Kritiky.cz > Recenze knih > Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé

Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé

Sumava2
Sumava2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Málokterá oblast naší země se pyš­ní tak krás­nou a divo­kou pří­ro­dou jako prá­vě Šumava. Pozorný návštěv­ník ví, že pří­ro­da kolem nás doká­že vyprá­vět pří­běhy. Stačí se jen zasta­vit a pozor­ně naslou­chat. Lucie Oudová ve své kni­ze Bejvávalo na Šumavě – pří­ro­da a lidé pro čte­ná­ře zazna­me­na­la prá­vě tako­vé pří­ho­dy, kte­ré úzce sou­vi­sí s kaž­do­roč­ním během pří­ro­dy a pozna­me­na­li oby­va­te­le ať už pozi­tiv­ně nebo nega­tiv­ně.

Po prv­ním díle kni­hy Bejvávalo na Šumavě – smut­no i vese­lo, kte­rý byl věno­ván spí­še oby­va­te­lům toho­to maleb­né­ho poho­ří, při­chá­zí autor­ka s vol­ným pokra­čo­vá­ním. Tentokrát se při svém pát­rá­ní v archi­vech zamě­ři­la spí­še na písem­nos­ti spja­té s cho­dem pří­ro­dy, poča­sí, rost­lin­stvo a zví­řec­tvo. V kni­ze opět najde­me čle­ně­ní na tři oddí­ly: Bylo – Nebylo, Kronika dní, Očitá svě­dec­tví. Jak už jed­not­li­vé názvy napo­ví­da­jí, prv­ní část kni­hy autor­ka věnu­je lido­vé slo­ves­nos­ti, kdy z dobo­vých zdro­jů pře­psa­la zázna­my míst­ních sbě­ra­te­lů folklo­ru. Najdeme zde spí­še pověs­ti a míst­ní báje pře­dá­va­né z gene­ra­ce na gene­ra­ci.

Druhá obsáh­lej­ší část před­sta­vu­je výňat­ky z dobo­vé­ho tis­ku a míst­ních kro­nik, tak jak byly pub­li­ko­vá­ny a zazna­me­ná­vá­ny. Jedná se o his­tor­ky úsměv­né, stej­ně jako o lid­ská neštěs­tí nebo zlo­či­ny. Ve tře­tí čás­ti čte­ná­ři najdou spí­še ději­ny nedáv­no minu­lé, tak jak je autor­ka sepsa­la pří­mo na zákla­dě vyprá­vě­ní žijí­cích pamět­ní­ků. Místy lze těž­ko uvě­řit, že se daná udá­lost oprav­du v reál­ném svě­tě ode­hrá­la.

Lucie Oudová kaž­dý jed­not­li­vý pří­spě­vek pub­li­ku­je včet­ně zdro­je a zane­chá­vá jej v původ­ní podo­bě včet­ně archaic­kých výra­zů, kte­ré tex­tům dodá­va­jí na auten­tič­nos­ti. Z celé kni­hy dýchá autor­či­na lás­ka k Šumavě, kte­rou se ráda tou­lá, aby sbí­ra­la dal­ší pří­spěv­ky a zacho­va­la je pro dal­ší gene­ra­ce. Nabízí se tak otáz­ka, zda se dočká­me i tře­tí­ho dílu a čemu se bude věno­vat ten­to­krát. Autorka si své věr­né čte­ná­ře našla už po vydá­ní prv­ní­ho dílu a urči­tě se nejed­ná jen o rodi­lé Šumaváky.

Název kni­hy               Bejvávalo na Šumavě – pří­ro­da a lidé

Autor                          Lucie Oudová

Nakladatelství            Pointa

Místo vydá­ní              Praha

Rok vydá­ní                 2023

Vydání (1., 2. atd.)     1.

Počet stran                  112

ISBN/EAN                 978-80-7691-098-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,11585 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61715 KB. | 30.09.2023 - 10:39:44