Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bandidas (Sexy Pistols)

Bandidas (Sexy Pistols)

200706262238 bandidas
200706262238 bandidas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

200706262238_bandidas Když se sejdou dva páno­vé, z nichž ten jeden se jme­nu­je Luc Besson, dru­hý zase Robert Mark Kamen a roz­hod­nou se napsat scé­nář k fil­mu, máme hned něko­lik věcí zaru­če­ných. Bude to sviž­né, akč­ní a roz­hod­ně nebu­de nou­ze o něja­kou tu hezkou sleč­nu. Pokud jste také oče­ká­va­li prá­vě toto, zkla­ma­ní nebu­de­te.

 

Zástupci spo­leč­nos­ti New York Bank and Trust v Mexiku Tyleru Jacksonovi se sta­ne osud­ným nedo­dr­že­ní jed­no­ho zla­té­ho pra­vi­dla - „Pokud jsi zlo­duch a zabí­jíš lidi (ať už pro potě­še­ní nebo z důvo­dů pra­cov­ních), dej si pozor a vyne­chej z toho pří­buz­né (budou­cích) hrdi­nů (ten­to­krát hrdi­nek), jinak se ti to šered­ně vymstí a po zby­tek fil­mu nebu­deš mít klid­ný spá­nek!“ Proč se jenom chláp­ci s výhruž­ný­mi pod­tó­ny v hla­se, zabi­jác­kým pohle­dem, roz­tře­pa­ný­mi koneč­ky vla­sů a s podiv­ným život­ním kode­xem nikdy nepo­u­čí? Kdyby ovšem Tyler Jackson byl při své prá­ci důsled­ný, zřej­mě by nás ochu­dil o záži­tek ze sle­do­vá­ní fil­mu, pro­to mu to nebu­de­me mít za zlé.

 Vedení ame­ric­ké Bank and Trust se pokou­ší zís­kat luxus­ní zakáz­ku na finan­co­vá­ní želez­ni­ce v Mexiku kon­ce 19. sto­le­tí. Háček je v tom, že musí do 90 dnů zís­kat do své­ho vlast­nic­tví pozem­ky, kte­rý­mi želez­nič­ní trať pove­de. K vyře­še­ní této situ­a­ce je do Mexika vyslán Tyler Jackson, kte­rý záhy uká­že svo­je radi­kál­ní posto­je, co se týče způ­so­bu obchod­ní­ho vyjed­ná­vá­ní. Záhy se jeho psa­cí stůl začne plnit smlou­va­mi o kou­pi jed­not­li­vých pozem­ků za pou­hé jed­no peso, míst­ní hřbi­to­vy zase býva­lý­mi maji­te­li této půdy, kte­ří si pří­liš poz­dě uvě­do­mi­li, že výraz „Jen přes moji mrt­vo­lu!“ si někdo může vyklá­dat doslo­va.

 Vesničanku Marii Alvarez a dce­ru míst­ní­ho ban­ké­ře Saru Sandoval spo­jí tou­ha po pomstě, jeli­kož jejich otco­vé pad­li za oběť těm­to neka­lým prak­ti­kám. Ačkoliv obě sleč­ny ze začát­ku nema­jí moc spo­leč­né­ho, postup­ně budou muset nachá­zet spo­leč­nou řeč, aby se moh­ly posta­vit Jacksonovým posko­kům, pomstit své otce i ty, jejichž otco­vé a man­že­lé žád­né zastá­ní nemě­li. Kdybych ukon­čil člá­nek tím­to odstav­cem, chy­ba by to neby­la. O pří­bě­ho­vé čás­ti bys­te byli infor­mo­vá­ni. Pokud už jste film vidě­li, může­te číst dál a spo­leč­ně se podí­vá­me na sní­mek tro­chu blíž. Jestliže se na film tepr­ve chys­tá­te, v těch­to mís­tech může­te kon­čit.

 Tak pře­de­vším mě poba­vi­lo, jak všech­ny posta­vy (s výjim­kou těch, kte­ré před­sta­vu­jí Američany) mlu­ví ang­lic­ky se špa­něl­ským pří­zvu­kem. Je to doce­la roz­to­mi­lé, i když nelo­gic­ké. Proč se tře­ba otec s dce­rou (Mexičané)  poví­da­jí v pří­tom­nos­ti dal­ších Mexičanů ang­lic­ky?

 Co mě poba­vi­lo také (ale to je zále­ži­tost mno­ha fil­mů) jsou výro­ky typu: „Byla ve ško­le v Evropě.“ nebo „Vrátím se zpát­ky do Evropy.“ Já chá­pu, že i v Česku se říká: „Pojedu do Ameriky.“ Každému je pak jas­né, že jsou tím myš­le­ny Spojené Státy Americké. Kdybych chtěl jet do stá­tu Jižní Ameriky, tak ten stát rov­nou jme­nu­ji, kdy­bych chtěl jet do Kanady či Mexika-to samé. Ale co se skrý­vá pod pojmem Evropa?

 Vždy jsem při výro­cích toho­to typu poně­kud zma­ten. Hodlá tedy ona posta­va navští­vit rus­ký Petrohrad, poznat pří­ro­du v Rumunsku, vystou­pit na Černou věž v Českých Budějovicích, nebo chce naku­po­vat ve Francii? Mám sice jaký­si vtí­ra­vý pocit, že v ame­ric­kých fil­mech se pod pojmem Evropa čas­to skrý­vá Velká Británie či Francie, ale při­znám se, že se nepo­čí­tám mezi vel­ké znal­ce této pro­ble­ma­ti­ky. A i kdy­by tomu tak bylo, což­pak nemoh­la fran­couz­ská část štá­bu pro­sa­dit úpra­vu těch­to výra­zů a dro­bet zkon­kre­ti­zo­vat „Evropu“?

 Rovněž jsem nějak (asi ti vrab­ci na stře­še) pochy­til, že obě fyzic­ky sym­pa­tic­ké hrdin­ky uži­jí svých před­nos­tí v daném smě­ru. Nicméně jsem radě­ji nic zvlášt­ní­ho neče­kal, pro­to­že ukáz­ky z fil­mu jsou vět­ši­nou dost peč­li­vě sestři­ha­né, aby divá­ka nalá­ka­ly. Někdy se dokon­ce stá­vá, že všech­no zají­ma­vé se vejde do jed­no­ho trai­le­ru (není to ovšem pří­pad Bandidas, neboj­te). Obě pis­tol­ni­ce sice vyzkou­še­jí šaty s výstři­hem, ale tím­to veš­ke­ré „Hm, ta teda je!“ kon­čí. I když se ze začát­ku obě tak tro­chu vje­dou do vla­sů, neko­ná se žád­né avi­zo­va­né str­há­vá­ní šatů a odha­lo­vá­ní původ­ně zaha­le­né­ho.

 Film nejde do detai­lů. Od začát­ku do kon­ce udr­žu­je sviž­né tem­po, nutí vás k úsměvům a nežá­dá víc, než abys­te při­stou­pi­li na jeho pra­vi­dla hry. Nechce po vás, abys­te si poklá­da­li otáz­ky: „Proč si to hrdin­ky rov­nou nevy­ří­dí s hlav­ní­mi „zlou­ny“ a mís­to toho pře­pa­dá­va­jí poboč­ky jejich ban­ky?“, „Co se pak děje s veš­ke­rou hoto­vos­tí, kte­rou ulou­pí (netvrď­te mi, že se za to jenom naku­pu­je ve vel­kém rýže pro chudé)?“, „Jak je mož­né, že šéfo­vi ban­ky v New Yorku není pode­zře­lý způ­sob prá­ce jeho zástup­ce v Mexiku, ale na kon­ci se tvá­ří, že je Jacksonovým jed­ná­ním hod­ně pobou­řen, čímž je vlast­ně při­řa­zen k těm „hod­ným“?“, „Čím to je, že začá­tek fil­mu je ve zna­me­ní pomsty obou dívek, zatím­co konec vyzní­vá poma­lu jako boj mexic­ké­ho lidu pro­ti vyko­řis­ťo­vá­ní?“, „Co dělá celou dobu míst­ní vlá­da, proč pro­ti obě­ma ban­di­das neza­kro­čí?“

 Ne, na tohle se ptát nesmí­te! A nako­nec co na tom zále­ží? Na Bandidas se roz­hod­ně kou­ká hez­ky. Po skon­če­ní fil­mu máte dobrou nála­du, při­po­mí­ná­te si v duchu něko­lik zají­ma­vých scén a aniž si to uvě­do­mí­te, dal­ší den se vám celý film vytra­tí z mys­li. Každopádně pro kouz­lo oka­mži­ku bych Bandidas dopo­ru­čil kaž­dé­mu, kdo chce vidět vizu­ál­ně zají­ma­vé, dob­ře obsa­ze­né, kome­di­ál­ně ladě­né díl­ko se závě­rem, kte­rý nevy­vo­lá hlub­ší emo­ce, ale záro­veň nezkla­me vaše oče­ká­vá­ní.

 

 Název: Bandidas (Sexy pis­tols), Bandidas (Buscadas…vivas o muer­tas)

 Žánr: Akční/Komedie/Western/Krimi

 Scénář: Luc Besson & Robert Mark Kamen

 Režie: Joachim Roenning & Espen Sandberg

 Produkce: Francie/Mexiko/USA

 Rok: 2006

 Délka: 93 min.

 Hrají: Penélope Cruz (Maria Alvarez), Salma Hayek (Sara Sandoval),  Steve Zahn (Quentin Cooke), Dwight Yoakam (Tyler Jackson), Sam Shepard (Bill Buck), Audra Blaser (Clarissa),  Denis Arndt (Ashe), Ismael „East“ Carlo (Don Diego)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89579 s | počet dotazů: 230 | paměť: 58200 KB. | 13.08.2022 - 15:00:37