Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby

Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby

IMG 20180915 150929

Je to liš­ka pod­ši­tá, tahle žen­ská! A je to tak troš­ku jiný živo­to­pis, spí­še „kafe s Bárou“. Nahlédnutí za opo­nu živo­ta Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajde­te na kávu, popo­ví­dá­te, tu se zamys­lí ona a tu zase vy – a výsled­kem je cha­risma­tic­ký lid­ský dojem z člo­vě­ka, nad kte­rým bude­te dlou­ho pře­mýš­let. Kde bere život­ní ener­gii, jak neo­kou­ka­ný a obrov­ský je herec­ký dar, kte­rý zís­ka­la nejen po tatín­ko­vi, ale i po své mamin­ce?

Člověk jako ona nemů­že na svět mít kopii

A to urči­tě napad­ne kaž­dé­ho, kdo ji má rád na diva­del­ních prk­nech, kam s ní v kni­ze půjde­me nej­čas­tě­ji. Autor pro­lo­žil ty myš­len­ky a čás­ti roz­ho­vo­rů živo­to­pi­sem, ze kte­ré­ho je pří­jem­ně, no a něko­mu mož­ná i nepří­jem­ně, cítit čas, ve kte­rém se život­ní epi­zo­dy Báry Hrzánové ode­hrá­va­ly. Politiku neo­vliv­ní­te, ta tady je vždyc­ky, ovliv­ňu­je to i oby­čej­né divá­ky, a zrov­na herec­ká bran­že se jí do urči­té míry při­způ­so­bit musí. Kolegové, nála­dy v diva­dlech a tren­dy, tla­čen­ky nebo zná­mos­ti, nebo nao­pak – štěs­tí začá­teč­ní­ků. Tak tohle všech­no se děje tam, kam divák nevi­dí.

A do his­to­rie, kte­rou už zavál čas, časy před­re­vo­luč­ní, revo­luč­ní i ty dneš­ní… A nějak se mi zača­lo stýs­kat, když jsem to všech­no čet­la. Po nad­še­ní, po nadě­ji lep­ších zítř­ků, po změ­nách, ze kte­rých bylo tuše­no něco lep­ší­ho, nebo v hor­ším pří­pa­dě, něco zásad­ně jiné­ho. Jak to dopadlo, všich­ni víme a zejmé­na pro čte­ná­ře, kte­ří pro­ži­li část této doby, bude tato kni­ha i svě­dec­tvím his­to­ric­kým, leč více než ency­klo­pe­dic­kým, spí­še emo­ci­o­nál­ním.

Jestli něco umí Richard Erml zachy­tit doko­na­le, tak to je atmo­sfé­ra kaž­dé situ­a­ce, kte­rou popi­su­je. Můžete ji zapo­me­nout, ba dokon­ce může­te zapo­me­nout i o čem Vinnetou dneš­ní doby je, ale roz­hod­ně si zapa­ma­tu­je­te ten otisk nála­dy, kte­rý ve vás zane­chal. A foto­gra­fie to jen dokres­lu­jí. Černobílé, doku­men­tár­ní, osob­ní, ama­tér­ské a náhod­né i pro­fe­si­o­nál­ní a v séri­ích. Vybere si kaž­dý. A kaž­dá dodá­vá kou­sek lid­skosti, mož­nost zahle­dět se Báře Hrzánové do očí a vidět tam celý svět.

Nejen ten diva­del­ní, ale ten její.

Ona, žena, kte­rá není křeh­kou les­ní vílou, ale… pořád­nou žen­skou, kte­rá si umí pora­dit.

A to by se někdy mělo vyu­čo­vat!

Stejně jako její lás­ka k diva­dlu, kte­rá byla tak sil­ná, že i tele­vi­zi brzy pus­ti­la k vodě. No, je to ško­da, tře­ba v Modrém tygro­vi byla báječ­ná a s panem Hartlem tvo­ři­la úžas­ný pár napros­to neo­pa­ko­va­tel­ných lidí, kte­ří před­či­li i hlav­ní dět­ské hrdi­ny. Na dru­hou stra­nu si prá­vě u těch vzác­ných chvil, kdy se Bára Hrzánová mih­la v tele­vi­zi, říkám, že je to dob­ře, pro­to­že by byl hřích pro­vá­řet done­ko­neč­na tak výraz­nou a talen­to­va­nou oso­bu v tom, co se dnes nazý­vá fil­my nebo seri­á­ly. To by její hvězda brzy zhas­la nebo se pošpi­ni­la pra­chem komer­ce. V diva­dle jí to slu­ší víc.

Její poví­dá­ní v kni­ze je milé, nesmír­ně lid­ské a najed­nou jste mezi her­ci, osob­nost­mi i zce­la tuc­to­vý­mi zaměst­nan­ci diva­dla, mezi její­mi přá­te­li a vidí­te, že jsou to lidé jako vy. Se stej­ný­mi myš­len­ka­mi, se stej­ně špat­ný­mi rány a una­ve­ný­mi veče­ry nebo i se stej­ně krás­ný­mi rány a chví­le­mi, kdy jsou nesmír­ně spo­ko­je­ni se živo­tem.

Lidská kni­ha o vel­kém herec­kém talen­tu - to je Vinnetou naší doby, Velký tajem sta­ré liš­ky Báry Hrzánové.

O auto­rech:

Bára Hrzánová (1964) Absolventka DAMU, diva­del­ní, fil­mo­vá a roz­hla­so­vá hereč­ka, muzi­kant­ka. Hrála na scé­nách Národního diva­dla, Divadla v Řeznické, Divadla Na zábrad­lí, Divadla Na Jezerce. Dnes ji může­me vidět v Praze v Divadle Kalich a ve Viole. Vystupovala ve fil­mech Requiem pro panen­ku, Spiklenci vlas­ti, Už a v dal­ších. S insce­na­cí Hrdý Budžes pod­le best­selle­ru Ireny Douskové objíž­dí již šest­nác­tým rokem repub­li­ku. Na vyso­ké ško­le zalo­ži­la kape­lu Condurango, pro kte­rou sklá­dá, píše tex­ty, hra­je s ní a zpí­vá. S her­cem Radkem Holubem mají syna Tondu a fen­ku Pepinu.

Richard Erml (1961) absol­vent FAMU, diva­del­ní pub­li­cis­ta, kri­tik, dra­ma­turg a autor šes­ti knih z pro­stře­dí Tibetu, Indie a praž­ské Libně (Zuzanka a tibet­ské vele­ho­ry, Jidášovi brat­ři, Můj muž, má žena a dal­ší). Dlouholetý redak­tor čtr­nác­ti­de­ní­ku Divadelní novi­ny, exter­nis­ta týde­ní­ku Reflex. V nakla­da­tel­ství Eminent vydal kni­hy Panker a já v hus­tým Ladaku a Tibetské nebe, peklo, ráj. S tibe­to­lož­kou Zuzanou Ondomišiovou mají syna Tashiho a pej­ska Berryho.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz

 

  • Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí27. ledna 2022 Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí Filmfanatic má řadu oblíbenců a jedním z nich je třeba George Clooney. S očekáváním proto vyhlížím každý film, kde se objeví ať už před kamerou, nebo za ní. Něžný bar je Clooneyho osmý […] Posted in Filmové recenze
  • Jak jsem se stal gangsterem – kronika polského podsvětí24. ledna 2022 Jak jsem se stal gangsterem – kronika polského podsvětí Posledních několik let potvrzuje polská kinematografie vysokou kvalitu, o které si u nás můžeme nechat jen zdát. Volyň byla pro Filmfanatica drsnou historickou exkurzí, Pitbull pro změnu […] Posted in Filmové recenze
  • Černý medvěd18. ledna 2022 Černý medvěd  Sledovat proces natáčení, improvizace štábu nebo dumat nad tím, kde končí filmové vyprávění a začíná “realita”. Jako nejlepší příklady takových snímků bych jmenoval třeba Truffautovu […] Posted in Filmové recenze
  • Bod varu – gastroporno16. ledna 2022 Bod varu – gastroporno Čas od času narazíte na nečekaný hit. Snímek, o jehož vzniku jste neměli ani potuchy, ale který vás totálně uspokojí. Bod varu je přesně tím typem. Filmfanatic na něj narazil zcela […] Posted in Filmové recenze
  • Quo vadis, Aida?– krvavý Balkán11. ledna 2022 Quo vadis, Aida?– krvavý Balkán Válka v bývalé Jugoslávii v devadesátých letech je posledním velkým krvavým konfliktem na starém kontinentu. Na filmovém plátně už byla zachycena poměrně často. Většinou bohužel šlo spíše […] Posted in Filmové recenze
  • Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh.10. listopadu 2021 Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh. Hledáte zajímavý vánočně laděný příběh? Prožíváte možná podobnou situaci, kdy se rozvádíte a hledáte možná útěchu v knize? Tak právě vám je určena novinka, jejíž název je Veselé Vánoce, […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Válka zítřka – mimozemská pátá kolona12. října 2021 Válka zítřka – mimozemská pátá kolona V roce 2051 čelí lidstvo mimozemské invazi a svůj boj prohrává. Proto je skrze časový portál 30 let do minulosti vyslána speciální jednotka vojáků / náborářů. Naší jedinou šancí totiž je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Maria Montessoriová - učitelka nové doby9. září 2021 Maria Montessoriová - učitelka nové doby Marie Montessoriová byla významná osobnost ve výchově a vzdělávání dětí. Taktéž první ženou, která se stala lékařkou. Laura Baldiniová je autorkou románu s názvem Maria Montessoriová, […] Posted in Recenze knih
  • Pérka, drátky, kolečka - dvě sestry, jedna role, jeden muž.26. srpna 2021 Pérka, drátky, kolečka - dvě sestry, jedna role, jeden muž. Hledáte zajímavý a silný příběh dvou sester? Milujete divadlo? Tak právě vám je určena novinka Martiny Málkové, jejíž název je Pérka, drátky, kolečka.  Mína Mašlová je velice uznávaná […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38190 s | počet dotazů: 220 | paměť: 54295 KB. | 28.01.2022 - 20:43:27