Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

ben affleck as bruce waynebatman check behind him to his lower right thats the tomb of alan way
Tak koneč­ně!!! Tvůrci DC Comics koneč­ně začí­na­jí dohá­nět kon­ku­renč­ní Marvel, při­čemž na roz­díl od svých riva­lů zača­li pěk­ně od pod­la­hy. Pojďme si to vše popo­řád­ku shr­nout. Snažil jsem se spo­i­le­rům vyhý­bat, tak snad se mi to poved­lo.
Kdybych měl vybrat nej­vět­ší klad celé­ho sním­ku, tak jím bez­po­chy­by je fan­tas­tic­ký výkon Bena Afflecka v roli gotham­ské­ho tem­né­ho rytí­ře. Člověk, kte­ré­mu nerd­ští fana­ti­ci nevě­ři­li, zahrál nej­ob­lí­be­něj­ší­ho super­hr­di­nu v his­to­rii bra­vur­ně a s grá­cií, při­čemž v mých očích jas­ně pře­ko­nal Michaela Keatona a mini­mál­ně dorov­nal Christiana Balea. Affleckův Batman před­sta­vu­je nej­bru­tál­něj­ší ver­zi této posta­vy a hlav­ně scé­ny, kte­ré se ode­hrá­va­ly ve Wayneových snech, byly oprav­du fan­tas­tic­ké.
Ben Affleck jako Bruce Wayne zazá­řil ze všech nej­ví­ce.
Vedle Afflecka zazá­řil Jeremy Irons v roli komor­ní­ka Alfreda, kte­rý tuto posta­vu zahrál bra­vur­ně. Kdyby neby­lo Seana Pertweeho v TV seri­á­lu Gotham, ozna­čil bych ho za nej­lep­ší­ho Waynova major­do­ma :-).
Alfreda v posled­ní době ve fil­mech hra­jí jen drži­te­lé Oscara.
Gothamská část herec­ké­ho ansám­blu tedy v mém hod­no­ce­ní obstá­la na jed­nič­ku s hvěz­dič­kou, ovšem je tu ješ­tě dru­há stra­na min­ce - hrdi­no­vé a zlo­du­ši z měs­ta Metropolis.
Zajímalo by mě, proč v kaž­dém super­hr­din­ském fil­mu zni­čí tvůr­ci něja­ké měs­to.
Henry Cavill, kte­rý si zopa­ko­val roli Supermana, před­ve­dl podob­ný výkon jako ve fil­mu Muž z Oceli, posta­va Kal-Ela byla opět vnitř­ně nejis­tá, roz­pol­ce­ná. Lois Lane v podá­ní Amy Adams byla pře­kva­pi­vě mož­ná nej­dů­le­ži­těj­ší ved­lej­ší posta­vou, bez kte­ré by se asi divák nedo­čkal dob­ré­ho kon­ce. V roli iko­nic­ké­ho padou­cha Lexe Luthora se před­sta­vil Jesse Eisenberg, kte­rý před­ve­dl vskut­ku zají­ma­vý výkon, když svou šíle­nos­tí při­po­mí­nal Jokera z Temného rytí­ře zkří­že­né­ho s původ­ním Luthorem v podá­ní Gena Hackmana. Nejlepší oby­va­tel Metropolisu však bez­po­chy­by byl Perry White. „Morpheus“ Laurence Fishburne totiž sršel vti­pem, hláš­ko­val jak o život a divá­ko­vi hned při­ros­tl k srd­ci.
Cavill začí­ná šla­pat na paty Christopheru Reeveovi.
Lois Lane byla nako­nec neče­ka­ně důle­ži­tou posta­vou.
Uvidíme Luthora i v dal­ších fil­mech?
Fishburne pokra­čo­val ve svých výko­nech z prv­ní­ho dílu.
Třetí do par­ty k Batmanovi a Supermanovi byla Wonder Woman v podá­ní mla­dé Židovky Gal Gadot. Dlouhá léta jsem se těšil, že v roli ama­zon­ské super­hr­din­ky uvi­dím Cobie Smluders, ale ta nako­nec kýv­la na nabíd­ku kon­ku­renč­ní­ho Marvelu, kde ztvár­ňu­je agent­ku Hillovou. Nezbývalo mi tedy, než pře­tr­pět pro mě abso­lut­ně nezná­mou hereč­ku v roli iko­nic­ké hrdin­ky. Resumé - nako­nec jsem z její­ho výko­nu nebyl vylo­že­ně zkla­mán. Možná je to tím, že nedo­sta­la dosta­tek pro­sto­ru a na plát­ně strá­vi­la odha­dem tak 15 minut... Jsem vel­mi zvě­da­vý, jest­li tato bojov­ni­ce utáh­ne vlast­ní sólo­vý film.
Porazila spous­tu mon­ster z jiných svě­tů, doby­la však i srd­ce všech komik­so­vých fanouš­ků?
Celkově je tedy film téměř doko­na­lý. Ubíjí jej snad jen tři věci, kte­ré jsou však vel­mi zásad­ní. Největším zápo­rem je jed­no­znač­ně dél­ka fil­mu, kdy jsem po finá­lo­vé bitvě oče­ká­val konec asi desetkrát a on stá­le nepři­chá­zel, aby pak dora­zil v nej­ne­vhod­něj­ším oka­mži­ku. Druhou vadou na krá­se je pře­plá­ca­nost. Na scé­nu je zde uve­de­no až moc postav, a i když se v DC Comics cel­kem ori­en­tu­ji, měl jsem občas pro­blém někte­ré cha­rak­te­ry iden­ti­fi­ko­vat. Třetí chy­bou je pod­le mě děra­vý scé­nář, kte­rý mís­ty nedá­val vůbec smy­sl. Nevím, jest­li to není jen mou blbos­tí, ale nějak jsem si nevši­ml, že by Superman během fil­mu odha­lil Batmanovu sku­teč­nou totož­nost. Když pak kryp­ton­ský bůh při­lé­tl do Gothamu a oslo­vil Batmana Bruci, nevě­děl jsem, co si o tom mys­let. Pokud tedy bude scé­nář k nad­chá­ze­jí­cí Lize spra­ved­li­vých psát opět David S. Goyer, pře­ji mu lep­ší kon­di­ci a zdat­něj­ší ruku.
Přes zmí­ně­né škra­lou­py si film urči­tě s obli­bou pus­tím zno­vu a roz­hod­ně budu uva­žo­vat nad náku­pem Blu-Ray či DVD.
Hodnocení: 70%
zdroj obráz­ků: cinemablend.com, moviepilot.com, comicbookmovie.com, movieweb.com, flickeringmyth.com, slashfilm.com, inverse.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,15377 s | počet dotazů: 236 | paměť: 54839 KB. | 28.07.2021 - 10:26:34