Kritiky.cz > Recenze knih > Bedekr: Rakousko

Bedekr: Rakousko

747558

Po zhléd­nu­tí maga­zí­nu České tele­vi­ze jsem byla zvě­da­vá na jeho kniž­ní podo­bu. Televizní ver­ze neby­la špat­ná, jen mi tam někte­ré věci vadi­ly, pro­to mě zají­ma­lo, jak se popra­ly s kniž­ní for­mou.

Musím říct, že jsem byla mile pře­kva­pe­na. To, co sne­se tele­vi­ze a co mi vadi­lo, v kni­ze chy­bě­lo, což bylo super.

Bedekr je prů­vod­cem po Rakousko, kte­rý mapu­je v kaž­dé kapi­to­le jed­nu z turis­tic­ky atrak­tiv­ních oblas­tí a inspi­ru­je čte­ná­ře k návštěvě. Již na začát­ku je čte­nář upo­zor­něn, že Bedekr je kon­ci­po­vá­na pro aktiv­ní turis­ty, eko­no­mic­ky aktiv­ní lidi, kte­ří nema­jí pří­liš vol­né­ho času a chtě­jí z dané oblas­ti vidět a zažít to nej­za­jí­ma­věj­ší.

Kniha Vás pro­ve­de po tom nej­za­jí­ma­věj­ším ve Vídni, Salzburgu, Dolním Rakousku, Bregenzu, Eisenstadtu, Horním Rakousku, Klagenfurtu, Linzu, Grazu, Innsbrucku a Rakouských Alpách.

Nejprve se k dané oblas­ti dozví­te základ­ní infor­ma­ce jako počet oby­va­tel, na jakých webo­vých strán­kách najde­te bliž­ší infor­ma­ce, jací význam­ní oby­va­te­lé zde žili a v bodech i struč­nou his­to­rii mís­ta. Dozvíte se i tip, kdy dané mís­to navští­vit, jaké jsou prů­měr­né tep­lo­ty i jaký doprav­ní pro­stře­dek zvo­lit.

Pak již násle­du­jí tipy na mís­ta, kte­rá bys­te při návštěvě nemě­li opo­me­nout. K hlav­ním cílům jsou při­po­je­ny i dal­ší tipy, co navští­vit, pokud Vám zbu­de čas. Nejde již o tzv. top mís­ta, ale přes­to zají­ma­vá. Někdo tře­ba vyne­chá někte­ré top mís­to a dá před­nost tomu­to dopl­ňu­jí­cí­mu, neboť mu při­jde zají­ma­věj­ší. Přidány jsou i tipy Míši a Petra, mode­rá­to­rů tele­viz­ní­ho ces­to­pi­su, záro­veň se zdů­vod­ně­ním, proč by danou památ­ku, mís­to či atrak­ci návštěv­ní­kům dopo­ru­či­li.

Následují tipy na uby­to­vá­ní a poslé­ze tipy pro gur­má­ny, kam by urči­tě měli zaví­tat a jaké dob­ro­ty ochut­nat.

Úplným závě­rem se může­te setkat s upo­zor­ně­ním na urči­té sku­teč­nos­ti, např. že Salzburg je mís­to milo­va­né turis­ty, pro­to pokud se člo­věk chce vyhnout nej­vět­ším davům, měl by památ­ky navští­vit brzy dopo­led­ne či až po čtvr­té hodi­ně odpo­led­ní.

Sami mode­rá­to­ři při­dá­va­jí své dojmy, postře­hy či tipy, což dává Bedekru mno­hem osob­něj­ší rovi­nu než oby­čej­ný prů­vod­ce.

Na dru­hou stra­nu jde jen o struč­ný prů­řez Rakouskem, kdy je vybrá­no pou­ze pár oblas­tí, roz­hod­ně neo­če­ká­vej­te kom­plet­ní­ho prů­vod­ce. Bedekr poslou­ží hlav­ně těm, co nechtě­jí nikterak slo­ži­tě hle­dat infor­ma­ce, ale rádi se necha­jí inspi­ro­vat. Vše dopl­ňu­jí pěk­né foto­gra­fie, jež moti­vu­jí čte­ná­ře dané mís­to pro jeho krá­su, zají­ma­vost či nevšed­ní záži­tek navští­vit.

Z mého pohle­du je Bedekr pove­de­ným prů­vod­cem, kte­rý podá­vá čte­ná­ři tak ako­rát infor­ma­cí, ale záro­veň kom­plet­ně ze všech oblas­tí, kte­ré můžou člo­vě­ka zají­mat (uby­to­vá­ní, co navští­vit, jíd­lo, zážit­ky, dopra­va, poča­sí a dal­ší tipy).

Snad jedi­né, co mi chy­bí, je něja­ká map­ka se zakres­le­ný­mi body, kde se mís­ta v dané oblasti/ měs­tě nachá­zí, aby měl člo­věk lep­ší před­sta­vu. Majitelé chyt­rých tele­fo­nů s apli­ka­cí na čte­ní QR kódů si mohou mapu dané­ho mís­ta zob­ra­zit onli­ne. Ještě bych uví­ta­la odka­zy na infor­mač­ní cen­t­ra, kde návštěv­ník může obdr­žet dal­ší infor­mač­ní mate­ri­á­ly, pokud nechce spo­lé­hat jen na Bedekr.

Oceňuji i pří­jem­ný for­mát a malou váhu, tak­že kníž­ku sta­čí jen při­ba­lit sebou jako prů­vod­ce po zemi našich sou­se­dů. Super je i spous­ta foto­gra­fií, kte­ré člo­vě­ku dáva­jí vět­ší názor­nost dané­ho mís­ta a záro­veň ho tak i sná­ze namo­ti­vu­jí k návštěvě, než by zvlá­dl jen popis pamá­tek a zají­ma­vos­tí.

Snad až na něko­lik detai­lů hod­no­tím Bedekr jako pove­de­né­ho prů­vod­ce pro ces­ty po Rakousku.


Nakladatelství: Edice ČT, 2016.

Počet stran: 168

Žánr: zahra­nič­ní prů­vod­ce, ces­to­pis­ná mono­gra­fie

Knihu lze zakou­pit na webo­vých strán­kách Albatros Media

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […] Posted in Recenze knih, Zajímavosti, Knihovnička
  • Můj prázdninový deník26. května 2017 Můj prázdninový deník „Toto je deník na ty nejlepší, nejúžasnější, nejdobrodružnější prázdniny v roce…“, hlásá úvodní list brožované knížky z tvorby Silke Schmidtové. Takřka pětačtyřicetiletá německá autorka je […] Posted in Recenze knih
  • NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA17. srpna 2018 NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA Roztomilý debut o tom, co se stane, když se dívka, jež nemůže zapomenout, spřátelí s mužem, který si zoufale snaží vzpomenout vypráví bestseller "Nezapomeň". Se svojí kytarou čekám venku […] Posted in Recenze knih
  • Benjamin Kuras: Poslední naděje civilizace: Dokument o stavu dnešní Evropy12. září 2016 Benjamin Kuras: Poslední naděje civilizace: Dokument o stavu dnešní Evropy Filozofie dobra a zla. Zániku a obnovování civilizací. Zákon přežití silnějšího. Cokoliv vás může napadnout při čtení této nové knihy Benjamina Kurase. Je to široce pojatý dokument o stavu […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
  • Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty7. listopadu 2016 Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty Kondiční trénink pro bojové sporty je dle mého názoru další úspěšnou knihou v sérii knih týkajících se sportů, a proč si to myslím? Pojďme se na tuto knihu podívat z blízka... Jak už […] Posted in Recenze knih
  • DRAČÍ ŘÁD: ČASU NAVZDORY ANEB PŘÍJEMNÁ PARTA S JEDNOU SCHÍZOU1. dubna 2019 DRAČÍ ŘÁD: ČASU NAVZDORY ANEB PŘÍJEMNÁ PARTA S JEDNOU SCHÍZOU Na sborník Dračího Řádu jsem narazil při cíleném průzkumu fantasy soutěžních sborníků u nás. Ono jinak na něj narazit prakticky nelze. Sborníky zapadají obecně a Dračí řád je v tomhle […] Posted in Recenze knih

Bedekr: Rakousko
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...