Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan

Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan

Febiofest vizual 2 2
Febiofest vizual 2 2

Febiofest_vizual_2 (2)Uznávanou osob­nos­tí, kte­rá na letoš­ním Febiofestu zís­ka­la Cenu Kristiána byl brit­ský scé­náris­ta a dra­ma­turg Peter Morgan.  Získal řadu oce­ně­ní během své kari­é­ry a napsal scé­nář k fil­mům jako jsou napří­klad Poslední Skotský král, Rivalové či Prokletý klub, kte­ré byli také sou­čás­tí letoš­ní­ho pro­gra­mu na Febiofestu. Je drži­te­lem Zlatého Globu za scé­nář k fil­mu Královna, s Helen Mirren v hlav­ní roli, za kte­ré­ho tato hereč­ka mimo jiné zís­ka­la Oskara. Ač svý­mi úspěš­ný­mi pro­jek­ty sklí­zí úspěch a jeho jmé­no je záru­kou dob­ré­ho scé­ná­ře, tak smýš­lí pře­kva­pi­vě skrom­ně a o fil­mo­vém Oscaru s nad­hle­dem, říká že by mu mož­ná zni­čil kari­é­ru.

Peter Morgan
Peter Morgan uzná­va­ný scé­náris­ta a dra­ma­turg mlu­vil na Febiofestu o fil­mech, ale i o prá­ci scé­náris­ty.

Asi nej­ví­ce dis­ku­to­va­ným fil­mem o kte­rém Peter Morgan mlu­vil byl oce­ně­ný film Královna. Pro napsá­ní scé­ná­ře se nechal inspi­ro­vat život­ním pří­bě­hem Královny Alžběty o kte­ré říká že ve sku­teč­nos­ti mlu­vi­la Královna krát­ký­mi chyt­rý­mi pro­slo­vy a bylo pro něj vel­kou výzvou detail­ně se zabý­vat jejím život­ním pří­bě­hem a cha­rak­te­ro­vý­mi vlast­nost­mi, aby to bylo co nej­ví­ce přes­né. „Navíc mě zají­mal její pro­fil, co by skrom­né ven­ko­van­ky, pro­to­že vyrůs­ta­la v pro­stře­dí, kde se neo­če­ká­va­lo, že bude Královnou.Titul Krále měl totiž zís­kat její strýc. Našli jsme skvě­lou hereč­ku kte­rá hra­je mla­dou krá­lov­nu a já jsme s ní nad­še­ný její výkon je skvě­lý a jed­nou zní bude vel­ká hereč­ka,“ řekl k fil­mu.

Svou prá­ci na krá­lov­ně kon­zul­to­val  i s  krá­lov­ským tajem­ní­kem, kte­rý ho upo­zor­nil na něja­ké nepřes­nos­ti, ale nikdo ho kvů­li tomu neza­vr­hl a ani z krá­lov­ské rodi­ny nekon­tak­to­val, aby scé­nář upra­vil a více při­po­dob­nil sku­teč­nos­ti, kte­ré ale ve výsled­ku byli spí­še detai­ly.

Při vzni­ku fil­mu Rivalové, kte­rý je o pří­bě­hu přá­tel­ství ale také riva­li­ty z pro­stře­dí Formule 1,  si vyjed­nal pod­mín­ky, kte­ré mu umož­ňo­va­li být při natá­če­ní, aby se jeho scé­nář k  fil­mu držel přes­né podo­by a také roz­ho­do­vat o výbě­ru her­ců.  A i když je pod­le něj vel­mi těž­ké, najít reži­sé­ra kte­rý na tyto pod­mín­ky při­stou­pí,  šel si tvr­do­šíj­ně za svým. Odmítal nevhod­né spo­lu­prá­ce a až s reži­sé­rem Ronem Howardem se roz­ho­dl na fil­mu spo­lu­pra­co­vat a odmě­nou jim byl vel­mi ceně­ný film v hlav­ní roli s Danielem Brühlem.

Příběh o Niki Laudovi ve filmu Rivalové (2013).
Příběh o Niki Laudovi ve fil­mu Rivalové (2013).
Film Prokletý klub (2009) o fotbalovém trenérovi Brianu Cloughovi.
Film Prokletý klub (2009) o fot­ba­lo­vém tre­né­ro­vi Brianu Cloughovi.

 „Brian Clough byla posta­va kte­rá byla rados­tí psát. On byl nesku­teč­ně výřeč­ný a schop­ný mlu­vit. Když pro­mlu­vil  bylo to jako by vybuchl ohňostroj. Byl kon­tro­verz­ní a vul­gár­ní a bylo mu jed­no koho ura­zil a jaká bude násled­ná reak­ce. Měl výbor­né názo­ry a jeho osob­nost byla důle­ži­těj­ší něž samot­ný fot­bal. Rádi na něj vzpo­mí­ná­me,“ řekl o hlav­ní posta­vě fil­mu Prokletý klub. „Bohužel posta­vy z fil­mu jsou již po smr­ti a jejich fil­mo­vé vyob­ra­ze­ní s nimi nemohl kon­zul­to­vat, ale je to o fot­ba­lu kte­rý jsi pama­tu­ji ješ­tě z dět­ství. Dnes je úpl­ně jiný fot­bal, ale Brian Clough byl tako­vý José Mourinho ( Portugalský fot­ba­lo­vý tre­nér) mého dět­ství“, vzpo­mí­ná na film.

Životopisném drama Poslední Skotský král (2006).
Životopisném dra­ma Poslední Skotský král (2006).

A co vzka­zu­je začí­na­jí­cím scé­náris­tům? Rozhodně nevzdá­vat svo­jí prá­ci pří­liš brzo! O úspě­chu říká, že se nedá naplá­no­vat a bere ji jako třeš­nič­ku na dor­tu své prá­ce. I když pod­le jeho scé­ná­ře se nato­či­lo 16 fil­mů i dnes ho pro­vá­zí urči­té pochy­by, zda tyto fil­my by byli více či méně úspěš­ný­mi, kdy­by se nato­či­li jinak. „Důležité je psát a nesou­stře­dit se na to zda budou na pro­jekt pení­ze či jaká bude poté reak­ce pub­li­ka, to neo­vliv­ní­te. Jedinou věc, kte­rou ovliv­ní­te je, že ráno vsta­ne­te a bude­te psát!,“ radí na závěr Peter Morgan.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,06058 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56710 KB. | 29.06.2022 - 22:08:31