Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Bajky

Bajky

BajkyHlav

Pro děti od šes­ti let je urče­ná kníž­ka Dany Hlavatá, nazva­ná pros­tě Bajky. Přináší sérii vese­lých i pouč­ných pří­bě­hů zví­řat ze všech kou­tů svě­ta. Text dopl­ňu­jí oku pří­jem­né ilu­stra­ce Vladimíry Vopičkové inspi­ro­va­né živo­čiš­nou a rost­lin­nou říší.

V kníž­ce najde­te čty­ři­cet krát­kých bajek, kaž­dé je věno­vá­na jed­na dvoj­stra­na, při­čemž jed­na stra­na je tex­to­vá, dru­há je věno­vá­na ilu­stra­ci, kte­rá vysti­hu­je děj baj­ky.
Bajky pojed­ná­va­jí o zví­řa­tech, mají­cích lid­ské vlast­nos­ti.  Díky per­so­ni­fi­ka­ci svě­ta zví­řat děti lépe tyto vlast­nos­ti pocho­pí a nau­čí se roz­po­zná­vat, kte­ré jsou špat­né, kte­ré dob­ré a kde je ona pomy­sl­ná mez, kte­rá dobrou vlast­nost mění ve špat­nou.
Sympatické jsou krát­ké věty, kte­ré autor­ka k vyprá­vě­ní pou­ži­la.  Text je díky tomu dyna­mic­ký a nenu­dí. Rodiče, a hlav­ně pra­ro­di­če také oce­ní vět­ší písmo. Jako prv­ní text pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře bych ale kni­hu nedo­po­ru­či­la, vzhle­dem k nut­nos­ti čte­ná­ře sou­stře­dit se na pou­če­ní. Jako pro­stře­dek k výcho­vě může však slou­žit jako skvě­lá pomůc­ka, zvláš­tě pokud si s dět­mi bude­te o zví­řát­kách vyprá­vět a porov­ná­vat jejich vlast­nos­ti a cho­vá­ní s tím, co vidí­te ve svém nej­bliž­ším oko­lí. Pokud by se pře­ce jen sta­lo, že pou­če­ní v pří­bě­hu nena­jde­te, nebo ho nebu­de­te umět for­mu­lo­vat, autor­ka to udě­la­la za vás, a to kur­zí­vou na stra­ně věno­va­né ilu­stra­ci.  V kníž­ce najde­te pří­běhy o jak v čes­kém pro­stře­dí poměr­ně zná­mých zví­řa­tech – žábě, vče­le, rako­vi, ble­še nebo bera­no­vi, ale i o zví­řa­tech cizo­kraj­ných, tře­ba pštro­so­vi, opi­ci nebo o oran­gu­ta­no­vi.
Mě zau­ja­la hned prv­ní baj­ka nazva­ná Slávychtivá žába. Úvod do děje je jed­no­du­chý: „Ropucha tou­ži­la po slá­vě. Když sova vyhlá­si­la sou­těž o hla­sa­tel­ku les­ních zpráv o poča­sí, při­hlá­si­la se. Nebyla sama. O mís­to mode­rá­tor­ky se zají­ma­la i ros­nič­ka. Zavalitá a sebe­vě­do­má ropu­cha se jí posmí­va­la, aby ji zne­jis­ti­la: „Jsi směš­né zele­né stra­ši­dlo, ros­nič­ko. I kdy­by ses doká­za­la vyšpl­hat na posled­ní příč­ku vyso­kán­ské­ho žeb­ří­ku, ty tu prá­ci nedo­sta­neš.““ Rosnička ztra­ti­la odva­hu se o mís­to uchá­zet, ale když ji ropu­cha zača­la před les­ní komi­sí pomlou­vat, moud­rá sova pocho­pi­la, že ropu­cha není nej­lep­ším adep­tem na tak význam­nou funk­ci, jakou je hla­sa­tel­ka zpráv o poča­sí. Naštvaná ropu­cha se nafouk­la, splask­la, až když doská­ka­la k jezír­ku a ve vodě uvi­dě­la obraz směš­né­ho stra­ši­dla s bra­da­vi­ce­mi po celém těle – svůj obraz. A pou­če­ní? „Neposmívejme se jiným, pokud jsme sami niče­ho nedo­sáh­li. Není nic snaz­ší­ho než kri­ti­zo­vat dru­hé.“
Kouzelný i když tro­chu natu­ra­lis­tic­ky poja­tý je také pří­běh nazva­ný Všetečná žíža­la. Vypráví o tom, jak se žíža­la zamí­cha­la do pře kohou­ta se sle­pi­cí o tom, kdo má hlí­dat vej­ce a zle pocho­di­la: „Kohout popa­dl do zobá­ku jed­nu stra­nu žíža­ly, sle­pi­ce dru­hou a pře­ta­ho­va­li se o ni. Žížala si stá­le mys­le­la, že sil­něj­ší bude ten, kte­rý slab­ší­ho potáh­ne. Ale sle­pi­ce s kohou­tem ji roz­trh­li přes­ně na polo­vi­nu, a dří­ve, než se jim z vají­ček vylíh­la tři žlu­tá kuřát­ka, s chu­tí ji spolk­li.“ A pou­če­ní? „Co tě nepá­lí, nehas. Za svou vše­teč­nost může­me být potres­tá­ni.

  • Autor: Dana Hlavatá
  • Ilustrace: Vladimíra Vopičková
  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
  • Vydal: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 87
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 169 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04390 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53264 KB. | 04.12.2021 - 05:32:54