Kritiky.cz > Filmové recenze > Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %

Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %

Barry

Barry je zku­še­ný pilot, kte­rý létá napříč Spojenými stá­ty. Jeho lety jsou pra­vi­del­né, stej­ně jako jeho návra­ty domů. Práce ho uži­ví, ale postu­pem času začí­ná být nespo­ko­je­ný. Chtěl by zažít tro­chu dob­ro­druž­ství, což se mu po jed­nom letu i spl­ní. Dostane nabíd­ku, aby létal pod zášti­tou taj­ných slu­žeb, a to do ne zce­la tra­dič­ních desti­na­cí. Finanční ohod­no­ce­ní této prá­ce také není malé, pro­to na tuto nabíd­ku Barry kýv­ne. Díky svým letec­kým schop­nos­tem může létat i tam, kde to může být pro ostat­ní pro­blém. Že je drá­ha krát­ká nebo že se kolem stří­lí? To Barrymu neva­dí, pro­to­že se ze vše­ho s úspě­chem dosta­ne. Škoda jen, že musí poslou­chat nad­ří­ze­né, a nemů­že dělat to, co by chtěl on. Ale Barry si ví rady, pro­to­že se roz­hod­ne hrát to na všech­ny stra­ny, hlav­ně pokud mu dob­ře zapla­tí. Vede si tak dob­ře, že už neví, co s peně­zi. Bohužel mu na návště­vu při­je­de švagr, kte­rý nepat­ří mezi nej­chytřej­ší, a teh­dy nasta­nou drob­né pro­blémy, s nimiž se musí Barry vypo­řá­dat.

Scénář k fil­mu napsal Gary Spinelli, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­hý nato­če­ný sní­mek. Inspirací mu byl sku­teč­ný pří­běh Garryho Seala. Ten se naro­dil v roce 1939 v Baton Rouge v Louisianě a s létá­ním začal už jako tee­nager. Sloužil také v Louisianské armá­dě Národní gar­dy a poz­dě­ji se při­po­jil i k TWA jako letec­ký inže­nýr. Poté se nechal naver­bo­vat mede­lín­ským kar­te­lem a pašo­val zbo­ží mezi Kolumbií, Panamou a Spojenými stá­ty. I když jeho život skon­čil tra­gic­ky, urči­tě ho bavil a nemě­nil by. Díky tomu mohl Spinelli napsat pou­ta­vý a akč­ní scé­nář, kte­rý pří­mo svá­děl k nato­če­ní. Toho se nako­nec ujal reži­sér Doug Liman, kte­rý nato­čil něko­lik úspěš­ných sním­ků (Agent bez minu­los­ti, Pán a Paní Smithovi). Nebyl ale prv­ním, kdo nato­čil film o Sealovi. Na začát­ku 90. let si Dennis Hopper zahrál Seala v doku­men­tár­ním dra­ma­tu Doublecrossed, loni ho ztvár­nil Michael Paré ve fil­mu The Infiltrator a jeho posta­va se mih­la i v něko­li­ka seri­á­lech.

Do role Seala obsa­di­li tvůr­ci osvěd­če­né­ho akč­ní­ho her­ce, Toma Cruise. Ten má zku­še­nos­ti z mno­ha akč­ních fil­mů a jeho hrdi­na má podob­ný cha­rak­ter: neo­hro­že­ný, vtip­ný a hlav­ně zají­ma­vý (Mission: Impossible, Jack Reacher). Zahrát si sku­teč­nou posta­vu moh­lo být pro Cruise zají­ma­vé. Ne kaž­dé­mu se totiž poda­ří ztvár­nit paše­rá­ka drog a zbra­ní, pilo­ta, obchod­ní­ka a mili­o­ná­ře. On se toho ale zhos­til vel­mi dob­ře a bonu­sem pro divá­ky, ale hlav­ně divač­ky, je jeho vizáž a roz­pus­ti­lý úsměv. Jeho man­žel­ku, kte­rá je s ním v dob­rém i ve zlém, hra­je Sarah Wright. Ta je zná­má hlav­ně ze seri­á­lů (Quintuplets, The Loop) a z něko­li­ka fil­mů (Jak ukrást nevěs­tu, Touchback).

Natáčelo se i na reál­ných mís­tech v Americe a v Kolumbii. Bohužel se natá­če­ní neo­be­šlo bez tragé­die, včet­ně zří­ce­ní malé­ho leta­dla se čle­ny štá­by. Dodnes není vyšet­řo­vá­ní uza­vře­no, tak­že záha­da stá­le exis­tu­je.

Film pat­ří do žán­ru akč­ní dra­ma, kte­ré dopl­ňu­jí vese­lé či komic­ké scé­ny. Je vhod­ný pro divá­ky od 12 let vzhle­dem k pro­ble­ma­ti­ce drog a pašo­vá­ní. Tahákem pro divá­ky bude urči­tě Tom Cruise, zají­ma­věj­ší by ale bylo, kdy­by hlav­ní posta­vu hrál jiný před­sta­vi­tel a divá­ci by se šli podí­vat na zají­ma­vý auto­bi­o­gra­fic­ký film.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu3. ledna 2018 Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu             OBSAH              Ve zbrusu novém dobrodružném filmu Jumanji je čtveřice teenagerů vtažena do svérázného světa hry Jumanji, kde se dějí velmi neobvyklé věci. Když čtveřice […]
  • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […]
  • Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 %13. listopadu 2015 Husí kůže (Goosebumps) – Recenze – 50 % Husí kůže je původně nesmírně populární série hororových knížek pro děti od amerického spisovatele Roberta Lawrence Stinea, o jejíž adaptování na filmové plátno se pokoušel před rokem 2000 […]
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
  • Pátá vlna - 45 %11. dubna 2016 Pátá vlna - 45 % Když se šestnáctiletá Cassie Sullivan snaží získat potraviny na opuštěné benzínové pumpě, tuší, že jí nepozornost může stát život. Ztratila už oba rodiče a snaží se najít svého bratra […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Mumie - 65 %9. června 2017 Mumie - 65 % Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí. To je známá věc, že mumie mají tendenci probírat se z věčného spánku a pronásledovat své objevitele. A když se jedná o […]
  • Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje8. června 2019 Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje Nový Transformeři? No nevím, prostě se svět zbláznil a filmoví producenti vymysleli další ždímání peněz filmových fanoušků. Hlavně Američanů, kteří mají svojí hrdost a jsou šťastní, když […]
  • Mission: Impossible - Fallout - 75 %1. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout - 75 % Do kin se v horkých letních dnech dostává nový akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, tentokrát již pošesté, vydává […]
  • Gone Girl (Zmizelá) 20148. března 2015 Gone Girl (Zmizelá) 2014 Gone Girl (GG) je filmem, na který mě upzorňoval mnohý člověk z mého okolí, filmem, který (asi po zásluze) získával slušnou pozornost médií i filmových kritiku. Shrnuto a podtrženo - […]