Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Battlefield: Hardline

Battlefield: Hardline

52 300x155 1

9 10

Hra Battlefield: Hardline jed­no­znač­ně vede a před čtvr­tým dílem se nemá co sty­dět. Hra nám nabíd­ne Singlaplayer i Multiplayer. Navzdory prvot­ním nega­tiv­ním výsled­ků z Bety je cel­ko­vý dojem z vyda­né hry uspo­ko­ji­vý. Hratelnost je vel­mi podob­ná Call of Duty, už to pros­tě není jen hra na vál­ku, kde bez­hla­vé stří­le­ní je na běž­ném pořád­ku, ale zahra­je­te si i jako sluš­ný člo­věk.

5 1

V Singlaplayeru si zahra­je­te jako začí­na­jí­cí poli­cajt jmé­nem Nick Mendoza, kte­rý chce ve svých uli­cích pořá­dek. Jako par­ťač­ku má půvab­nou Khai Minh Dao, kte­ré kry­je záda a hra jako z kri­mi­nál­ky může začít. Ve hře zatý­ká­te pode­zře­lé, na kte­ré je napří­klad vypsa­ná odmě­na, a čím více těch­to pode­zře­lých zatkne­te a méně lidí zabi­je­te, tím více bodů zís­ká­te. Postupně se může­te těšit i na vět­ší pře­střel­ky, kde si koneč­ně může­te pořád­ně zastří­let, tak jak se slu­ší a pat­ří. Jako poli­cajt a detek­tiv v jed­nom se od Vás oče­ká­vá také zatý­ká­ní a obvi­ňo­vá­ní osob v tichos­ti, to dá doce­la zabrat pro­plí­žit se mezi dro­go­vé dea­le­ry a poté se na ně vrh­nout a zatknout, dří­ve než Vás gan­gs­te­ři obje­ví a zabi­jí. Singlaplayer se vyda­řil a z mého pohle­du hru hod­ně nad­zve­dl a s Multiplayerem je to 50 na 50. Příběh lze dohrát cca za 10 hodin, což není zrov­na málo u toho­to typu her. Graficky sice oprav­du hra zao­stá­vá, ale zase pří­běh neo­mr­zí a dá se to ože­let.

2 6

Co se týká Multiplayeru, ten už máme osa­ha­ný z bety, tak­že není asi moc o čem psát. Ve vyda­né finál­ní hře při­by­lo pár her­ních módů, kte­ré nám tvůr­ci mož­ná záměr­ně uta­ji­li, kon­krét­ně se jed­ná o mód Rescue a Crosshair, tady jsou mapy men­ší a hra­je vždy deset hrá­čů, tzn. pět pro­ti pěti. Úkolem v módu Crosshair je bez­peč­ně dopro­vo­dit urče­nou oso­bu na pře­dem dané mís­to, v čemž Vám bude chtít dru­há stra­na zabrá­nit. V módu Rescue je to troš­ku jinak, tam se zase sna­ží­te zachrá­nit rukojmí. A nemu­sí­te se bát, že by jeden z týmů byl zne­vý­hod­něn, v půl­ce času se totiž scé­nář obra­cí. Tyto dva módy pře­kva­pi­li a roz­hod­ně hře při­da­li ješ­tě vět­ší grá­dy na hra­tel­nos­ti.

8 11

Multiplayer běží jako po más­le, sem tam se, ale chy­bič­ka vlou­dí, což má za násle­dek slab­ší náro­ky na gra­fi­ku, gra­fic­ké poje­tí bylo na tuto dobu dost prů­měr­né.  Odměňovací sys­tém není nic moc, je vel­mi poma­lý, což hře dost ubí­rá na zají­ma­vos­ti. Celkově, ale hra zaba­ví jak v Singlaplayeru, tak pře­kva­pi­la i v Multiplayeru, hra se se za nás vyda­ři­la opro­ti před­cho­zí­mu dílu je vidět vel­ký pokrok vpřed.

14 13 12 4 3 7

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 60%

Žánr: akč­ní

Jazyk: ang­lic­ky (pro xbox 360 s čes­ký­mi titul­ky)

Multiplayer: sin­gla­pla­yer, mul­tipla­yer

Výrobce: EA

Datum vydá­ní: 17. 3. 2015

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,01371 s | počet dotazů: 206 | paměť: 50119 KB. | 10.04.2021 - 23:44:29