Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

bartoska
bartoska

Jiří Bartoška pat­ří k nej­vý­znam­něj­ším čes­kým herec­kým auto­ri­tám. Stojí za ním boha­tá kari­é­ra diva­del­ní, fil­mo­vá i tele­viz­ní. Absolvent brněn­ské JAMU krát­ce půso­bil v Divadle na Provázku, v letech 1973 – 76 v Činoherním stu­diu v Ústí nad Labem a poté v Městských diva­dlech praž­ských. V letech 1978 – 1991 byl čle­nem Divadla Na zábrad­lí a 1991-94 Divadla Bez zábrad­lí.  Na prk­nech Divadla Bez  zábrad­lí  stá­le exce­lu­je v před­sta­ve­ní Jakub a jeho pán.

Popularitu mu při­nes­ly úlo­hy muž­ských hrdi­nů v řadě  čes­kých fil­mů napří­klad Hřiště (r. Štěpán Skalský; 1975), Příběh lás­ky a cti (r. Otakar Vávra; 1977), Stíny hor­ké­ho léta (r. František Vláčil; 1977) nebo pohád­ce Třetí princ (r. Antonín Moskalyk; 1982) a tele­viz­ních seri­á­lech - My všich­ni ško­lou povin­ní (1984), Sanitka (1985).  K seri­á­lo­vé  a tele­viz­ní tvor­bě se v posled­ních letech vrá­til účas­tí  v dru­hé řadě seri­á­lu Dobrá čtvrť, v tře­tí sérii slav­né Nemocnice na kra­ji měs­ta, tří­díl­ném fil­mu Vlna  (r. Jiří Svoboda), tele­viz­ních pohád­kách nebo kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Sráči (r. Robert Sedláček).
Na pře­lo­mu 90. let vytvo­řil jed­nu z  hlav­ních rolí v adap­ta­ci Páralova romá­nu Muka obraz­nos­ti (r. Vladimír Drha), obje­vil se v pro­vo­ka­tiv­ní kome­dii V žáru krá­lov­ské lás­ky (r. Jan Němec; 1990), poe­tic­kém sním­ku Helimadoe (r. Jaromil Jireš; 1993), obra­zo­vě ori­gi­nál­ním fil­mu Krvavý román (r. Jaroslav Brabec, 1993),  dále ve fil­mech Má je pomsta (r. Lordan Zafranovič; 1995) či Stůj, nebo se netre­fím (r. Jiří Chlumský; 1998). Působivou herec­kou kre­a­ci před­ve­dl v dra­ma­tech Je tře­ba zabít Sekala (r. Vladimír Michálek; 1998) a  Všichni moji blíz­cí (r. Matej Mináč; 1999),  za kte­rý zís­kal Českého lva za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.  Dále jsme jej vidě­li ve sním­cích Početí mého mlad­ší­ho bra­t­ra (r. Vladimír Drha; 1999), Podzimní návrat (r. George Agathonikiadis; 2001), Bolero (r. F. A. Brabec; 2004) nebo Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství (r. Petr Zelenka; 2005)  Roličku Boha mu svě­řil Jiří Strach v pohád­ko­vé kome­dii Anděl Páně (2005), v kome­dii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh (2009) vytvo­řil popr­vé roli šar­mant­ní­ho spi­so­va­te­le Karla.

V roce 2001 byl pro­du­cen­tem fil­mu Babí  léto (r. Vladimír Michálek), kte­rý byl oce­něn 4 Českými  lvy. V roce 1994 se zásad­ním způ­so­bem zaslou­žil o záchra­nu Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, v jehož čele dodnes sto­jí jako pre­zi­dent.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze
  • Havel22. července 2020 Havel Fotky z novinářské konference. Posted in Galerie
  • Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku?22. července 2020 Havel - Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Jméno Václav Havel je pro mnoho lidí známé jako jméno našeho prvního polistopadového prezidenta. Jako významnou státnickou osobnost ho znají i v zahraničí. Jaký ale byl jako člověk a jaký […] Posted in Filmové recenze
  • Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.21. června 2020 Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nejlepších letech se zkušenostmi z jednoho manželství a jejích blízkých, do kin novou vlnu diváků? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách18. prosince 2019 Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách Hana je šťastná mladá žena, která má přítele a plánuje s ním strávit společně Vánoce a možná i budoucí život. Shodou nešťastných okolností se ale Hana bohužel dozví, že ji přítel podvádí. […] Posted in Filmové recenze
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,70337 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56227 KB. | 29.05.2022 - 04:55:53