Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Batman - The Killing Joke

Batman - The Killing Joke

Och, ješ­tě že exis­tu­je Warner Bros. a DC Comics!! Nebýt jich, pama­to­val bych si ten­to týden z fil­mo­vé­ho hle­dis­ka jen pro­střed­nic­tvím Ghostbusters. Naštěstí mi však ani­mák nato­če­ný pod­le kul­tov­ní­ho komik­su Alana Moorea zlep­šil nála­du o celé par­se­ky, neboť mne zane­chal v napros­tém nad­še­ní.
DC bylo vždyc­ky schop­no poslat do svě­ta ani­mo­va­ný film, kte­rý by nikdy nemě­ly vidět děti a Killing Joke roz­hod­ně v tom­to tren­du není žád­nou výjim­kou a po kul­tech jako Batman vs. Dracula či Batman vs. Red Hood, kte­ré pova­žu­ji za erko­vé fil­my, při­šel nyní na řadu film, kte­rý popi­su­je ve dvou časo­vých lini­ích (ve kte­rých se jde podob­ně vyznat, stej­ně jako v Godfather: Part II) slo­ži­tou osob­nost nej­moc­něj­ší­ho a nej­pro­slu­lej­ší­ho kri­mi­nál­ní­ka Gothamu - Jokera.
Příběh se vměst­nal do něja­kých těch 75 minut a od samé­ho začát­ku napros­to ply­nu­le utí­ká, při­čemž divák vchy­ce­ný do děje se nemů­že od obra­zov­ky v žád­ném pří­pa­dě odtrh­nout. Pokud bych měl děj popsat ve zkrat­ce... Inu, jed­na linie vyprá­ví o Jokerově mlá­dí, kterak se stal psy­cho­pa­tic­kým bláznem a ta dru­há, kte­rá se ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti (i když to není upl­ně vyřče­no) popi­su­je nej­pr­ve vzath Batmana a Batgirl (s někte­rý­mi scé­na­mi, jež bych dětem ode­přel) a poté nava­zu­je sou­bo­jem Batmana a Jokera.
Ale co by skvě­lý pří­běh byl bez tří gotham­ských dabin­go­vých stá­lic? Legendární Kevin Conroy, kte­rý Batmana mlu­vil v desít­kách fil­mů, seri­á­lů a video­her (namát­kou tře­ba Batman: The Mask of Phantasm, Batman: Gotham Knight, Injustice: Gods Among Us), podá­vá i zde napros­to skvost­ný výkon. Tara Strong v roli Barbary Gordon/Batgirl má také vel­mi pod­ma­ni­vý hlas, ale pře­ce jen Harley Quinn mi k ní sedí tro­chu víc. Ovšem Mark Hamill (ten jeho smích je jed­no­du­še geni­ál­ní), to je pros­tě JOKER!!! Nikdo jiný nevě­no­val této posta­vě tolik času a já říkám: „Proč neda­li Geoff Johns a dal­ší tvůr­ci DCEU Markovi šan­ci zahrát si zma­lo­va­né­ho šílen­ce tře­ba v Suicide Squad?“ Podle mě by mu to sed­lo... Ale i tak, buď­me rádi, že jej máme aspoň v ani­má­cích. Nutno dodat, že dabin­go­vé výko­ny výraz­ně při­spě­ly k tem­no­tě a psy­cho­lo­gic­ké vyčpě­los­ti celé­ho sním­ku.
Killing Joke je roz­hod­ně jed­ním z nej­lep­ších DC ani­má­ků, zdat­ně kon­ku­ru­je i legen­dár­ní­mu Dark Knight Returns. Doporučil bych jej všem fan­dům, kte­ří mají rádi tako­vé ty drs­něj­ší a troš­ku tem­něj­ší komik­so­vá zpra­co­vá­ní.
Hodnocení: 90 % (pře­ce jen konec jsem čekal tro­chu jiný)
Zdroj obráz­ku: downloadseriesmovie.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37250 s | počet dotazů: 227 | paměť: 51484 KB. | 24.10.2021 - 21:24:17