměť: 52915 KB. | 21.06.2021 - 10:11:17