Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze her > Batman: Arkham Knight (PC)

Batman: Arkham Knight (PC)

Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové kon­zo­le. Nebudu recen­zo­vat nové­ho Batman pro nové kon­zo­le. Hezky si napíšu kri­ti­ku Batmana pro PC.

Tak jsem si jej kou­pil, lev­ně. Své zdro­je neřek­nu, ale cena 777 Kč mně láka­la. Tak si ho na nově sesta­ve­ném PC, ten před­cho­zí ode­šel do věč­ných lovišť, nain­sta­lu­ji a uvi­dím, jest­li je to dob­rá hra pro můj PC.

Když už šlo ply­nu­le GTA V, tak by moh­la jít ply­nu­le i hra, kte­rá vychá­zí v podob­nou dobu. Začal jsem i hrát i star­ší ver­ze, abych měl s čím porov­ná­vat a bohu­žel mně hra vel­mi tech­no­lo­gic­ky zkla­ma­la. Bohužel se to tvůr­cům, kte­ří tvo­ři­li PC ver­zi, nepo­da­ři­lo. Počítač není kon­zo­le, kde se dá někte­ré věci tole­ro­vat. U počí­ta­če sedí­me v maxi­mál­ní vzdá­le­nos­ti půl met­ru o LCD, jsme navyklí na rych­lost fps, čím víš, tím líp, a hrá­či sle­du­jí kaž­dý pixel, kte­rý se jim na jejím počí­ta­či zob­ra­zí.

Ne že by hra neby­la dob­rá, ale pro počí­tač se nepo­da­ři­lo vše. Po jejich před­chůd­cích, kte­ré jsem taky hrál, byli její před­ci lep­ší. Arkham Asylum, City  i Origins při­ná­še­li pěk­ný pocit ze hry. Nejde totiž o gra­fic­ké vymo­že­nos­ti, kte­ré upe­čou Váši gra­fi­ku, ale o pocit ze hry. To měli před­cho­zí tři díly lep­ší.

Máme sice neví­ce mož­nos­ti, jak s Batmanem pora­dit pro­tiv­ní­ky a to včet­ně Batmobilu, ale pocit ze hry není tak doko­na­lý.

Nemluvě o tom, že PC ver­ze je zmr­še­ná. Občas se mi při star­tu sek­la. A nemlu­vím o znač­ném pro­pa­du fps při otá­če­ní. Jako kdy­by se nestí­ha­li načíst všech­na data. Byl jsem pro­to nucen nasta­vit detaily,textury na low, aby mně to zpo­ma­lo­vá­ní netrá­pi­lo.

Mezi vel­ké zápo­ry při­ne­su i maxi­mál­ní počet fps na 30, kte­ré sice kon­zo­lo­vé hrá­če netrá­pí, ty už jsou na to zvyklí, ale počí­ta­čo­ví hrá­či jsou vel­cí kri­ti­ci. Pokud se jim počet sním­ků za sekun­du neu­stá­le zmen­šu­je, tak vel­mi mru­čí jako já.

Možná, že je pro nové kon­zo­le Batman hrou roku, tak pro PC to tak není. Počítačoví fanouš­ci jsou vel­mi kri­tič­tí a tak dám této hře pou­ze 50 %.Tj: 80 % za kva­li­tu hry a zába­vy a 20 % za zpra­co­vá­ní tech­no­lo­gie.

Moje gameplaye

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47670 s | počet dotazů: 227 | paměť: 54310 KB. | 28.01.2022 - 20:06:04