Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Banánový Joe - Recenze - 80%

Banánový Joe - Recenze - 80%

logo
logo

Venku je šíle­né vedro - jak na Divokým zápa­dě. Je to urči­tě na kraťa­sy. Tak si pojď­me dát dal­ší kraťas.
Opět je to díl­ko zařa­ze­né do pro­jek­tu The 48 Hour Film Project Brno. A ten­to­krát rov­nou sní­mek vítěz­ný. Tudíž bude svo­jí tvor­bu hájit na mezi­ná­rod­ním poli na akci Filmapalooza.
Zadání jas­né, záplet­ka vymyš­le­ná, hlav­ní rekvi­zi­ta - BANÁN!
Jak asi tak může vypa­dat wes­tern, ve kte­rém jde vždy něko­mu o kej­hák a tady i o banán??

Banánový Joe je oprav­du skvě­lý počin. Není doko­na­lý, ale to není nic. Zadání se poda­ři­lo spl­nit na 100% a navíc vše půso­bí při­ro­ze­ně a divák nepo­zná, co z obsa­hu bylo prá­vě zadá­ním. Výsledný obraz je na skvě­lé úrov­ni, jen bych při­dal tro­chu fil­trů. Možná by neby­lo od věci udě­lat fil­me­ček celý čer­no­bí­lý. Zvuková strán­ka je hor­ší. Nevyvážené zvu­ky hla­sů a pro­stře­dí, mrzí mě absen­ce hud­by.
Obě hlav­ní muž­ské posta­vy jsou nicmé­ně napsá­ny a zahrá­ny dob­ře. Tady jen pár drob­nos­tí v dia­lo­zích, kte­ré by byla potře­ba dola­dit tro­chu víc do podo­by kla­sic­ké­ho wes­ter­nu. Postava novi­nář­ky byla tako­vá na můj vkus moc roz­pa­či­tá. Buď se měla celou dobu držet zpát­ky a pak by konec byl víc pře­kva­pu­jí­cí, nebo měla být víc gro­tesk­ní. Takhle to bylo pří­liš před­ví­da­tel­né a někte­ré čás­ti dia­lo­gů buď nedo­ta­že­né, nebo nao­pak pře­hra­né.
Já osob­ně bych si s due­lem tro­chu víc pohrál, pří­tom­nost zbra­ní vlast­ně vůbec neby­la nut­ná. Ale oce­ňu­ji, že to zapadlo do kon­cep­tu sním­ku.

Takže cel­ko­vě vza­to je tohle skvě­lý počin. Jak jsem řekl, má svo­je mou­chy, ale zkus­te si něco tako­vé­ho dát taky dohro­ma­dy za 48 hodin!!! Zpětnou vazbu si mož­ná udě­lá kaž­dý, ale o něja­kých vět­ších úpra­vách a pře­táč­kách už tu nemů­že být moc řeč, tak­že to ber­te tak, jak to je 😉
Možná ješ­tě jen drob­ná výt­ka - a to smě­rem k názvu sním­ku. Film s názvem Banánový Joe už exis­tu­je, tak­že to mož­ná chtě­lo vymys­let něco jiné­ho.
Já jsem se zase dob­ře poba­vil a těch pár drob­nos­tí odpouš­tím. Děkuji tím­to za dob­rý let­ní počin a hod­no­tím parád­ní­mi 80%.

A zde již při­klá­dám samot­ný vítěz­ný sní­mek:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84789 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56663 KB. | 02.07.2022 - 03:41:00