Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

Abecera

Půjde vaše dítě po prázd­ni­nách do ško­ly? Rádi bys­te mu začát­ky tro­chu usnad­ni­li nebo hle­dá­te způ­sob, jak nad rámec škol­ních úko­lů hra­vě pro­cvi­čit vše, co by měl prv­ňák znát? Potom sáh­ně­te v knih­ku­pec­tví po kni­ze Barevná pohád­ko­vá abe­ce­da pro malé počtá­ře. Procvičí abe­ce­du, čís­li­ce, bar­vy i pohád­ky.

Knížka je pěk­ně pro­ve­de­ná a zce­la respek­tu­je mož­nos­ti věko­vé kate­go­rie pro kte­rou je urče­ná – vel­ká pís­men­ka, dosta­tek pro­sto­ru, barev­né obráz­ky, Ty navíc budou dětem pově­do­mé, kni­ha je slo­že­ná z ilu­stra­cí Josefa Čapka, Vladimíra Jiránka, Josefa Lady, Ondřeje Sekory a Nadi Sotákové. Námět a tex­ty doda­la Milena Drtinová. Ačkoli se tedy v pod­sta­tě jed­ná o pub­li­ka­ci autor­ské­ho kolek­ti­vu, je kom­pakt­ní.

„Do kní­žek se nesmí psát, čmá­rat a kres­lit! Tato kníž­ka je ale výji­meč­ná prá­vě tím, že do ní nao­pak psát a kres­lit může­te, dokon­ce musí­te. Možná si někdy v budouc­nu rádi pro­hléd­ne­te, jak jste se sna­ži­ly, co jste umě­ly nebo se nau­či­ly. Když si kníž­ku scho­vá­te, může­te s ní jed­nou pře­kva­pit i svo­je děti. Uvidíte, že ony se do ní rády podí­va­jí a hned budou vědět, po kom jsou tak šikov­né,“ pro­mlou­vá Milena Drtinová k dětem v úvo­du kníž­ky.

„Kostrou“ kni­hy je abe­ce­da: „ABECEDA, děti, hola, do pohá­dek vás teď volá! Všechno nau­čí vás ško­la, kaž­dý z vás to jis­tě zdo­lá. Jedna, dvě, tři, čty­ři, pět, zapa­ma­tuj­te si, děti, hned. K tomu hez­ky číst a psát, nauč­te se kaž­dý rád! Kolotoč pohád­ko­vý roz­to­čí­me spo­lu, poje­de­me na něm naho­ru i dolů, k mod­ré­mu nebi a na zem zpět, navští­ví­me spo­lu pohád­ko­vý svět.“  Každé pís­men­ko pak před­sta­vu­je pohád­ko­vý obrá­zek a bás­nič­ka. Například u B je to vese­lý obrá­zek Budulínka v liš­čí noře, před níž na hous­lič­ky a bubí­nek hra­je babič­ka s dědeč­kem. Básnička dokres­lu­je dění na obráz­ku: „Bum, hně­dý bubí­nek, vrzy, hně­dé hous­lič­ky, v noře je Budulínek a s ním čty­ři liš­tič­ky. Básničky neu­čí jen abe­ce­du, učí také bar­vy – v tom­to pří­pa­dě hně­dou (i na obráz­ku je záměr­ně dost hně­dé bar­vy) a počí­tá­ní (čty­ři liš­tič­ky). Naproti stra­ně s obráz­kem a bás­nič­kou jsou úko­ly, opět se vzta­hu­jí­cí k obráz­ku a bás­nič­ce. V pří­pa­dě pís­me­na B jsou to: 1. Když jsou v noře liš­tič­ky, koli­ká­tý je Budulínek?, 2. Kolik je na obráz­ku stro­meč­ků?, 3. Víte, děti, proč se v pohád­ce dostal Budulínek k liš­tič­kám? Pod úko­ly je nalin­ko­va­ný pro­stor, v němž si mohou děti pro­cvi­čit psa­cí a tis­ka­cí vel­ké a malé pís­me­no B a čís­li­ci 4.

Po pro­cvi­če­ní abe­ce­dy for­mou obráz­ků a bás­ni­ček násle­du­je ješ­tě část kníž­ky, v níž mohou děti malo­vat, dopl­ňo­vat nebo hrát pohád­ko­vou kří­žov­ku.

Knížka je vel­mi hez­ky zpra­co­va­ná, dopo­ru­ču­ji ji ke kou­pi, už tře­ba jako památ­ní­ček na 1. tří­du.


  • Barevná pohád­ko­vá abe­ce­da pro malé počtá­ře
  • Autor: Milena Drtinová
  • Ilustrace: Josef Čapek, Vladimír Jiránek, Josef Lada, Ondřej Sekora, Naďa Sotáková
  • Vydal: Bambook, Grada Publishing a.s.
  • Počet stran: 88
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz se sle­vou za 207 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48303 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53328 KB. | 26.09.2021 - 00:26:41