Kritiky.cz > Recenze knih > Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu

Běhej a hubni Pro ženy, které chtějí aktivně snižovat svou váhu

Behej

Chůze je pro člo­vě­ka snad nej­při­ro­ze­něj­ší pohy­bo­vou akti­vi­tou. Pokud zvo­lí­me správ­né tem­po, může se stát i vhod­ným nástro­jem k vybu­do­vá­ní kon­di­ce a hub­nu­tí. Nejinak je tomu u běhu. Ten má vět­ši­na z nás spo­je­ný s hodi­na­mi tělo­cvi­ku, nená­vi­dě­nou šede­sát­kou nebo ufu­ně­nou tisí­cov­kou. Pokud jste někdy začí­na­li běhat, víte, že to není leh­ké. Zadýchávání se, píchá­ní v boku, kře­če… S kni­hou Běhej a hub­ni man­že­lů Jeffa a Barbary Gallowayových to půjde jed­no­du­še­ji. Samo niko­li, kni­ha vám sice vysvět­lu­je, co se s vaším tělem při chůzi a běhu děje, jak fun­gu­je pro­ces odbou­rá­vá­ní tuků a díky pří­kla­dům vám dodá moti­va­ci, zved­nout z gau­če se ale bude­te muset sami.

„V této kni­ze nalez­ne­te úspěš­ný plán, jak udě­lat z nená­roč­ných cvi­če­ní a posi­lu­jí­cí­ho zdra­vé­ho jíd­la nedíl­nou sou­část své­ho život­ní­ho sty­lu. Před vámi se na tuto ces­tu vyda­ly tisí­ce žen, kte­ré díky tomu zaží­va­jí nej­lep­ší léta své­ho živo­ta. Mnoho žen však s pro­gra­mem pro spa­lo­vá­ní tuků něko­li­krát začne a skon­čí ješ­tě před tím, než jsou „při­pra­ve­né“,“ dočte­me se v úvo­du kni­hy a bude nám jas­né, že pub­li­ka­ce není pou­ze o tech­ni­ce pohy­bu nebo zdra­vých recep­tech, ale také o mys­li, vůli, moti­va­ci a odhod­lá­ní. Změnit svůj život­ní styl chce totiž vel­ké úsi­lí a nejde to ze dne na den. Autoři pro­to počí­ta­jí s dlou­ho­do­bým zájmem čte­ná­ře, nesli­bu­jí vel­ké váho­vé úbyt­ky během krát­ké doby.

Kniha je roz­dě­le­ná do sed­mi kapi­tol, kte­ré se týka­jí stra­vo­vá­ní a spor­tu obec­ně, ale také spe­ci­fi­ky běhu a chůze, pří­pad­ně ryze žen­ských pro­blé­mů, spo­je­ných se spor­tov­ní­mi akti­vi­ta­mi. Příkladem je kapi­to­la Specificky žen­ská pro­ble­ma­ti­ka, v níž auto­ři radí s výbě­rem pod­prsen­ky, dám­ských běžec­kých bot, upo­zor­ňu­jí na cvi­če­ní v jed­not­li­vých fázích živo­ta žen (těho­ten­ství, po poro­du, v pře­cho­du…) a upo­zor­ňu­jí na zdra­vot­ní kom­pli­ka­ce, sou­vi­se­jí­cí s oste­o­poró­zou a hor­mo­nál­ní­mi výky­vy. Podkapitola o ženách hrdin­kách, kte­ré doká­za­ly nejen zhub­nout, ale změ­nit svůj život­ní styl, stát se šťast­něj­ší­mi a ten­to „nový“ život si udr­žet je vel­kou moti­va­cí pro ty, kte­ré s během tepr­ve začí­na­jí a pře­ko­ná­va­jí prvot­ní obtí­že.

V kni­ze je také kapi­to­la nazva­ná Překonávání pro­blé­mů – a to těch sku­teč­ných tak „smyš­le­ných“ – tedy tako­vých, kdy se nám do pohy­bu vůbec nechce, pro­to­že tře­ba nemá­me ener­gii nebo ven­ku prší.

Publikace Běhej a zhub­ni je napsá­na sro­zu­mi­tel­ně pro ty, kte­ří by chtě­li změ­nit svůj pří­stup k živo­tu, cítit se dob­ře a stát se aktiv­něj­ší­mi. Nečekejte rady pro „ultra­ma­ra­to­no­vé bláz­ny“ a dre­zů­ru typu „když jed­nou vyne­cháš, musíš se vrá­tit na začá­tek“.


 • Datum vydá­ní: 24. 03. 2017
 • Katalogové čís­lo: 69041
 • ISBN: 978-80-271-0091-0
 • Formát / stran: 144×207, 160 stran
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 229 Kč.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Miroslav Macek: Saturnin se vrací9. července 2018 Miroslav Macek: Saturnin se vrací Začalo to poměrně solidně, dokonce i humorostické tlačení na pilu, tak typické u tuzemských děl, nebylo tak znatelné. Postupně se ale projevují klíčové nedostatky. Za prvé kopie […]