Kritiky.cz > Recenze knih > Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu

Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu

Behej
Behej
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chůze je pro člo­vě­ka snad nej­při­ro­ze­něj­ší pohy­bo­vou akti­vi­tou. Pokud zvo­lí­me správ­né tem­po, může se stát i vhod­ným nástro­jem k vybu­do­vá­ní kon­di­ce a hub­nu­tí. Nejinak je tomu u běhu. Ten má vět­ši­na z nás spo­je­ný s hodi­na­mi tělo­cvi­ku, nená­vi­dě­nou šede­sát­kou nebo ufu­ně­nou tisí­cov­kou. Pokud jste někdy začí­na­li běhat, víte, že to není leh­ké. Zadýchávání se, píchá­ní v boku, kře­če… S kni­hou Běhej a hub­ni man­že­lů Jeffa a Barbary Gallowayových to půjde jed­no­du­še­ji. Samo niko­li, kni­ha vám sice vysvět­lu­je, co se s vaším tělem při chůzi a běhu děje, jak fun­gu­je pro­ces odbou­rá­vá­ní tuků a díky pří­kla­dům vám dodá moti­va­ci, zved­nout z gau­če se ale bude­te muset sami.

„V této kni­ze nalez­ne­te úspěš­ný plán, jak udě­lat z nená­roč­ných cvi­če­ní a posi­lu­jí­cí­ho zdra­vé­ho jíd­la nedíl­nou sou­část své­ho život­ní­ho sty­lu. Před vámi se na tuto ces­tu vyda­ly tisí­ce žen, kte­ré díky tomu zaží­va­jí nej­lep­ší léta své­ho živo­ta. Mnoho žen však s pro­gra­mem pro spa­lo­vá­ní tuků něko­li­krát začne a skon­čí ješ­tě před tím, než jsou „při­pra­ve­né“,“ dočte­me se v úvo­du kni­hy a bude nám jas­né, že pub­li­ka­ce není pou­ze o tech­ni­ce pohy­bu nebo zdra­vých recep­tech, ale také o mys­li, vůli, moti­va­ci a odhod­lá­ní. Změnit svůj život­ní styl chce totiž vel­ké úsi­lí a nejde to ze dne na den. Autoři pro­to počí­ta­jí s dlou­ho­do­bým zájmem čte­ná­ře, nesli­bu­jí vel­ké váho­vé úbyt­ky během krát­ké doby.

Kniha je roz­dě­le­ná do sed­mi kapi­tol, kte­ré se týka­jí stra­vo­vá­ní a spor­tu obec­ně, ale také spe­ci­fi­ky běhu a chůze, pří­pad­ně ryze žen­ských pro­blé­mů, spo­je­ných se spor­tov­ní­mi akti­vi­ta­mi. Příkladem je kapi­to­la Specificky žen­ská pro­ble­ma­ti­ka, v níž auto­ři radí s výbě­rem pod­prsen­ky, dám­ských běžec­kých bot, upo­zor­ňu­jí na cvi­če­ní v jed­not­li­vých fázích živo­ta žen (těho­ten­ství, po poro­du, v pře­cho­du…) a upo­zor­ňu­jí na zdra­vot­ní kom­pli­ka­ce, sou­vi­se­jí­cí s oste­o­poró­zou a hor­mo­nál­ní­mi výky­vy. Podkapitola o ženách hrdin­kách, kte­ré doká­za­ly nejen zhub­nout, ale změ­nit svůj život­ní styl, stát se šťast­něj­ší­mi a ten­to „nový“ život si udr­žet je vel­kou moti­va­cí pro ty, kte­ré s během tepr­ve začí­na­jí a pře­ko­ná­va­jí prvot­ní obtí­že.

V kni­ze je také kapi­to­la nazva­ná Překonávání pro­blé­mů – a to těch sku­teč­ných tak „smyš­le­ných“ – tedy tako­vých, kdy se nám do pohy­bu vůbec nechce, pro­to­že tře­ba nemá­me ener­gii nebo ven­ku prší.

Publikace Běhej a zhub­ni je napsá­na sro­zu­mi­tel­ně pro ty, kte­ří by chtě­li změ­nit svůj pří­stup k živo­tu, cítit se dob­ře a stát se aktiv­něj­ší­mi. Nečekejte rady pro „ultra­ma­ra­to­no­vé bláz­ny“ a dre­zů­ru typu „když jed­nou vyne­cháš, musíš se vrá­tit na začá­tek“.


  • Datum vydá­ní: 24. 03. 2017
  • Katalogové čís­lo: 69041
  • ISBN: 978-80-271-0091-0
  • Formát / stran: 144×207, 160 stran
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 229 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,85119 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61713 KB. | 21.09.2023 - 22:39:18