Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mr. Bean: Největší filmová katastrofa

Mr. Bean: Největší filmová katastrofa

bean
bean

Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí celé­ho fil­mu napl­ně­né­ho nemeh­lov­stvím, nej­lé­pe hlav­ní­ho hrdi­ny a plá­no­vi­tě, jinak by mi už z těch krvá­ků ruplo v kou­li, že ano. Od toho jsou tu ztřeš­tě­né kome­die, a Mr. Bean je mezi nimi holt krá­lem. V Česku i Americe běží od začát­ku lis­to­pa­du.
Někteří auto­ři pova­žu­jí za potřeb­né do akč­ních a dras­tic­kých fil­mů vklá­dat ved­le váž­ných, sval­na­tých hrdi­nů i při­po­sra­že­né­ho posko­ka vyvo­lá­va­jí­cí­ho svým nemeh­lov­stvím tzv. komic­ké uvol­ně­ní. Jako divák pro­hla­šu­ji, že občast jest mi zapo­tře­bí celé­ho fil­mu napl­ně­né­ho nemeh­lov­stvím, nej­lé­pe hlav­ní­ho hrdi­ny a plá­no­vi­tě, jinak by mi už z těch krvá­ků ruplo v kou­li, že ano. Od toho jsou tu ztřeš­tě­né kome­die, a Mr. Bean je mezi nimi holt krá­lem. V Česku i Americe běží od začát­ku lis­to­pa­du.

V zábavním parku
V zábav­ním par­ku

Kupodivu jsem mezi svý­mi ame­ric­ký­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky našel hod­ně těch, kte­ří o Mr. Beanovi ješ­tě nesly­še­li, což se mys­lím spe­ci­ál­ně čes­ké­mu pub­li­ku stát nemů­že -- to v posta­vě ztvár­ně­né Rowanem Atkinsonem hle­dá a nalé­zá komic­ké uvol­ně­ní od rea­li­ty čes­ké­ho stá­tu, kdy dvoj­ník páně Beana zase­dá v par­la­men­tě a má váž­nou pod­po­ru dva­ce­ti­ny oby­va­tel­stva.

Mr. Bean (Rowan Atkinson) je zaměst­nán v Londýnském národ­ním muzeu jako kus­tod - tako­vý ten chlá­pek, co „sedí v kou­tě a kou­ká na obra­zy“, jak pan Bean sám vysvět­lí. Vedení muzea by se ho rádo zba­vi­lo, pro­to­že je, jak víme, zce­la ničem­ný, leč před­se­da správ­ní rady muzea (John Mills) má Beana bůhví­proč rád, a tak pro­puš­těn být nesmí.

Rodinná konfrontace
Rodinná kon­fron­ta­ce

Intrikáni však vymys­lí ďábel­ský plán. Muzeum dosta­lo nabíd­ku od kali­forn­ské Griersonovy Galerie, aby vybra­ný brit­ský zna­lec výtvar­né­ho umě­ní pro­mlu­vil u pří­le­ži­tos­ti odha­le­ní nové­ho obra­zu „Whistlerova mat­ka“, jenž gale­rie zís­ka­la za pou­hých $50 mili­ó­nů. Úkladní Angličané se roz­hod­nou poslat Beana před­stí­ra­jí­ce, že je znal­cem, a dou­fa­jí, že se šíle­ně ztrap­ní a drs­ní Američani ho při­nejmen­ším zastře­lí, tře­ba­že jen v sebe­obra­ně.

Ve vchodu do výstavní síně
Ve vcho­du do výstav­ní síně

Nadšený dele­gát vná­ší zma­tek a absurd­no do oddě­le­ní 1. tří­dy v leta­dle, jímž ces­tu­je, vypro­vo­ku­je ost­ré hochy na letiš­ti v Los Angeles (na LAX i mne pru­di­li kvů­li noží­ku, se kte­rým jsem roky létal všu­de mož­ně bez sebe­men­ších pro­blé­mů), a v akut­ním ohro­že­ní je i inte­gri­ta rodi­ny Davida Langleye (Peter MacNicol), kte­rý chce mer­mo­mo­cí Beana nechat u sebe byd­let... spo­čí­tá­no to má ale i gale­rie.

Mr. Bean se vyzna­ču­je pre­ciz­ní mírou při­troub­los­ti, kte­rá mu velí počí­nat si jako občas my sami, kdy­by nám jen pořád­ně uje­ly ner­vy, vyni­ká ovšem v umě­ní násled­ky stup­ňo­vat, pro­to­že není jen oby­čej­ným kre­té­nem, nýbrž si uvě­do­mu­je vlast­ní trap­nost, bohu­žel (a pro nás, pub­li­kum, bohu­dík) vždy poně­kud poz­dě. Tím se tolik liší od kaž­do­den­ních blbů, se kte­rý­mi se všich­ni potká­vá­me, a kte­ří nejsou vůbec xmí­chu, jeli­kož jsou ke své vlast­ní tupo­sti imun­ní, čím se zvláš­tě hodí na řídí­cí a stát­nic­ké funk­ce.

Kříšení z komatu
Kříšení z koma­tu

A tak se Mr. Bean sna­ží nic nepo­ka­zit a výle­tu do Ameriky si užít. Uvidíte, že když jde do tuhé­ho, je ve sku­teč­nos­ti geni­ál­ní -- doká­že si pora­dit s kata­stro­fou, kte­rá by bez něj vůbec nena­sta­la. V tom momen­tě pře­stá­vá být opo­vr­ho­va­ným trou­bou, a kupo­di­vu nám neči­ní pro­blémy držet mu pal­ce pro­ti celé­mu svě­tu, ne-li se s ním zto­tož­nit. Každý z nás je pře­ce jen někdy/trochu Bean.

Je neje­nom vhod­né, ale pří­mo žádou­cí, abys­te na ten­to film vza­li i své děti, máte-li něja­ké. Není nad to, když se něče­mu může­te spo­leč­ně zasmát -- Bean nám naklá­dá vrcho­va­tě. Film napros­to postrá­dá jaké­ko­liv sku­teč­né nási­lí, a vy ho nao­pak postrá­dat nebu­de­te. Je to od začát­ku do kon­ce ztřeš­tě­ná kome­die, bez aspi­ra­ce na tech­nic­ké či kasov­ní rekor­dy. Jenom zapšklí sucha­ři a ner­vo­vé trosky mohou říci ne. Musíte vidět.

Hodnocení: MUSÍTE VIDĚT

V baru
V baru

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Bezpečnostní jed­not­ky na letiš­ti LAX jsou v pod­sta­tě věr­né, jenom kolemjdou­cí by asi víc pani­ka­ři­li při pohle­du na tase­né zbra­ně, buď by utí­ka­li nebo sebou baci­li o zem, nikdo pře­ce nechce schy­tat zblou­di­lou kul­ku.
 • Gag s chla­peč­kem nesná­še­jí­cím létá­ní a Beanem sna­ží­cím se jej roz­ptý­lit je z tele­viz­ní série poně­kud vyčich­lý.
 • Scénu s rodi­nou i Beanem v pyža­mech, jak může­te vidět na obráz­ku výše, jsem já v kině nikdy nevi­děl. Nůžky stři­ha­čo­vy, posluš­ny poky­nu holly­wo­od­ských komi­sí pro poli­tic­kou korekt­nost, zřej­mě vyřa­di­ly zábě­ry, kte­ré by se moh­ly dotknout ame­ric­ké­ho pub­li­ka pří­liš neo­ma­le­ně. Hanba!

Recenze napsá­na: 23. lis­to­pa­du 1997


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
 • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
 • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
 • Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)12. března 2022 Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard věnován nejslavnějšímu kapitánovi, admirálovi, který se proslavil ve Federaci. Po první sezóně […] Posted in TV Recenze
 • Proměna - 60 %9. března 2022 Proměna - 60 % Třináctiletá dívka Mei Lee se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále. Dívku Mei navíc silně znervózňuje její až […] Posted in Filmové recenze
 • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
 • Santa je úchyl7. prosince 2021 Santa je úchyl Už název prozrazuje, že tady něco nehraje. Film Santa je úchyl rozhodně není vánoční komedií pro celou rodinu, nejen proto, že nejčastějšími slovy jsou slova sprostá. Santa v tomhle filmu […] Posted in Retro filmové recenze
 • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
 • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
 • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,52010 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56259 KB. | 24.05.2022 - 07:05:53