Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > Batman/Fortnite: Bod nula 1

Batman/Fortnite: Bod nula 1

Fornite

Co vznik­ne spo­je­ním DCčkovského uni­ver­za a her­ní­ho feno­mé­nu Fortnite? Minisérie Batman/Fortnite: Bod nula (v ori­gi­ná­le Batman/Fortnite: Zero Point), jejíž prv­ní sešit vyšel nejen v Americe, ale také v České repub­li­ce.

Jde o vůbec prv­ní zahra­nič­ní komiks, jenž sou­běž­ně vychá­zí i u nás, a tak jsem si prv­ní sešit nemohl nechat jen tak ujít. Stojí pod­le mě za vaši pozor­nost?

Ještě před­tím bych ovšem chtěl uvést něko­lik věcí na pra­vou míru. Zaprvé, nejsem pra­vi­del­ným hrá­čem Fortnitu. Ačkoliv her­ní prů­my­sl zbož­ňu­ji a pra­vi­del­ně se o něj zají­mám, žánr battle-royale mě minul oblou­kem. Tituly jako Apex Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds (pro lidi zná­měj­ší pod zkrat­kou PUBG) nebo Call of Duty: Warzone sice respek­tu­ji a v žád­ném pří­pa­dě je neza­tra­cu­ji, jejich popu­la­ri­tu jsem však nikdy nepo­cho­pil. Nicméně, tím se dostá­vá­me k dru­hé­mu bodu. Přestože mě výše zmí­ně­né titu­ly nikdy neza­u­ja­ly, dal jsem násle­du­jí­cí mini­sé­rii šan­ci. Myšlenka spo­jit kla­sic­ký super­hr­din­ský svět s bláz­ni­vou video­her­ní rea­li­tou, v níž prak­tic­ky nee­xis­tu­jí žád­né hra­ni­ce, mě pod­vě­do­mě láka­la. Navíc, Christos Cage, ačko­liv nejde o nej­lep­ší­ho scé­náris­tu na sou­čas­ném komik­so­vém trhu, bylo jmé­no, kte­ré mě navna­di­lo, pro­to­že jde o tvůr­ce, kte­rý umí napsat pří­jem­né, sviž­ně odsý­pa­jí­cí pří­běhy. 

Příběh začí­ná v Gothamu, kde se zčis­ta­jas­na ote­vře tajem­ný por­tál. Po krát­ké deba­tě s komi­sa­řem Gordonem se Batman roz­hod­ne zasáh­nout a situ­a­ci vyře­šit. Nicméně, situ­a­ce se vyvr­bí poně­kud jinak, než by kdo býval čekal. Temný rytíř se rázem ocit­ne ve svě­tě, kte­rý je pro něj cizí, a musí v něm úspěš­ně pře­žít. Jak se mu to poda­ří? A koho vše­ho na své ces­tě potká? To již kon­kre­ti­zo­vat nebu­du. 

Po dějo­vé strán­ce zatím nemám moc co vytknout. Přece jenom, jde o prv­ní část ze šes­ti, tak­že jsem neo­če­ká­val něja­ký bom­bas­tic­ký start, jenž by mě dostal do kolen. Zápletka se zatím solid­ně roz­jíž­dí a roze­hrá­vá se mož­né smě­řo­vá­ní vyprá­vě­ní v dal­ších dílech. Co osob­ně musím vytknout, je poje­tí Batmana (pře­de­vším v prv­ní polo­vi­ně), kte­ré mi při­šlo tro­šič­ku tuc­to­věj­ší, než bych od posta­vy podob­né­ho rázu oče­ká­val, ale dalo se to rela­tiv­ně snést. Jsem zvě­da­vý, jak se jeho cha­rak­ter bude po závě­ru prv­ní­ho seši­tu vyví­jet dál, ačko­liv - buď­me upřím­ní - neče­kám žád­né zázra­ky.    

Kresba Reillyho Browna pod­le mě není hroz­ná, záro­veň je však nut­né podotknout, že se nejed­ná o žád­ný pře­vrat. Designy postav jsou stan­dard­ní, okol­ní pro­stře­dí vypa­dá rela­tiv­ně dob­ře a akč­ní scé­ny jsou uchá­ze­jí­cí. A co se týče colo­rin­gu Johna Kalisze, ten neu­ra­zí, ale ani nena­dchne. Jinými slo­vy, výtvar­no je solid­ní. Sice by moh­lo být o něco lep­ší, ale i tak je na vel­mi sluš­né úrov­ni.  

 

Sečteno a pod­tr­že­no, sešit “Batman/Fortnite: Bod nula #1” mohu i přes něko­lik drob­ných chy­bi­ček s kli­dem ozna­čit za sluš­ný roz­jezd, kte­rý fun­gu­je jako skvě­lý úvod do dění. První čís­lo mě vel­mi pře­kva­pi­lo a jsem zvě­da­vý na dal­ší díl. Dávám palec naho­ru!  


Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v roce 2021. Vydání má 24 barev­ných stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 79 korun na stán­cích a v obcho­dech. 

 

Scénář: Christos Gage 

Kresba: Reilly Brown 


  • Náhledové foto komik­su: Nakladatelství CREW s.r.o.
  • Náhledové foto článku:Fotka od WAQAR AHMADPixabay
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,78612 s | počet dotazů: 210 | paměť: 52074 KB. | 16.05.2021 - 08:57:15
X