Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Battlestar Galactica: The Plan [80%]

Battlestar Galactica: The Plan [80%]

plAtildeiexcln 2

The Cylons were cre­a­ted by man. They rebelled. They evol­ved. They look and feel human. Some are pro­gra­m­med to think they are human. There are many copies. And they have a plan.

 

A je to. Už žád­né dal­ší série, žád­né spe­ci­ál­ní epi­zo­dy, nic. Když pomi­ne­me v led­nu star­tu­jí­cí Capricu, kte­rá se však ode­hrá­vá v době, kdy vět­ši­na původ­ních postav ješ­tě ani neby­la na svě­tě, seri­ál Battlestar Galactica ode­šel s fan­fá­ra­mi na věč­né časy už před půl rokem, a teč­ku za ním až nyní dělá jeho posled­ní tele­viz­ní film, The Plan. A navzdo­ry oče­ká­vá­ní, spí­še než fak­tic­ká, je to teč­ka pře­de­vším emo­ci­o­nál­ní.

 

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz/

 

Plán totiž není žád­ná ody­sea cylon­skou his­to­rií, kte­rá by vám na stří­br­ném pod­no­se osvět­li­la všech­ny pozůsta­lé nejas­nos­ti ze seri­á­lu. Místo epic­ké vysvět­lo­vač­ky se nová Galactica nao­pak zamě­řu­je na to, co jí jde nej­líp. Na pitvá­ní se v melan­cho­lii hlav­ních hrdi­nů, budo­vá­ní tís­ni­vé atmo­sfé­ry a na mož­nost těm nelí­tost­ným stro­jům, kte­ré vyhu­bi­ly sko­ro celou lid­skou popu­la­ci, ale­spoň tro­chu poro­zu­mět.

 

 

 

Film popi­su­je pří­běhy dvou kopií cylon­ské­ho mode­lu č. 1 (bra­tr Cavil), jed­no­ho vedou­cí­ho sku­pi­nu Cylonů na palubě Battlestar Galacticy těs­ně po Pádu Kolonií, dru­hé­ho infil­tru­jí­cí­ho se do záškod­nic­ké jed­not­ky Sama Anderse na posta­po­ka­lyp­tic­ké Caprice. Sledujeme tak dvě iden­tic­ké osob­nos­ti, avšak ve zce­la roz­díl­ných pro­stře­dích, kde obě svým vlast­ním způ­so­bem odha­lu­jí kámen úra­zu celé­ho Plánu Cylonů, kte­ří se chtě­li nato­lik podo­bat lidem, až nako­nec pře­sta­li být jejich samozva­ně povzne­se­něj­ší­mi výtvo­ry.

A prá­vě postup­né pod­lé­há­ní vlast­ní lid­skosti Cavilovy sku­pi­ny je asi nej­in­ten­ziv­něj­ší motiv celé­ho fil­mu. Vedle toho je tak tro­chu smut­ným fak­tem, že jinak Plán není nic jiné­ho, než pou­ze hře­ji­vé při­po­me­nu­tí prv­ních dvou řad seri­á­lu. Bohužel, čím víc vám v prů­bě­hu fil­mu budou pře­bý­vat recyklo­va­né zábě­ry a chy­bět jaké­ko­liv vyš­ší spo­ji­tos­ti, tím víc pro vás bude i pou­há exis­ten­ce toho­hle fil­mu zřej­mě laci­něj­ší. A to hlav­ně pak pro­to, kolik by nám toho myto­lo­gie Battlestar Galacticy ješ­tě moh­la nabíd­nout.

 

(I don’t want to be human! I want to see gam­ma rays, I want to hear X-rays, and I want to smell dark mat­ter. I want to reach out with some­thing other than these pre­hensi­le paws and feel the solar wind of a super­no­va flowing over me. I’m a machi­ne and I could know much more.)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55828 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51682 KB. | 23.10.2021 - 21:13:08