Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze komiksů > Batman/Fortnite: Bod nula 1

Batman/Fortnite: Bod nula 1

Fornite

Co vznik­ne spo­je­ním DCčkovského uni­ver­za a her­ní­ho feno­mé­nu Fortnite? Minisérie Batman/Fortnite: Bod nula (v ori­gi­ná­le Batman/Fortnite: Zero Point), jejíž prv­ní sešit vyšel nejen v Americe, ale také v České repub­li­ce.

Jde o vůbec prv­ní zahra­nič­ní komiks, jenž sou­běž­ně vychá­zí i u nás, a tak jsem si prv­ní sešit nemohl nechat jen tak ujít. Stojí pod­le mě za vaši pozor­nost?

Ještě před­tím bych ovšem chtěl uvést něko­lik věcí na pra­vou míru. Zaprvé, nejsem pra­vi­del­ným hrá­čem Fortnitu. Ačkoliv her­ní prů­my­sl zbož­ňu­ji a pra­vi­del­ně se o něj zají­mám, žánr battle-royale mě minul oblou­kem. Tituly jako Apex Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds (pro lidi zná­měj­ší pod zkrat­kou PUBG) nebo Call of Duty: Warzone sice respek­tu­ji a v žád­ném pří­pa­dě je neza­tra­cu­ji, jejich popu­la­ri­tu jsem však nikdy nepo­cho­pil. Nicméně, tím se dostá­vá­me k dru­hé­mu bodu. Přestože mě výše zmí­ně­né titu­ly nikdy neza­u­ja­ly, dal jsem násle­du­jí­cí mini­sé­rii šan­ci. Myšlenka spo­jit kla­sic­ký super­hr­din­ský svět s bláz­ni­vou video­her­ní rea­li­tou, v níž prak­tic­ky nee­xis­tu­jí žád­né hra­ni­ce, mě pod­vě­do­mě láka­la. Navíc, Christos Cage, ačko­liv nejde o nej­lep­ší­ho scé­náris­tu na sou­čas­ném komik­so­vém trhu, bylo jmé­no, kte­ré mě navna­di­lo, pro­to­že jde o tvůr­ce, kte­rý umí napsat pří­jem­né, sviž­ně odsý­pa­jí­cí pří­běhy. 

Příběh začí­ná v Gothamu, kde se zčis­ta­jas­na ote­vře tajem­ný por­tál. Po krát­ké deba­tě s komi­sa­řem Gordonem se Batman roz­hod­ne zasáh­nout a situ­a­ci vyře­šit. Nicméně, situ­a­ce se vyvr­bí poně­kud jinak, než by kdo býval čekal. Temný rytíř se rázem ocit­ne ve svě­tě, kte­rý je pro něj cizí, a musí v něm úspěš­ně pře­žít. Jak se mu to poda­ří? A koho vše­ho na své ces­tě potká? To již kon­kre­ti­zo­vat nebu­du. 

Po dějo­vé strán­ce zatím nemám moc co vytknout. Přece jenom, jde o prv­ní část ze šes­ti, tak­že jsem neo­če­ká­val něja­ký bom­bas­tic­ký start, jenž by mě dostal do kolen. Zápletka se zatím solid­ně roz­jíž­dí a roze­hrá­vá se mož­né smě­řo­vá­ní vyprá­vě­ní v dal­ších dílech. Co osob­ně musím vytknout, je poje­tí Batmana (pře­de­vším v prv­ní polo­vi­ně), kte­ré mi při­šlo tro­šič­ku tuc­to­věj­ší, než bych od posta­vy podob­né­ho rázu oče­ká­val, ale dalo se to rela­tiv­ně snést. Jsem zvě­da­vý, jak se jeho cha­rak­ter bude po závě­ru prv­ní­ho seši­tu vyví­jet dál, ačko­liv - buď­me upřím­ní - neče­kám žád­né zázra­ky.    

Kresba Reillyho Browna pod­le mě není hroz­ná, záro­veň je však nut­né podotknout, že se nejed­ná o žád­ný pře­vrat. Designy postav jsou stan­dard­ní, okol­ní pro­stře­dí vypa­dá rela­tiv­ně dob­ře a akč­ní scé­ny jsou uchá­ze­jí­cí. A co se týče colo­rin­gu Johna Kalisze, ten neu­ra­zí, ale ani nena­dchne. Jinými slo­vy, výtvar­no je solid­ní. Sice by moh­lo být o něco lep­ší, ale i tak je na vel­mi sluš­né úrov­ni.  

 

Sečteno a pod­tr­že­no, sešit “Batman/Fortnite: Bod nula #1” mohu i přes něko­lik drob­ných chy­bi­ček s kli­dem ozna­čit za sluš­ný roz­jezd, kte­rý fun­gu­je jako skvě­lý úvod do dění. První čís­lo mě vel­mi pře­kva­pi­lo a jsem zvě­da­vý na dal­ší díl. Dávám palec naho­ru!  


Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v roce 2021. Vydání má 24 barev­ných stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 79 korun na stán­cích a v obcho­dech. 

 

Scénář: Christos Gage 

Kresba: Reilly Brown 


 • Náhledové foto komik­su: Nakladatelství CREW s.r.o.
 • Náhledové foto článku:Fotka od WAQAR AHMADPixabay
 • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
 • Princezna Nevěsta16. června 2021 Princezna Nevěsta Dívka jménem Buttercup (Robin Wright) po domnělé smrti svého milého Westleyho (Cary Elwes) padne do oka princi Humperdinckovi (Chris Sarandon), který si jí hodlá vzít za ženu. Ale než […] Posted in Retro filmové recenze
 • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
 • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
 • Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími15. června 2021 Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími Máte sklony vytvářet si negativní očekávání? Obáváte se vždy toho nejhoršího? Těžce snášíte kritiku okolí? Pokud ano, je možné, že můžete trpět některým z typů úzkosti. Alice Boyesová, […] Posted in Recenze knih
 • Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali15. června 2021 Za pět let - všechno může být jinak, než jste si představovali Hledáte nezapomenutelný příběh? Máte rádi sny, které se postupem času splní? Tak právě vám je určena novinka Za pět let, jehož autorkou je Rebecca Serleová.  Hlavní postava románu […] Posted in Recenze knih
 • Saw 515. června 2021 Saw 5 Skládačkový vrah (Tobin Bell) má následovníka Hoffmana (Costas Mandylor). Tomu je však v patách agent Strahm (Scott Patterson), kterému se podaří dostat se Hoffmanovi na stopu. Zabiják se […] Posted in Retro filmové recenze
 • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
 • Cruella – Recenze – 60%15. června 2021 Cruella – Recenze – 60% Film Cruella vypráví příběh o dětství a kariérních počátcích Cruelly de Vil, což je hlavní záporná postava z Disneyho animované klasiky 101 dalmatinů z roku 1961 a kupříkladu také […] Posted in Filmové recenze
 • Cestovní deník - ať máte na co vzpomínat14. června 2021 Cestovní deník - ať máte na co vzpomínat Máte rádi cestování? Chcete si vzpomínky ze svých cest uchovat na delší dobu? Jste plánovací tip? Tak právě vám je určena publikace nakladatelství CooBoo v Praze s názvem Cestovní deník. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,13121 s | počet dotazů: 218 | paměť: 52658 KB. | 19.06.2021 - 05:46:41