Kritiky.cz > Recenze > Battlestar Galactica – Opomenutý skvost sci-fi žánru?

Battlestar Galactica – Opomenutý skvost sci-fi žánru?

Tento seri­ál nedáv­nou vstou­pil do své finál­ní, čtvr­té série. A jeho kva­li­ta stá­le stou­pá. Ohromuje doko­na­lým zpra­co­vá­ním vel­ko­le­pých bitev, ale také živel­nos­tí hlav­ních postav. Přesto se v Českých tele­vi­zích nikdy neob­je­vil.
Na celém svě­tě má Battlestar Galactica (dále jen BSG) mili­o­ny nad­še­ných fanouš­ků. V čes­ku jí zná, ale jen pár zasvě­ce­ných, kte­ří díky inter­ne­tu nebo sle­do­vá­ní zahra­nič­ních tele­vi­zí obje­vi­li její kouz­lo. Proč po ní žád­ná z „našich“ sta­nic dosud nešáh­la? Je to snad onou used­los­tí čes­kých pro­gra­mů, kte­ří se jed­no­du­še obá­va­jí kou­pi seri­á­ly, kte­rý by byť jen o píď vybo­čo­val z okru­hu osvěd­če­ných es domá­cí­ho vysí­lá­ní? Těžko říct jest­li je prá­vě ten­to důvod pra­vou pří­či­nou toho­to pro­blé­mu…

Galactica samo­zřej­mě není jedi­ný kva­lit­ní seri­ál, kte­rý se do čes­kých médií dosud nedo­stal. Je jich o pozná­ní víc, ale prá­vě igno­ro­vá­ní toho­to sci-fi půso­bí, jako ta úpl­ně nej­vět­ší seri­á­lo­vá nelo­gič­nost čes­ké­ho vysí­lá­ní.
Zanechme však poli­ti­ky a vrať­me se k samot­né­mu seri­á­lu. Proč je tak oblí­be­ný? O jejich hlav­ních kla­dech jsem se zmí­nil už v úvo­du – vel­ko­le­pé bitvy a uvě­ři­tel­nost hlav­ních postav jdou­cí ruku v ruce se str­hu­jí­cím dějem. Každý si však urči­tě najde ten „svůj“ důvod proč se na Galacticu dál dívat. A jed­na věc je jis­tá – kdo má byť jen sebe­men­ší smy­sl pro (kva­lit­ní) sci-fi, tak v BSG nalez­ne obli­bu. Válečné scé­ny těž­ko hle­da­jí kon­ku­ren­ci, a to i mezi fil­my. Herecké výko­ny, dia­lo­gy a sviž­ný spád pak do sebe doko­na­le zapa­da­jí a dohro­ma­dy tvo­ří pro­myš­le­nou mozai­ku těž­ko hle­da­jí­cí kon­ku­ren­ci.

BSG jak ji zná­me teď, vznik­la v roce 2004 (pre­mi­é­ra prv­ní­ho dílu ve Velké Británii se usku­teč­ni­la 1. břez­na 2004), jeho his­to­rie však sahá mno­hem dále. BSG totiž sta­vě­la na už zná­mých zákla­dech své­ho před­chůd­ce – stej­no­jmen­né­ho seri­á­lu z roku 1978. V moder­ní jazy­ce bychom tedy Galacticu moh­li nazvat rema­kem. Přesto se sou­čas­ný seri­ál od své­ho předob­ra­zu znač­ně liší. A není to jen (logic­kou) kva­li­tou efek­tů a vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním. Z původ­ní­ho kon­cep­tu totiž de fac­to zůsta­la jen základ­ní záplet­ka: neu­stá­le prcha­jí­cí posled­ní zástup­ci lid­ské rasy, mar­ně hle­da­jí­cí svou jedi­nou záchra­nu – zemi.

BSG svět uča­ro­va­la už prv­ní epi­zo­dou – vel­ko­le­pá inva­ze nepřá­tel­ských Cylonů (Sajlonů) byla zachy­ce­na tak rea­lis­tic­ky a záživ­ně, že atmo­sfé­ra toho­to sci-fi k seda­dlům při­ko­va­la mili­o­ny divá­ků tou­ží­cích po pokra­čo­vá­ní. Úspěch už seri­ál neo­pus­til. Ba nao­pak – sle­do­va­nost (i když s malý­mi výky­vy) neu­stá­le stou­pá.
Příští rok Galactica defi­ni­tiv­ně skon­čí a pří­běh se uza­vře. Už teď však běží kon­kurs na posta­vy pro dal­ší seri­ál, kte­rý má z toho­to sci-fi pří­mo vychá­zet. Caprica – jak se ten­to spin-off jme­nu­je – se ode­hrá­vá pade­sát let před onou, již zmi­ňo­va­nou, inva­zí nepřá­tel­ských Cylonů. Hlavní hrdi­no­vé by měli být stej­ní jako v sou­čas­ném pro­jek­tu: rodi­na Williama Adamy, admi­rá­la hvězd­né lodi Galactica, kte­rá dala jmé­no původ­ní­mu seri­á­lu (při doslov­ném pře­kla­du by se Battlestar Galactica dala pře­lo­žit, jako bojo­vá hvězda Galactica, z toho už není tak těž­ké vyvo­dit sku­teč­ný smy­sl názvu – hvězd­ná loď Galactica).

Existují však i dal­ší plá­ny, jak pří­běh kolem Galactici a její posád­ky dále roz­ví­jet. Vše je sice pro­za­tím jen v rám­ci plá­no­vá­ní a nejed­ná se o žád­né ofi­ci­ál­ní infor­ma­ce, i tak však nee­xis­tu­je důvod proč bychom se jimi nemoh­li tro­chu navna­dit – byť nejsou ově­ře­né. Už brzy nás totiž mož­ná čeka­jí rov­nou tři fil­my zabí­ra­jí­cí se dějem, kte­rý se ode­hrá­vá po skon­če­ní seri­á­lu.

Nic není sto­pro­cent­ní, ale prav­dou je, že plá­ny na zfil­mo­vá­ní BSG exis­tu­jí už veli­ce dlou­ho, vždy však z natá­če­ní sešlo, povět­ši­nou kvů­li samot­né­mu seri­á­lu – jed­no­du­še na oba dva pro­jek­ty najed­nou neby­lo dosta­tek času a seri­á­lo­vá ver­ze byla logic­ky upřed­nost­ně­na. Teď je, ale vše jinak – Galactica kon­čí, a krom zmi­ňo­va­né­ho cas­tingu a psa­ní scé­ná­ře pro Capricu, mají tvůr­ci prak­tic­ky vol­né ruce. Uvidíme, jak se to ohled­ně fil­mů nako­nec vyvi­ne, ale řek­ně­me si, že to vypa­dá při­nejmen­ším naděj­ně – a to i ze stra­ny rea­li­za­ce.

Galactica vítě­zí na všech fron­tách – fanouš­ci při­bý­va­jí, plá­nu­je se spin-off, mož­ná fil­my… V čes­ku však zůstá­vá opo­me­nu­ta. Můžeme tak jen tiše závi­dět naším slo­ven­ským kole­gům, kde STV Batllestar Galacticu už něja­kou tu dobu vysí­lá…

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Podobné člán­ky

R&D TV na Youtube

Hluboký vesmír Battlestar Galacticy

Battlestar Galactica

12. June 2008 - 18:38 — Jan Dvořák

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,37541 s | počet dotazů: 239 | paměť: 52898 KB. | 21.06.2021 - 22:29:53