Kritiky.cz > Profily osob > Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch (* 19. čer­ven­ce 1976, Londýn, Spojené krá­lov­ství) je brit­ský fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Mezi jeho nej­zná­měj­ší role pat­ří Stephen Hawking z dra­ma­tu Hawking (2004), William Pitt z his­to­ric­ké­ho fil­mu Nezlomná vůle (2006), hlav­ní roli si zahrál i v mini­se­ri­á­lu The Last Enemy (2008) jako Stephen Ezard, také jako Paul Marshall ve fil­mu Pokání (2007) a role Bernarda ve Small Island (2009). Nejvíce se však pro­sla­vil rolí Sherlocka Holmese v seri­á­lo­vé adap­ta­ci BBC Sherlock (2010).

Život a vzdělání

Narodil se v Londýně v Anglii jako syn her­ců Timothy Carltona a Wandy Venthamové.

Náznaky herec­ké kari­é­ry u Cumberbatche zapo­ča­ly již v útlém dět­ství, nej­pr­ve na sou­kro­mé ško­le Brambletye School v Západním Sussexu a poté na pres­tiž­ní ško­le Harrow School v seve­ro­zá­pad­ním Londýně. Po úspěš­ném absol­vo­vá­ní odjel učit ang­lič­ti­nu na jeden rok do tibet­ské­ho kláš­te­ra. Poté stu­do­val herec­tví na uni­ver­zi­tě v Manchesteru. Jeho herec­ké sna­hy míři­ly dále, a pro­to se roz­ho­dl pokra­čo­vat ve stu­di­ích, a to na Londýnské aka­de­mii hud­by a dra­ma­tic­kých umě­ní.

Kariéra

Divadlo

Od roku 2001 dostá­val hlav­ní role v kla­sic­kých hrách v Open Air Theatre, Regent´s Park, Almeida Theatre, Royal Court Theatre a Nation Theatre. Byl nomi­no­ván na Cenu Lawrence Oliviera za nej­lep­ší výkon ve ved­lej­ší roli ve hře Heda Gablerová. Tato diva­del­ní hra měla 16. břez­na 2005 pre­mi­é­ru v Almeida Theatre, poté byla hrá­na v Duke of York´s Theatre a nako­nec také ve West End Theatre. V úno­ru 2011 začal hrát na alter­na­tiv­ních nocích v The Children´s Monoluges a jako Dr. Frankestein. Tuto roli si i zahrál v lon­dýském národ­ním diva­dle. Frankestein byl dokon­ce uve­den do kin v břez­nu 2011.

Televize

V roce 2004 si zahrál dvoj­ro­li ve fil­mu Heartbeat, dále napří­klad ve fil­mu Tipping The Velvet (2002) a taky v kome­di­ál­ním dra­ma­tu Fortysomething (2003). Také vystu­po­val v seri­á­lech Spooks a Silent Witness. V roce 2004 zazá­řil ve fil­mo­vé adap­ta­ci Hawking, kte­rá mu při­nes­la nomi­na­ci na cenu BAFTA TV pro nej­lep­ší­ho her­ce a zís­ká­ní cenu Zlatá nym­fa. Také se obje­vil v mini­sé­rii od BBC, Dunkirk.

V roce 2005 hrál pro­ta­go­nis­tu Edmunda Talbota v mini­sé­rii To The Ends of The Earth, zalo­že­ný na tri­lo­gii Williama Goldinga. Režisér fil­mu o něm pro­hlá­sil:

„Našli jsme Benedicta Coumberbutche poměr­ně brzy. Potřebovali jsme vel­mi dob­ré­ho her­ce, něko­ho dost mla­dé­ho na to, aby byl uvě­ři­tel­ný jako aris­to­krat, kte­rý je nepa­tr­ně nesym­pa­tic­ký, ovšem už dospě­lý a uvě­do­mu­je si svo­je názo­ry. A hlav­ně jsem potře­bo­va­li her­ce, kte­rý by byl na obra­zov­ce čty­ři a půl hodi­ny, v kaž­dé scé­ně. Potřebovali jsme něko­ho se zku­še­nost­mi, něko­ho kdo by byl nejen dob­rým her­cem, ale také něko­ho s úžas­ně komic­kým nača­so­vá­ním. Benedict byl ide­ál­ní odpo­věď.“

Producent Lynn Horsford řekl:

„Benedict byl pozo­ru­hod­ný. Pořád byl začte­ný v Golden romá­nech a stá­le je stu­do­val. Potřebovali jsem ho kaž­dý den a on se pros­tě neza­sta­vil, vychá­zel nám vsříc a neste­žo­val si. On se pros­tě stal Edmundem Talbotem. A tuto oprav­do­vost pře­ne­sl do všech čle­nů obsa­ze­ní. Během čtyř měsí­ců, kdy ten­to film vzni­kal, můžu říci, že jsme se vel­mi sblí­ži­li.“

Dále se Cumberbatch obje­vil po boku Toma Hardyho v tele­viz­ní adap­ta­ci kni­hy Staurt: A Life Backwards (2007). V roce 2008 si zahrál v dra­ma­tu The Last Enemy, za kte­rý dostal cenu Satelite pro nej­lep­ší­ho her­ce ve fil­mu nebo mini­sé­rii. V pro­sin­ci 2008 se obje­vil v roli let­ce The Dark Side of The Earth. V roce 2009 hrál v seri­á­lu Slečna Marplová, také tele­viz­ní adap­ta­ci Small Island a zno­vu zís­kal cenu BAFTA TV za nej­lep­ší­ho her­ce ve ved­lej­ší roli.

Cumberbatch se také zabý­val roz­hla­sem, pře­vy­prá­věl šest dílů seri­á­lu South Pacific. Vysílaly se od květ­na do červ­na 2009 na BBC Radio 4. Cumberbatch, kte­rý je vel­kým fanouš­kem sci-fi show Pán času, se v jed­nom z roz­ho­vo­rů zmí­nil, že by měl zájem se obje­vit v hlav­ní nebo ved­lej­ší roli k při­pra­vo­va­né adap­ta­ci Sherlock. Toto přá­ní mu bylo v roce 2010 spl­ně­no a vyslou­žil si pří­jem­né ohla­sy, jak od kri­ti­ky, tak i u divá­ků.

Film

V roce 2006 si zahrál ve fil­mu Nezlomná vůle, kde ztvár­nil Williama Pitta. Příběh se nese v duchu 18. sto­le­tí, v době inten­ziv­ních a dlou­hých poli­tic­kých bojů kvů­li pro­ble­ma­ti­ce otro­ků v brit­ském krá­lov­ství. William Pitt byl nej­bliž­ším pří­te­lem Wilbeforce, což byl poli­tic­ký spo­je­nec a poté stal se před­se­dou vlá­dy. Touto rolí zís­kal cenu London Film Critics Circle a byl to pro něho prů­lom v jeho dosa­vad­ní kari­é­ře.

Následně se obje­vil ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Pokání (2007) a Králova pří­zeň (2008). V 2009 si zahrál v Creation a v roce 2010 v The Whistleblower. Cumberbatch se v roce 2011 obje­vil v jed­né z ved­lej­ších rolí ve fil­mu Stevena Spielberga Válečný kůň. O rok poz­dě­ji jsme ho měli mož­nost vidět ve sním­ku Jeden musí z kola ven, kde si zahrál po boku her­ců jako jsou Gary Oldman, Colin Firth a Tom Hardy.

V roce 2013 hrál ve sci-fi fil­mu Star Trek: Do tem­no­ty a v oce­ňo­va­ném 12 let v řetě­zech.

Osobní život
Cumberbatch udr­žo­val vztah s hereč­kou Olivií Pouletovou, se kte­rou se sezná­mil na uni­ver­zi­tě. Ovšem po dva­nác­ti­le­tém sou­ži­tí se v břez­nu 2011 roze­šli. V roce 2011 pak začal cho­dit s lon­dýn­skou uměl­ky­ní Annou Jamesovou, ale po roce se roze­šli. O té doby byl spat­řen v pří­tom­nos­ti více žen, ale sám se ozna­čil za neza­da­né­ho a odmí­tá dota­zy tis­ku, týka­jí­cí se jeho part­ner­ské­ho živo­ta.

Charitativní čin­nost
Benedict Cumberbatch je amba­sa­do­rem cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce The Prince’s Trust, zalo­že­né Princem Charlesem, kte­rá pomá­há mla­dým lidem ve Spojeném krá­lov­ství. Je také pat­ro­nem nezisko­vé orga­ni­za­ce Odd Arts, kte­rá se sna­ží pomo­cí růz­ných podob umě­ní měnit živo­ty růz­né sor­tě lidí od tresta­ných osob, závis­lých na alko­ho­lu, dro­gách apod. Od roku 2004, kdy ztvár­nil posta­vu Stephena Hawkinga v tele­viz­ním dra­ma­tu Hawking, je aktiv­ním pod­po­ro­va­te­lem a pat­ro­nem nezisko­vé orga­ni­za­ce Motor Neurone Disease Association. Daroval řadu svých kre­seb a maleb, ale i růz­ných dal­ších před­mě­tů, jako např. svou pode­psa­nou čepi­ci ze seri­á­lu Sherlock, do růz­ných cha­ri­ta­tiv­ních auk­cí.

V roce 2003 se v Londýně při­po­jil k pro­tes­tu pro­ti vál­ce v Iráku - Stop the War Coalition V roce 2010 oslo­vil akti­vis­ty v pro­tes­tu orga­ni­zo­va­ném Trade Union Congress ve Westminsteru, kte­rý se týkal navr­ho­va­ných škr­tů v roz­počtu na umě­ní Spending Review. Ačkoliv je Benedict Cumberbatch hete­ro­se­xu­ál, v čer­ven­ci 2013 oddal své dva přá­te­le stej­né­ho pohla­ví. V roce 2013 pro­tes­to­val pro­ti tomu, co vní­mal jako poru­šo­vá­ní občan­ských práv brit­skou vlá­dou. Benedict Cumberbatch, spo­lu s Princem Philipem pře­dal 19. břez­na 2014 v St. James Palace 85 mla­dým lidem Cenu vévo­dy z Edinburgu.

Na Mezinárodní den žen 2014 se stal sig­na­tá­řem dopi­su Amnesty International adre­so­va­né­ho brit­ské­mu pre­mi­é­ro­vi Davidu Cameronovi, jehož obsa­hem byla kam­paň za prá­va žen v Afghánistánu. Na jaře roku 2014 Benedict Cumberbatch veřej­ně pod­po­řil kam­paň webu „Hacked Off“ vyža­du­jí­cí vět­ší sebe­re­gu­la­ci brit­ské­ho tis­ku. V dub­nu 2014 pod­po­řil pro­střed­nic­tvím Twitteru své­ho pří­te­le pia­nis­ty Jamese Rhodese kam­paň 19letého chlap­ce trpí­cí­ho nevy­lé­či­tel­ným typem rako­vi­ny a to tak, že se nechal vyfo­tit s líst­kem žáda­jí­cím o pod­po­ru ini­ci­a­ti­vy Stephen’s Story na čele.


Detaily o článku Benedict Cumberbatch


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,99987 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61839 KB. | 25.09.2023 - 15:24:53