Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ben-Hur - 50%

Ben-Hur - 50%

Ben03

Ke kon­ci prázd­nin míří do kin dob­ro­druž­ně his­to­ric­ký film Ben-Hur od reži­sé­ra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  reží­ro­val zná­mé fil­my jako Noční hlíd­ka nebo Wanted, kte­rý se mimo­cho­dem natá­čel v Praze, bohu­žel se, ale vět­ši­nou jed­na­lo o fil­mo­vé pro­pa­dá­ky. Timur Bekmambetov tím­to fil­mem uká­zal úpl­ně jiné dějo­vé zamě­ře­ní než bychom od něj oče­ká­va­li. Film Ben-Hur z roku 1959 s Charletonem Hestonem zís­kal jede­náct Oscarů, uvi­dí­me, jest­li fil­mo­vá adap­ta­ce od Timura Bekmambetova divá­ky zaujme. Už od pre­mi­é­ry v Americe kolo­va­li zvěs­ti, že film Ben-Hur je opět reži­sé­ro­vým pro­pa­dá­kem, s tím ale až tak nesou­hla­sím, pro­to­že si film urči­tou část divá­ků zacho­vá. Ale teď už k hod­no­ce­ní.

Ben01

Herecké osa­ze­ní ve fil­mu Ben-Hur je doce­la hvězd­né, vidě­li jsme zná­mé tvá­ře v podo­bě hlav­ní­ho hrdi­ny Judaha Bena-Hura Jacka Hustona. Jeho nevlast­ní­ho bra­t­ra jmé­nem Messala si zahrál Toby Kebbell a nesmí­me také opo­me­nout Morgana Freemana jako Illderima. V dal­ším herec­kém osa­ze­ní si zahrá­li, napří­klad Rodrigo Santoro (Ježíš), Nazanin Boniadi (Esther, man­žel­ka Bena-Hura), Ayelet Zurer (mat­ka Bena-Hura), Moises Arias, Pilou Asbæk (Pilát Pontský), Sofia Black-D’Elia (sest­ra Bena-Hura) a dal­ší.

Filmový děj je dle kniž­ní před­lo­hy pod, kte­rou se pode­psal Lew Wallace a ode­hrá­vá se jak jinak než v Jeruzalémě v obdo­bí Ježíše Krista, kte­rý oku­pu­jí Římané. Židovský šlech­tic Ben-Hur se setká­vá se svým nevlast­ním bra­t­rem, kte­rý je po letech váže­ný pří­sluš­ník v řím­ské armá­dě. Messala obvi­ní Bena-Hura ze zra­dy a odsou­dí ho k doži­vot­ní služ­bě na gale­jích. A zby­tek rodi­ny odsou­dil k smr­ti, avšak nako­nec bylo vše úpl­ně jinak. To by neby­lo to pra­vé oře­cho­vé, kdy­by se Ben-Hur nevrá­til s cílem pomstít se své­mu nevlast­ní­mu bra­t­ro­vi a, že by dob­ro­druž­ství moh­lo začít?

Herecké výko­ny byly dob­ré, kaž­dá posta­va si ve fil­mu spl­ni­la to své.  Morgan Freeman půso­bil, prav­da tro­chu exo­tic­ky, ale při­dal ději troš­ku šmrnc. První tře­ti­na fil­mu byla lehce uta­ha­ná, nebýt scén z bitev­ní­ho pole, kde se vypra­co­vá­val Messala, asi by to nejed­no­ho divá­ka pěk­ně nudi­lo. Herecké posta­ve­ní Jacka Hustona se tro­chu plet­lo s Rodrigem Santorem, jeli­kož ve 3/3 fil­mu byli oba sko­ro stej­ně zarostlí a byli sko­ro k nero­ze­zná­ní, ale zřej­mě to byl záměr, pro­to­že poté se utr­pe­ní vymě­ni­lo a Ben-Hur podal číši s vodou Ježíšovi. To nej­lep­ší při­šlo až v posled­ních 20 minu­tách, kdy došlo k sou­bo­ji v závo­dech se čtyř­spře­žím. V těch­to momen­tech musím říct, že se zata­jo­val dech nejed­no­mu divá­ko­vi. Tyto scé­ny byly pro­myš­le­né do detai­lu a vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­né. Konec byl tro­chu zamo­ta­ný a s umís­tě­ním rodi­ny Bena-Hura do jaké­ho­si blá­zin­ce pro malo­moc­né a jejich poté super rych­lé zota­ve­ní z lep­ry, nemě­lo hla­vu ani patu, mys­lím, že tady konec oprav­du odflák­li a vůbec si na něm neda­li zále­žet.Ben02

Film byl shléd­nut ve 3D, ale bohu­žel s tím nic 3D nemě­lo spo­leč­né­ho. Na začát­ku fil­mu bylo vše sko­ro roz­ma­za­né a v dal­ším ději fil­mu neby­lo poznat roz­díl mezi 3D a 2D ver­zí. Film spí­še dopo­ru­ču­ji shléd­nout bez 3D, abys­te poté neby­li naštva­ní, že jste zby­teč­ně utra­ti­li více za líst­ky a to bez jaké­ho­ko­liv požit­ku. Tím, že byl film pro­pa­go­ván jako 3D se vůbec nepo­ve­dl a pro­to urči­tě zájem divá­ků bude men­ší, a kri­ti­ka je tady opráv­ně­ná, avšak děj mož­ná sto­jí za to shléd­nout, je to tako­vé malé let­ní oži­ve­ní od pohá­dek. Timur Bekmambetov s tím­to sním­kem opět tro­chu zkla­mal, a na Oscary ten­to film zřej­mě urči­tě nebu­de dosa­ho­vat. Ben-Hur je jen moder­ně nato­če­ným fil­mem oko­pí­ro­va­ným z roku 1959, kte­rý mu nemů­že v žád­ném ohle­du kon­ku­ro­vat. Tento film zaujme vel­mi malou část divá­ků, a to tu mlad­ší gene­ra­ci, kte­rá v těch­to fil­mech nero­ze­zná pat­řič­né kva­li­ty od zaběhlé­ho ori­gi­ná­lu.

  • Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova24. března 2021 Ben Hur - špatná verze Timura Bekmambetova Připomeňme si z hodin dějepisu to nejnutnější: Originální film Ben Hur z roku 1959 je jeden z nejlepších počinů na kinematografickém kolbišti. Získal neuvěřitelných 11 Oscarů, proto bych […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku?23. listopadu 2020 Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku? Studentka Lucy má přítele, který stejně jako ti předchozí nepatří mezi nejlepší partie. Důkazem je i to, že ji přemlouvá, aby místo něj předala „důležité listiny“. To se mu nedaří, a tak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vykoupení z věznice Shawshank21. října 2021 Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD5. července 2021 ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD Synopse Dvojka nejvražednějších podivínů – bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) a nájemný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – se vydává na další život ohrožující misi. Bryce je […] Posted in Speciály
  • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Žít po svém - Robert Redford a Morgan Freeman v režii Lasse Hallströma17. dubna 2021 Žít po svém - Robert Redford a Morgan Freeman v režii Lasse Hallströma Žít po svém je příběh jedné "rozbité" rodiny a příběh jednoho medvěda, jehož věčně nikdo nenechal v klidu nažrat, přičemž spojujícím článkem je zde především motiv viny a odpuštění. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!6. dubna 2021 Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga! Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Utržený ze řetězu20. března 2021 Utržený ze řetězu Utržený ze řetězu budiž důkazem, že ani exhibice mistra bojových umění nemusí být nutně plytká nuda s nenápaditým dějem. Danny, kluk asijského původu, není vychováván zrovna standardním […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04009 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53350 KB. | 05.12.2021 - 12:01:00