Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick

Barry Lyndon - Když knihu ze 17. století natočí Stanley Kubrick

Barry
Barry
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh bez­vý­znam­né­ho irské­ho hochšta­ple­ra, kte­ré­mu se poda­ří postou­pit na vyš­ší mís­ta ve spo­le­čen­ském žeb­říč­ku jen pro­to, aby násled­ně zažil tvr­dý pád. Po otco­vě smr­ti žije Redmond Barry (Ryan O´Neal) se svou mat­kou Belle (Marie Kean) ve skrom­ných pomě­rech. Je zami­lo­va­ný do sestře­ni­ce Nory (Gay Hamilton), ta ho však kvů­li svat­bě s ang­lic­kým důstoj­ní­kem Johnem Quinem (Leonard Rossiter) odmít­ne. Když Redmond v sou­bo­ji důstoj­ní­ka zabi­je, musí z rodné...ho kra­je ode­jít. Tak se vydá­vá na ces­tu živo­tem, kte­rá je plná dob­ro­druž­sti, ale i pod­vo­dů a faleš­ných nadě­jí. Na této ces­tě si Redmond vyzkou­ší množstí iden­tit: sta­ne se vojá­kem v Prusku, násled­ně špi­ó­nem či faleš­ným kar­to­vým hrá­čem. Následně sa ože­ní s aris­to­krat­kou Lyndonovou (Marisa Berenson) a změ­ní si jmé­no na Barry Lyndon. Zdá se, že v přís­né hie­rar­chi­zo­va­né spo­leč­nos­ti 18. sto­le­tí štěs­tí pře­je tako­vým, jako je on. Redmond Barry je totiž morál­ně neza­tí­že­ný, bez pochyb, při­způ­so­bi­vý a pře­de­vším umí vytě­žit pří­le­ži­tost. Má však jed­nu sla­bi­nu: Po ničem netou­ží víc jako po spo­le­čen­ském uzná­ní a respek­tu.

Dokonalý film se pozná tře­ba i tak, že může být sebe­ví­ce dlou­hý, svým bra­vur­ním tem­pem a pře­de­vším schop­nos­tí svou obsáh­lou dél­ku ale doká­že nejen utáh­nout ale též vytě­žit. A to násled­ně až tak dob­ře, že je divák klid­ně film dlou­hý až tři hodi­ny zhléd­nout v téměř jed­nom kuse. Za mně jde takhle napros­to skvě­le v kost­ce popsat jeden z nej­zná­měj­ších fil­mů reži­sé­ra a scé­náris­ty Stanleyho Kubricka, jed­no­ho z nej­vět­ších fil­mo­vých vypra­vě­čů v ději­nách kine­ma­to­gra­fie. Doteď jsem měl ke Kubrickovi tako­vý ten vztah, že kaž­dým jeho fil­mem k němu mám vět­ší a vět­ší úctu a mám snad i více­mé­ně kaž­dý zhléd­nu­tý film od něj rad­ši a rad­ši. A Barry Lyndon je pro mně nově moje nej­ob­lí­be­něj­ší Kubrickovka, kte­rá strh­la z trů­nu Olověnou ves­tu.

184-minutové his­to­ric­ké dra­ma je doko­na­lé ve všech aspektech- Barry Lyndon má sil­ný pří­běh se zají­ma­vým pro­ta­go­nis­tou, vizu­ál­ně je napros­to doko­na­lý a je sku­teč­ně per­fekt­ní ve všech detai­lech. Z pozi­ce his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu se musí oce­nit dobo­vé kos­týmy a výpra­va, z pozi­ce fil­mo­vé­ho epic­ké­ho díla zase napros­to str­hu­jí­cí libo­vol­ná pasáž. S tím jak se divák nala­dí na sku­teč­ně výraz­ně poma­lé tem­po bude výraz­ně sou­vi­set jak bude na Barryho Lyndona rea­go­vat, jakmi­le ale na pra­vi­dla při­stou­pí tak ho sku­teč­ně čeká totál­ně doko­na­lé mis­trov­ské dílo, kte­ré v sobě má vel­kou sílu a v hlav­ním hrdi­no­vi se ve finá­le doká­že divák najít.

Barry Lyndon sice roz­hod­ně není žád­ný sva­tou­šek a čas­to dochá­ze­lo u divá­ků k tomu názo­ru, že mají pro­blém s tím, že nemů­žou s oním pro­ta­go­nis­tou, hrdi­na ale tou­ží pře­de­vším po uzná­ní a respek­tu a to chce více­mé­ně kaž­dý z nás (i když si to asi pře­ce jen ne všich­ni při­zná­me....). Lyndon sice v tomhle svém přá­ní zachá­zí oprav­du dale­ko, pře­ce jen jde ale o bra­vur­ně napsa­né­ho anti-hrdinu. A Ryan O´Neal je v této roli napros­to fan­tas­tic­ký a Kubrickova tahle sáz­ka na nepro­va­ře­né jmé­no vyšla. Ani před­tím ani potom už O´Neal tak výraz­nou roli ve své kari­é­ře neza­žil, jeho výkon v Barry Lyndonovi je ale feno­me­nál­ní a nikdo mu ho už nese­be­re.

Barry Lyndon má pře­de­vším spous­tu vrstev- Dá se v něm vel­mi výraz­ně obje­vit for­ma jis­té sati­ry, napros­to bra­vur­ně pra­cu­je s veš­ke­rý­mi zásad­ní­mi cha­rak­te­ry, libo­vol­ný záběr je vizu­ál­ní pas­tva pro oči. Především s osvět­le­ním se ve fil­mu pra­cu­je pou­ze pomo­cí při­ro­ze­né­ho svět­la a sví­ček a to kvů­li auten­tič­nos­ti. Kubrick při téhle adap­ta­ci romá­nu Williama Makerpace Thackerayho zašel až tak dale­ko, že si vypůj­čil 50mm čoč­ky od NASA. Především si ale dal Kubrick oprav­du prá­ci s kaž­dým libo­vol­ným detai­lem. Kubrickova mis­trov­ská schop­nost pra­co­vat s těmi nej­vět­ší­mi detai­ly je pros­tě napros­to obdi­vu­hod­ná a prá­vem pat­ří mezi nej­slav­něj­ší fil­mo­vé reži­sé­ry a pře­de­vším nej­zná­měj­ší fil­mo­vé pun­tič­ká­ře.

Barry Lyndon doká­že dodat scé­ny totál­ně epic­ké i totál­ně dojem­né. Zásadní moment, kte­rý uká­že lid­skost hlav­ní­ho anti­hr­di­ny je nesku­teč­ně sil­ný a i přes to jak jsme svěd­ky Barryho před­cho­zí­ho cho­vá­ní je ho násled­ně divá­ko­vi oprav­du líto. Kubrick vždy uměl pra­co­vat se svý­mi důle­ži­tý­mi cha­rak­te­ry, u Barryho Lyndona mi ale při­šel zašel ješ­tě o ždi­bec dál (v rám­ci toho jak moc o ždi­bec dál to vůbec ješ­tě šlo) a dodá­vá ve finá­le i jeden z nejdo­jem­něj­ších momen­tů v ději­nách kine­ma­to­gra­fie. A to vše za dopro­vo­du bra­vur­ní hud­by Leonarda Rosenmana.

Barry Lyndon je sku­teč­né mis­trov­ské dílo sku­teč­né­ho fil­mo­vé­ho mis­tra, kte­ré mož­ná tro­chu zapadlo, jeho mis­trov­ské kva­li­ty mu ale nikdo nese­be­re. Tempo je ze začát­ku zásad­ní pro­blém a roz­hod­ne o divá­ko­vu pří­stu­pu k pří­bě­hu Barryho Lyndona, jakmi­le si ale divák a film poda­jí ruku tak z toho sku­teč­ně může pro divá­ka vznik­nout jeden z nej­sil­něj­ších fil­mo­vých zážit­ků všech dob. To se ale těž­ko popi­su­je, to se musí jed­no­du­še vidět.

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Warner Bros


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02065 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58181 KB. | 08.08.2022 - 15:23:28