Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > BenQ MW851UST – 3D projektor, který má grády!

BenQ MW851UST – 3D projektor, který má grády!

Uvažovali jste někdy o kou­pi 3D pro­jek­to­ru? Chtěli jste někdy vyu­žít nepo­u­ží­va­nou míst­nost? Pak mám pro vás jedi­neč­ný tip, jak si udě­lat doma malé 3D domá­cí kino hra­vě a hlav­ně lev­ně! Jediné co k tomu bude­te potře­bo­vat je kva­lit­ní plát­no a repro­duk­to­ry a poté sta­čí zakou­pit BenQ MW851UST a bude­te mít pře­krás­né malé domá­cí kino za oprav­du rozum­nou cenu.

BenQ MW851UST je kon­stru­o­ván pře­de­vším na pro­mí­tá­ní v ultra-stísněných pro­sto­rách a v tom­to obo­ru je oprav­do­vou špič­kou! Dokáže z pou­hých 67,5 cen­ti­me­t­rů pro­jek­ční vzdá­le­nos­ti vytvo­řit obraz o úhlo­příč­ce až 87“. Tyto úcty­hod­né kous­ky doká­že díky DLP zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gii s nativ­ním roz­li­še­ním 1280x800 bodů. Díky tomu­to roz­li­še­ní doká­že vytvo­řit obraz s pomě­rem stran až 16:10. Napojit ho může­te také na 3D tele­vi­zi, či na oby­čej­nou tele­vi­zi. Dokonce si doká­že při­jí­ma­ný mate­ri­ál vylep­šit až na Blu-ray kva­li­tu. Projekční lam­pa dosa­hu­je jasu 2 500 ANSI lume­nů o výko­nu 230W. Těmito hod­no­ta­mi se roz­hod­ně řadí mezi špič­ku.

Udělejte si pod stro­me­ček radost a pořiď­te si doko­na­lý 3D pro­jek­tor BenQ MW851UST, kte­rý vás roz­hod­ně nadchne. Jeho cena se sice pohy­bu­je kolem 34 000,-Kč, ale napří­klad v TOMTOinter­ne­to­vém obcho­dě ho může­te sehnat lev­ně­ji. Dnes již není pro­blém si BenQ MW851UST vzít na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním, tak­že oprav­du není co řešit!

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77797 s | počet dotazů: 242 | paměť: 53731 KB. | 04.08.2021 - 21:48:48