Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Baron Prášil / Cesta do Pravěku / Vynález zkázy na Blu-ray

Baron Prášil / Cesta do Pravěku / Vynález zkázy na Blu-ray

DSC 1045
DSC 1045

Po dlou­hém čeká­ní na prv­ní čes­ké Blu-ray fil­mů Karla Zemana se do pro­de­je v čes­kých obcho­dech dostá­vá kom­plet 3 nej­slav­něj­ších fil­mů Karla Zemana. Je tomu už 50 let, co Karel Zeman tyto fil­my nato­čil.

V roce 1955 nato­čil Cestu do Pravěku, kde nadchnul celý svě­to­vý svět tím, že oži­vil dino­sau­ry a v pří­bě­hu dět­ských ces­to­va­te­lů uká­zal dino­sau­ří his­to­rii. Byl to fil­mař­ský pře­lom, kdy 40 let po té pou­ze Jurský park doká­zal se nést v odka­zu dino­sau­ří téma­ti­ky. Film se dostal i do Ameriky, kde jej tam­ní fil­ma­ři upra­vi­li, aby se více líbil ame­ric­kým dětem.

V roce 1958 nato­čil dru­hý díl z toho­to kom­ple­tu. Vynález zká­zy, kdy si pro fil­mo­vé fanouš­ky vzal pří­běh od Julese Verna. Tento film je zná­mý svo­jí cha­rak­te­ris­tic­kou poe­ti­kou a hlav­ně čer­no­bí­lý­mi kaší­ro­va­ný­mi mode­ly a stav­ba­mi, kte­ré jsou cha­rak­te­ris­tic­ké pro Karla Zemana.

Poslední film s této kolek­ce je Baron Prášil. Je to vari­an­ce pří­bě­hů o svě­to­vém hrdinovi/cestovateli v pří­bě­zích Gottfrieda Bürgera, kte­rý ces­tu­je nejen po svě­tě, ale dosta­ne se do nezná­mých svě­tů a poru­šu­je fyzi­kál­ní záko­ny.

Teď něco ke zpra­co­vá­ní fil­mů. Vydavatel bohu­žel nemá tolik peněz na to, aby zapla­til kom­plet­ní rekon­struk­ci celých fil­mů, a tak je nucen pou­žít už jed­nou při­pra­ve­né zdro­je fil­mu, kte­ré odpo­ví­da­jí stá­ří fil­mu. Jeho finanč­ní mož­nos­ti a nere­ál­nost zis­ku při pro­de­ji 3 jed­not­li­vých Blu-ray jsou všech­ny 3 fil­my dohro­ma­dy na jed­nom nosi­či.

Jejich kva­li­ta tedy neod­po­ví­dá kva­li­tám HD pro­jek­ce. Je totiž vidět, že je potře­ba kom­plet­ní rekon­struk­ci obra­zu, zaost­řit sní­mek po sním­ku a udě­lat cel­ko­vé korek­ce. Samozřejmostí by mělo být i barev­né úpra­vy, zesvět­le­ní a rekon­struk­ce obra­zu, jak bylo pro­ve­de­no u Markéty Lazarové a Všech dob­rých rodá­cích.

Bonusy ten­to Blu-ray také má. Ale jsou krát­ké, jed­ná se pou­ze krát­ké bonu­so­vé fil­my, kte­ré dáva­jí pou­ze základ­ní infor­ma­ce o fil­mech, o his­to­rii tvůr­ce a samo­zřej­mě o tvůr­ci dis­ku.

Jako prv­ní čes­ké Blu-ray Karla Zemana je to prv­ní vlaš­tov­ka, tím, že jsou 3 fil­my dohro­ma­dy na jed­nom dis­ku, tak se sní­ži­ly nákla­dy. Cena toho­to kom­ple­tu je při­ja­tel­ná pro ty, kte­ří ješ­tě nema­jí tyto fil­my ve své sbír­ce na DVD nosi­či.

DSC_1045  DSC_1046

Cesta do Pravěku

Bitrate

CestaDoPraveku

Screeny z Blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

Baron Prášil

Bitrate

Graf

Screeny z Blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

Vynález zkázy

Bitrate

Screeny z blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85587 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56349 KB. | 24.05.2022 - 05:36:42