Kritiky.cz > Recenze knih > Benjamin Kuras: Jak zabít civilizaci

Benjamin Kuras: Jak zabít civilizaci

civilizace900

Chcete po pře­čte­ní něja­ké kni­hy sedět tak dvě hodi­ny s ote­vře­nou pusou? Tak když zce­la pomi­nu fakt, že autor tu s před­sti­hem snad něko­li­ka let před­po­vě­děl to, co se sta­ne v Paříži (a to zce­la logic­kou deduk­cí), jímá mě hrůza z celé kni­hy. Je tak logic­ká, pod­lo­že­ná his­to­rií a fak­tem, že his­to­rie má sklo­ny se opa­ko­vat, pokud se z ní lid­stvo nepo­u­čí, že si k tomuhle čti­vu při­prav­te skle­ni­ci stu­de­né vody. Na hla­vu. Užasnete nad logi­kou, nad his­to­rií, nad fak­ty, kte­rá pros­tě jsou a s kte­rý­mi už  nejde nic dělat. A pocho­pí­te, jak snad­né je uva­řit žábu v hor­ké vodě. A mož­ná tato kni­ha ve vás také pro­bu­dí úctu k našim před­kům.

V rám­ci roz­ho­vo­rů s auto­rem jsem se ho zepta­la také na to, co mne „páli­lo“ jakož­to rýpal­ku po celou dobu čte­ní. Jsou jeho infor­ma­ce vůbec prav­di­vé. Vždyť celý inter­net, svět, média, jsou tak snad­no mani­pu­lo­va­tel­ná. Manipulují i his­to­rií! Která v této kni­ze slou­ží jako pod­klad… Zeptala jsem Benjamina Kurase, jak vůbec může­me v dneš­ní době roze­znat důvě­ry­hod­ný zdroj.

Odpověděl mi, původ­ně tedy pro časo­pis Regenerace, tak­to: „To pozná­te pod­le toho, zda vám infor­ma­ce ote­ví­rá oči a upo­zor­ňu­je na nebez­pe­čí, nebo zamlžu­je a chlá­cho­lí, že vám nic nehro­zí, nebo dokon­ce bala­mu­tí, že co vás ohro­žu­je, vám nao­pak pro­spí­vá. Zda vychá­zí z exis­tu­jí­cích a dohle­da­tel­ných infor­ma­cí, je ocho­ten je opra­vit v pří­pa­dě, že se uká­žou nespráv­né či nepřes­né, nebo zda je i přes jejich dohle­da­tel­nost popí­rá. Zda zdroj vychá­zí z fak­tů, z nichž si postup­ně utvá­ří názor, nad­hled, závě­ry a návrhy, nebo zda vychá­zí z a pri­o­ri názo­ru či ide­o­lo­gie, kte­rou fak­ta fil­tru­je a fabu­lu­je jejich věro­hod­nost. Příklady ze sou­čas­né migrač­ní kri­ze: „Uprchlíci trpí a musí­me jim pomá­hat všem bez roz­dí­lu, pus­tit si je domů, jsme pře­ce huma­nis­té, křes­ťa­né a nebez­pe­čí, že by mezi nimi při­chá­ze­li cíle­ně nasa­ze­ní tero­ris­té, je „žád­né, nepa­tr­né“. Na pod­po­ru této zafi­xo­va­né ide­je pak ale tako­vý zdroj potře­bu­je zaml­čet, popřít nebo zne­vá­žit dostup­né infor­ma­ce, že stov­ky tako­vých tero­ris­tů už byly iden­ti­fi­ko­vá­ny zpra­vo­daj­ci evrop­ský­mi, o jejich tisí­cov­kách hovo­ří zpra­vo­daj­ské zdro­je pří­mo z Blízkého výcho­du, dokon­ce samot­né­ho Islámského stá­tu, nebo blíz­ko­vý­chod­ní diplo­ma­té v Evropě. Či zaml­čo­vat sta­tis­ti­ky ze zemí se sil­nou islám­skou imi­gra­cí, kde 80% imi­gran­tů zůstá­vá na soci­ál­ní pod­po­ře ješ­tě 5 let po pří­cho­du. Takže hlav­ní vodít­ko důve­ry­hod­nos­ti? Je-li nebez­pe­čí sku­teč­né, chci se pro­ti němu pojis­tit, nebo se jím nechat bez­moc­ně pře­vál­co­vat? A nao­pak, jestli­že se pojiš­ťu­ji pro­ti nebez­pe­čí nee­xis­tu­jí­cí­mu zby­teč­ně, co mně vlast­ně hro­zí?“

Kniha je neu­vě­ři­tel­ně logic­ká. Nedá se nad ní pochy­bo­vat, pou­ze pře­mýš­let, žas­nout a chá­pat roz­hoř­če­ní auto­ra, kte­ré­mu se ale sna­ží setsa­kra­ment­sky vyhnout. Jak sám řekl, sna­žil se vyhý­bat tomu, aby dával do kni­hy své názo­ry…“Není to názo­ro­vá esej, ale řetěz fak­tů a udá­los­tí, sou­čas­ných, minu­lých a plá­no­va­ných, sta­tis­tik a tren­dů, s cito­va­ný­mi pra­me­ny. Seřazených dra­ma­tic­ky tak, aby byly čti­vé a aby udá­los­ti pro­bí­ha­ly v sou­vis­los­tech a vyplý­va­ly jed­na z dru­hé. Proto se vám to mož­ná jeví tak logic­ké.“

Jen čas od času vyplý­vá jeho smu­tek, zou­fal­ství, zlost, frustra­ce… já vůbec nevím, jaké emo­ce to moh­ly být, kaž­do­pád­ně jsou kul­ti­vo­va­né a je v nich cítit ten smu­tek nad tím, jak jsem necha­li naše kul­tur­ní dědic­tví roze­brat pár psy­chic­ky naru­še­ným jedin­cům.

Jinak lze říci, že kni­ha jsou pou­há fak­ta logic­ky a smys­lu­pl­ně posklá­da­ná tak, jak by to mělo šro­to­vat v hla­vě kaž­dé­mu nor­mál­ní­mu člo­vě­ku.

Islám, Evropa, his­to­rie, konec civi­li­za­cí

Stále doko­la se točí­cí téma dává jas­ně naje­vo, že Evropa je na pra­hu mož­né kon­ce své exis­ten­ce. Jak zabít civi­li­za­ci? Naprosto jednoduše…Stačí tro­cha rafi­no­va­nos­ti a tak jed­na gene­ra­ce. Je to zou­fa­le málo času, vezmeme-li v úva­hu, že tu je ješ­tě gene­ra­ce lidí, jež zaži­la dru­hou svě­to­vou vál­ku. Nepoučili jsme se? Zahladili his­to­rii tak, že se vrhá­me do náru­čí dal­ší, ovšem mno­hem pod­le­ji vede­né vál­ce? Líbí se mi roz­bor islá­mu, jeho zla­tý věk, úžas­né doby pohá­dek Tisíce a jed­né noci, úžas­né ženy, inspi­ra­tiv­ní kul­tu­ra. Stačilo sedm set let, aby se z ní sta­lo jed­no z nej­bru­tál­něj­ších nábo­žen­ství vůbec. Jak se to sta­lo? To si pře­čte­te v této kni­ze spo­leč­ně s tím, jací jsou vlast­ně mus­limští muži, není tře­ba se jejich pova­hám divit. Na jejich mís­tě, s jejich výcho­vou a kul­tu­rou, bychom neby­li jiní…

Je to smut­né čte­ní, smut­né a mělo by kaž­dé­ho pobou­řit. Pobouřit tak, aby se pro­bu­dil. Abychom se ubrá­ni­li před nesmy­sl­nos­tí, kte­rou na nás valí ti, jež roz­ho­du­jí o naší budouc­nos­ti.

O auto­ro­vi:

Benjamin Kuras se naro­dil ve Zlíně, byl krát­ce praž­ský roz­hla­so­vý redak­tor (1968), od říj­na 1968 se stal oby­va­te­lem Londýna a čes­ký redak­tor BBC a od roku 1975 ofi­ci­ál­ně brit­ský občan.  Autor pat­nác­ti ang­lic­kých diva­del­ních a roz­hla­so­vých her, kte­ré se hrá­ly v šes­ti zemích.

Od roku 1990 při­spí­vá do čes­kých peri­o­dik jako jsou Respekt, Bajt, Český deník, Týden, Lidové novi­ny, Profit, Marianne, MF Dnes, Právo. Dnes pra­vi­del­ný sloup­kař Reflexu. V nakla­da­tel­stvích Eminent, Baronet, Linde, Evropský lite­rár­ní klub, Totobia a G+G vydal množ­ství čes­kých i ang­lic­kých knih, např. Žít vše­mi údy, Jak pře­žít padou­chy, Tao sexu, Pryč s pra­šiv­ka­mi, Deník viru­se aid­su, Antonín a František jsou naži­vu, Nebýt Golema a mno­ho dal­ších…

  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které […] Posted in Recenze knih
  • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou […] Posted in Recenze knih
  • Knižní recenze – Než jsem tě poznala (Jojo Moyes)27. února 2017 Knižní recenze – Než jsem tě poznala (Jojo Moyes) Tak trošku se mi pomíchali recenze na knihy, které jsem přečetla ještě ke konci loňského roku, a na knihy, které jsem už přečetla v roce 2017. No nic, snad se mi to podaří dát dohromady […] Posted in Recenze knih
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […] Posted in Recenze knih
  • Kim Dryer: Andělská inspirace8. listopadu 2019 Kim Dryer: Andělská inspirace Autorka o svých kartách říká, že byly vytvořeny proto, aby nás přivedly andělům blíže. Protože ta andělská pomoc a podpora je dostupná pouze, když o ni požádáme. To je pravidlo, které […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […] Posted in Recenze knih
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […] Posted in Recenze knih
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […] Posted in Recenze knih
  • Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]19. října 2015 Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%] Kniha, jejiž příběh se odehrává ve vřavě Druhé světové války, sleduje osudy dvou mladých žen z britských ostrovů. Maddie, chytrá, ale skromná pilotka a Julie, skotská aristokratka, která […] Posted in Recenze knih
  • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...