Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem

Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem

IMG 20171114 130253 kopie
IMG 20171114 130253 kopie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tohle je jed­na z knih, kte­rou bych tak ráda si uži­la načte­nou! Aby vynik­la její dra­ma­tič­nost, vtip, nad­hled a leh­kost, se kte­rou se vám doslo­va vry­je pod kůži a sta­ne se návy­ko­vou. No ano, i ten, kdož se o poli­ti­ku nijak neza­jí­má, se najed­nou ocit­ne upro­střed boje o moc, boje o Evropu, upro­střed zhoub­né­ho buje­ní médií s jejich cíle­ně ovliv­ňo­va­ný­mi zprá­va­mi a snad i upro­střed pes­t­i­ci­dy postří­ka­né­ho pole, z něhož plo­di­ny popu­tu­jí stov­ky kilo­me­t­rů od své­ho „rodiš­tě“. Jestli z toho vše­ho máte zma­tek, tak věř­te, že přes­ně to se tady bude­te dozví­dat. Nesmyslnost či spí­še nelo­gič­nost celé­ho nasta­ve­ní Evropy, a to nejen z toho „vůd­čí­ho“ hle­dis­ka od lidí, kte­ří by měli stá­ty chrá­nit a roz­ví­jet. Nesmyslnost to není, to vám dojde vzá­pě­tí, že jde vlast­ně o dob­ře pro­myš­le­ný krát­ko­zra­ký sys­tém pro obo­ha­ce­ní jis­tých sku­pin. No a pak tu máte i zají­ma­vá pojed­ná­ní o toku finan­cí, jejich význa­mu, také o ško­lách a vzdě­lá­vá­ní, všech­no v pohle­dech, kte­ré se neo­me­zu­jí jenom na Evropu, ale i na pohle­dy glo­bál­ní.

A to je samo o sobě zají­ma­vé, pro­to­že k tako­vým infor­ma­cím se kaž­dý den běž­ně nedo­sta­ne­me.

V čti­vém a živém tex­tu si jen čas od času vzpo­me­ne­te, že čte­te zprá­vy, infor­ma­ce a výzkumy ze zahra­nič­ních zdro­jů nebo z osob­ních zku­še­nos­tí samot­né­ho auto­ra. Že se dívá­te na Evropu i naši zemi z úhlů pohle­du lidí žijí­cích v zahra­ni­čí a že mož­ná vidí­te vět­ší nad­hled než my tady, v našem malém čes­kém ryb­níč­ku.  A ven­ku se při­tom dějí vel­ké věci...

„Tak se něko­lik sto­vek inves­tič­ních ana­ly­ti­ků v hrst­ce mezi­ná­rod­ních agen­tur v sed­lech honá­ků inves­tor­ských stád stá­vá nej­moc­něj­ší­mi vlád­ci svě­to­vé eko­no­mi­ky, jejichž úsud­ky ovliv­ňu­jí eko­no­mic­kou situ­a­ci tisí­ců sub­jek­tů a živo­by­tí sta­mi­li­o­nů jed­not­liv­ců. Zda je to stav dob­rý či špat­ný, si nedo­vo­lím posou­dit, pro­to­že nevím o žád­ném lep­ším. Ale dove­du si těž­ko před­sta­vit, jak dlou­ho bych v jejich kůži doká­zal tuto odpo­věd­nost nést a zůstá­vat při­tom objek­tiv­ní.

Zato bych si rád před­sta­vo­val, že vás mezi­tím moh­lo napad­nout toto: Hrozící nová celo­svě­to­vá tota­li­ta nemá žád­nou loa­ja­li­ty hod­nou ide­o­lo­gii a její jedi­nou moti­va­cí je, jak na kom a kde co nej­snad­ně­ji a nej­bez­o­hled­ně­ji vydě­lat co nej­víc peněz.

Všechno ostat­ní je jí zce­la lhos­tej­né, kro­mě toho, že vše vní­má ve dvou vyhra­ně­ných kate­go­ri­ích pod­voj­né­ho účet­nic­tví: Buď jsme komo­di­ta, nebo trh. Pasivum nebo akti­vum. Buď si nás kupu­je, nebo nám pro­dá­vá…

… Takovou komo­di­tou a trhem je celá pla­ne­ta, a pod­le toho to taky začí­ná vypa­dat.“

A proč jsem zmi­ňo­va­la to načte­ní? No prá­vě pro­to, že pohrát si s tex­tem, infor­ma­ce­mi, a ješ­tě s into­na­cí hla­su, to by byl kon­cert. Ale mož­ná jsem jen naka­že­ná pár roz­hla­so­vý­mi hra­mi, kte­ré jsem náho­dou našla na you­tu­be a jejichž auto­rem je prá­vě Benjamin Kuras. A je v nich čas­to sem tam kou­sa­vé, sem tam pro­zí­ra­vé a nepří­jem­né moud­ro a prav­da o lid­stvu. O tom věč­ném boji o pení­ze a hmot­né stat­ky, kte­ré jsou pře­ce úpl­ně vším! Nebo nejsou?

Jsou – bohu­žel o tom je i tato kni­ha. A tak po nás oprav­du mož­ná zbu­de poto­pa, pár švá­bů, kte­ré pře­ži­jí ten nuk­le­ár­ní konec, po němž se opět pomno­ží a vli­vem evo­lu­ce (nebo kvan­to­vá fyzi­ka bude hrát také roli?) se z nich vytvo­ří něja­ká ta pěk­ná a vtip­ná dal­ší civi­li­za­ce a za mili­o­ny let bude zase vzni­kat podob­ná kni­ha psá­na švá­bem pro švá­by…

O auto­ro­vi:

Benjamin Kuras je rodem Zlíňák (4.4.1944) vzdě­lá­ním Olomoučák (od mateř­ské škol­ky do kon­ce stu­dia ang­lis­ti­ky), krát­ce praž­ský ang­lic­ký roz­hla­so­vý redak­tor 1968), od říj­na 1968 Londýňan a čes­ký redak­tor BBC (od 1969), od roku 1975 brit­ský občan. Autor pat­nác­ti ang­lic­kých a roz­hla­so­vých her, kte­ré se hrá­ly v šes­ti zemích. Od roku 1990 při­spí­vá do čes­kých peri­o­dik a v mno­ha nakla­da­tel­stvích vydal vel­ké množ­ství titu­lů od sati­ric­kých vtip­ných náhle­dů na dneš­ní svět, po kni­hy zabý­va­jí­cí se vzta­hem muž a žena, až po kni­hy věnu­jí­cí se úpad­ku dneš­ní civi­li­za­ce a poli­tic­kým vli­vům (tady je asi nej­za­jí­ma­věj­ší kni­ha Soumrak bílé­ho muže, Poslední nadě­je civi­li­za­ce nebo Češi na vlás­ku). Z nepře­ber­né­ho množ­ství lze vybí­rat doslo­va done­ko­neč­na.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,39855 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60947 KB. | 04.10.2022 - 10:04:51