Kritiky.cz > Speciály > Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)

Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)

Angelika2

Druhý díl barev­né­ho širo­ko­úhlé­ho seri­á­lu se do čes­kých kin dostal poně­kud opož­dě­ně - až v roce 1971, tedy po šes­ti letech od své­ho vzni­ku a po pro­mí­tá­ní zbý­va­jí­cích čtyř dob­ro­druž­ství. Děj se ode­hrá­vá krát­ce po domně­lé smr­ti hra­bě­te Peyraca. Markýza se uchý­lí k paříž­ské lůze a usi­lu­je o zno­vuna­by­tí bohat­ství a cti.

Po popra­vě své­ho man­že­la Joffreye de Peyrac, upá­le­né­ho ve vykon­stru­o­va­ném pro­ce­su za čaro­děj­nic­tví, byla Angelika pro­ná­sle­do­vá­na jak poli­cií, tak i svým úhlav­ním nepří­te­lem, bra­t­rem samot­né­ho krá­le Ludvíka XIV. Utekla mezi paříž­skou lůzu, vede­nou jejím pří­te­lem z dět­ství Nicolasem. Ten ji zachrá­nil před zou­fal­stvím a oba pří­sa­ha­li nepřá­te­lům kru­tou pomstu. První obě­tí této pomsty je mnich Conan Bécher, kte­rý udal Peyraca. V Paříži však exis­tu­jí ješ­tě jiné tlu­py pobu­dů, kte­ré mezi sebou boju­jí o prven­ství. Největším Nicolasovým nepří­te­lem je Velký Korzár. Na Novém mos­tě sklá­dá mla­dý pří­sluš­ník Nicolasovy tlu­py zkouš­ku ze zlo­děj­ské­ho umě­ní. Na přá­ní Angeliky je pře­pa­de­na a olou­pe­na šlech­tič­na, kte­rá stá­la pro­ti Peyracovi.

Někdejší advo­kát Desgrez, kte­rý se stal poli­cis­tou, pro­ná­sle­du­je s pomo­cí své­ho psa Nicolasova pří­vr­žen­ce Barcarollu. Angelika, kte­rá zná Desgreze i jeho psa, malé­ho tulá­ka zachrá­ní. Jde navští­vit své děti, kte­ré svě­ři­la chů­vě Barboře. Děti však zmi­ze­ly. Velký Korzár pode­zří­vá Angeliku ze zra­dy. Jeho poboč­ník Rodogone a Nicolas sve­dou pěst­ní sou­boj. Angelika však zabrá­ní, aby Nicolas Rodogona zabil a zne­svá­řil se s Velkým Korzárem. Barcarolle najde chůvu a děti, kte­ré žijí na vsi u Neuvilly. Angelika si hned pro ně jede a při­ve­ze si je do Paříže. Velký Korzár se však chys­tá při pří­le­ži­tos­ti jar­mar­ku u Nového mos­tu pře­pad­nout Nicolasovu tlu­pu. Rodogone na ni poštve poli­cii a při pře­střel­ce Nicolas umí­rá. Angelika je zatče­na a uvěz­ně­na. Veliteli strá­že se Angelika zalí­bí, pro­pus­tí ji pod­mí­ně­ně na svo­bo­du, aby se moh­la posta­rat o své děti, kte­ré se dosta­ly do moci Velkého Korzára a násled­ně byly pro­dá­ny cikán­ské tlu­pě. Angelika požá­dá o pomoc kapi­tá­na strá­že a sku­teč­ně se jí poda­ří chlap­ce vysvo­bo­dit. Když se však má kapi­tá­no­vi odvdě­čit svou lás­kou, opi­je ho a ute­če.

Angelika se sezná­mí s mla­dým bás­ní­kem Špínou. Je pro­ná­sle­do­ván poli­cií, pro­to­že napa­dá dvůr svý­mi pam­fle­ty. Pak se Angelika spo­jí s hos­tin­ským U kokr­há­če Bourjusem. Svou pod­ni­ka­vos­tí při­ve­de hos­ti­nec k netu­še­né­mu roz­kvě­tu. Od úspěš­né­ho ban­ke­tu kvě­ti­ná­řek je tam stá­le plno. Dělové výstře­ly ozna­mu­jí naro­ze­ní Dauphina. Angelika jde v zastou­pe­ní sdru­že­ní hos­tin­ských bla­ho­přát krá­lov­ně. U dvo­ra se zno­vu setká­vá se svým bra­trán­kem Filipem. Po své návštěvě u dvo­ra chce Angelika pře­dě­lat hos­ti­nec na cuk­rár­nu, jejíž atrak­cí je krá­lov­nin oblí­be­ný nápoj čoko­lá­da. Poskytne azyl bás­ní­ku Špínovi a ochrá­ní ho před Desgrezem.

Jednoho dne se v jejím pod­ni­ku sejde vzne­še­ná spo­leč­nost a krá­lův bra­tr z roz­ma­ru zabi­je malé­ho chlap­ce Linota. Hostinec vzá­pě­tí vyho­ří a Bourjus zahy­ne. Básník píše řadu pam­fle­tů, v nichž postup­ně odha­lu­je šlech­ti­ce účast­ní­cí se hrůz­né zába­vy. Jen jedi­né­ho ušet­ří na prosbu Angeliky - její­ho bra­tran­ce Filipa. Když má vyjít posled­ní pam­flet se jmé­nem krá­lo­va bra­t­ra, Desgrez Angelice nabíd­ne jmé­nem krá­le za jeho zadr­že­ní mono­pol na výro­bu čoko­lá­dy. Angelika si ješ­tě vymí­ní bás­ní­ko­vu bez­trest­nost, Špína však sám pad­ne do rukou poli­cie a je popra­ven.

Angelika je teď boha­tá a její tou­hou je pro­vdat se za bra­tran­ce Filipa, mar­šá­la Francie, s nímž ji mezi­tím pojí milost­ný vztah. Filip je nucen pro­dat svůj rod­ný zámek. Angelika ho taj­ně kou­pí. Když se o tom doví Filip, domní­vá se, že se zám­kem si chce kou­pit i jeho a cho­vá se k Angelice odmí­ta­vě. Na zám­ku je však ukry­ta skříň­ka s lis­ti­nou, obsa­hu­jí­cí jmé­na spik­len­ců pro­ti krá­li. Angelika o ní ví a pro­to je v ohro­že­ní živo­ta. Spiklenci jsou odhod­lá­ni ji zabít. Angelika slí­bí vydat lis­ti­nu Filipovi s pod­mín­kou, že se s ní ože­ní. Tak se pře­ce jen sta­ne mar­ký­zou du Plessis-Bellière. Filip ji před­sta­ví krá­li jako svou nevěs­tu.


Herecké obsazení:

Angelika: Michèle Mercier. Desgrez: Jean Rochefort. Nicolas Merlot: Giuliano Gemma. Básník Špína: Jean-Louis Trintignant. Bourjus: Noël Roquevert. Král Ludvík XIV.: Jacques Toja. Filip du Plessis-Bellière: Claude Giraud. Inkvizitor Bécher: Charles Regnier. Králův bra­tr: Robert Porte. De Vardes: Philippe Lemaire. Ninon de Lenclos:Claire Maurier. Rytíř de Lorraine: Robert Hoffman. Barcarolle: Roberto. Princ de Condé: Francois Maistre. Chůva Barbora: Denise Provence. Kapitán z Châteletu: Ernst Schröder. Polačka: Rosalba Neri. Kulový spo­dek: Henri Cogan. Egypťan Rodogone: Gino Martunaro. Velký Korzár: Pietro Tordi. Linot: Dominique Viriot. Rosina: Elisabeth Ercy. Flipot: Patrick Lemaître. Molines: Jacques Hilling. Brinvillierka: Malka Ribowska. Fešák: Michael Münzer. Jacqueline: Nadia Barentin. Mluvka: Serge Marquand. Kojná na stat­ku: Gloria France. Jean Pourri: Fréderico Boido.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Tony Aboyantz, Renzo Cerrato a Paul Nuytens. Scénář: Claude Brulé, Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: René Moulaert. Kostýmy: Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, René Sarazin. Masky: Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Daniel Boulanger. Produkce: Films Borderie S.A. (Paris); Gloria Film GmbH (München); Fono Roma S.p.A. (Rom); Francos Films S.A. (Paris). Producent: Francis Cosne. Distribuce: Prodis. Délka fil­mu:105 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 7. čer­ven­ce 1965. Ocenění: Zlaté plát­no 1967 (udě­lo­vá­no v Německu fil­mům s návštěv­nos­tí více než 3.000.000 divá­ků v prů­bě­hu 12 měsí­ců).

Režie čes­ké ver­ze: Ludvík Žáček. České dia­lo­gy: Vincenc Novotný. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 28. květ­na 1969. Premiéra: 16. čer­ven­ce 1971. Heslo pro pla­kát: Epizoda z boha­té­ho živo­ta krás­né mar­ký­zy andě­lů. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, tex­to­vý pla­ká­tek, série foto­sek, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.


Další názvy:

Francie: Merveilleuse Angélique. Německo: Angélique, 2. Teil. Finsko: Angelika - enkel­ten mar­kii­si­tar. Řecko:Angeliki, i ada­mas­ti. Anglie: Angelique: The Road to Versailles. Švédsko: Den fan­tas­tis­ke Angelique. Itálie: La mera­vi­g­li­o­sa Angelica. Brazílie: Maravilhosa Angélica.


 

Použitá lite­ra­tu­ra:


Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)
Hodnocení: 4.6 - ‎20 hl.


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...