Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)

Angelika2

Druhý díl barev­né­ho širo­ko­úhlé­ho seri­á­lu se do čes­kých kin dostal poně­kud opož­dě­ně - až v roce 1971, tedy po šes­ti letech od své­ho vzni­ku a po pro­mí­tá­ní zbý­va­jí­cích čtyř dob­ro­druž­ství. Děj se ode­hrá­vá krát­ce po domně­lé smr­ti hra­bě­te Peyraca. Markýza se uchý­lí k paříž­ské lůze a usi­lu­je o zno­vuna­by­tí bohat­ství a cti.

Po popra­vě své­ho man­že­la Joffreye de Peyrac, upá­le­né­ho ve vykon­stru­o­va­ném pro­ce­su za čaro­děj­nic­tví, byla Angelika pro­ná­sle­do­vá­na jak poli­cií, tak i svým úhlav­ním nepří­te­lem, bra­t­rem samot­né­ho krá­le Ludvíka XIV. Utekla mezi paříž­skou lůzu, vede­nou jejím pří­te­lem z dět­ství Nicolasem. Ten ji zachrá­nil před zou­fal­stvím a oba pří­sa­ha­li nepřá­te­lům kru­tou pomstu. První obě­tí této pomsty je mnich Conan Bécher, kte­rý udal Peyraca. V Paříži však exis­tu­jí ješ­tě jiné tlu­py pobu­dů, kte­ré mezi sebou boju­jí o prven­ství. Největším Nicolasovým nepří­te­lem je Velký Korzár. Na Novém mos­tě sklá­dá mla­dý pří­sluš­ník Nicolasovy tlu­py zkouš­ku ze zlo­děj­ské­ho umě­ní. Na přá­ní Angeliky je pře­pa­de­na a olou­pe­na šlech­tič­na, kte­rá stá­la pro­ti Peyracovi.

Někdejší advo­kát Desgrez, kte­rý se stal poli­cis­tou, pro­ná­sle­du­je s pomo­cí své­ho psa Nicolasova pří­vr­žen­ce Barcarollu. Angelika, kte­rá zná Desgreze i jeho psa, malé­ho tulá­ka zachrá­ní. Jde navští­vit své děti, kte­ré svě­ři­la chů­vě Barboře. Děti však zmi­ze­ly. Velký Korzár pode­zří­vá Angeliku ze zra­dy. Jeho poboč­ník Rodogone a Nicolas sve­dou pěst­ní sou­boj. Angelika však zabrá­ní, aby Nicolas Rodogona zabil a zne­svá­řil se s Velkým Korzárem. Barcarolle najde chůvu a děti, kte­ré žijí na vsi u Neuvilly. Angelika si hned pro ně jede a při­ve­ze si je do Paříže. Velký Korzár se však chys­tá při pří­le­ži­tos­ti jar­mar­ku u Nového mos­tu pře­pad­nout Nicolasovu tlu­pu. Rodogone na ni poštve poli­cii a při pře­střel­ce Nicolas umí­rá. Angelika je zatče­na a uvěz­ně­na. Veliteli strá­že se Angelika zalí­bí, pro­pus­tí ji pod­mí­ně­ně na svo­bo­du, aby se moh­la posta­rat o své děti, kte­ré se dosta­ly do moci Velkého Korzára a násled­ně byly pro­dá­ny cikán­ské tlu­pě. Angelika požá­dá o pomoc kapi­tá­na strá­že a sku­teč­ně se jí poda­ří chlap­ce vysvo­bo­dit. Když se však má kapi­tá­no­vi odvdě­čit svou lás­kou, opi­je ho a ute­če.

Angelika se sezná­mí s mla­dým bás­ní­kem Špínou. Je pro­ná­sle­do­ván poli­cií, pro­to­že napa­dá dvůr svý­mi pam­fle­ty. Pak se Angelika spo­jí s hos­tin­ským U kokr­há­če Bourjusem. Svou pod­ni­ka­vos­tí při­ve­de hos­ti­nec k netu­še­né­mu roz­kvě­tu. Od úspěš­né­ho ban­ke­tu kvě­ti­ná­řek je tam stá­le plno. Dělové výstře­ly ozna­mu­jí naro­ze­ní Dauphina. Angelika jde v zastou­pe­ní sdru­že­ní hos­tin­ských bla­ho­přát krá­lov­ně. U dvo­ra se zno­vu setká­vá se svým bra­trán­kem Filipem. Po své návštěvě u dvo­ra chce Angelika pře­dě­lat hos­ti­nec na cuk­rár­nu, jejíž atrak­cí je krá­lov­nin oblí­be­ný nápoj čoko­lá­da. Poskytne azyl bás­ní­ku Špínovi a ochrá­ní ho před Desgrezem.

Více na Kritiky.cz
GEOFFREY RUSH GEOFFREY RUSH (Hans Hubermann) zahájil svou kariéru jako divadelní herec ve své rodné Austráli...
Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku Na tiskové konferenci byli přítomni režisér Biser A. Arichtev, autor projektu a producent Filip...
A Single Man (2009) Režisér tohoto filmu - Tom Ford - de facto ani režisérem není, profesí se jedná o módního n...
Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara? Leonardo DiCaprio má letos našlápnuto k získání vysněného oscara, díky hlavní roli ve film...
Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy ž...

Jednoho dne se v jejím pod­ni­ku sejde vzne­še­ná spo­leč­nost a krá­lův bra­tr z roz­ma­ru zabi­je malé­ho chlap­ce Linota. Hostinec vzá­pě­tí vyho­ří a Bourjus zahy­ne. Básník píše řadu pam­fle­tů, v nichž postup­ně odha­lu­je šlech­ti­ce účast­ní­cí se hrůz­né zába­vy. Jen jedi­né­ho ušet­ří na prosbu Angeliky - její­ho bra­tran­ce Filipa. Když má vyjít posled­ní pam­flet se jmé­nem krá­lo­va bra­t­ra, Desgrez Angelice nabíd­ne jmé­nem krá­le za jeho zadr­že­ní mono­pol na výro­bu čoko­lá­dy. Angelika si ješ­tě vymí­ní bás­ní­ko­vu bez­trest­nost, Špína však sám pad­ne do rukou poli­cie a je popra­ven.

Angelika je teď boha­tá a její tou­hou je pro­vdat se za bra­tran­ce Filipa, mar­šá­la Francie, s nímž ji mezi­tím pojí milost­ný vztah. Filip je nucen pro­dat svůj rod­ný zámek. Angelika ho taj­ně kou­pí. Když se o tom doví Filip, domní­vá se, že se zám­kem si chce kou­pit i jeho a cho­vá se k Angelice odmí­ta­vě. Na zám­ku je však ukry­ta skříň­ka s lis­ti­nou, obsa­hu­jí­cí jmé­na spik­len­ců pro­ti krá­li. Angelika o ní ví a pro­to je v ohro­že­ní živo­ta. Spiklenci jsou odhod­lá­ni ji zabít. Angelika slí­bí vydat lis­ti­nu Filipovi s pod­mín­kou, že se s ní ože­ní. Tak se pře­ce jen sta­ne mar­ký­zou du Plessis-Bellière. Filip ji před­sta­ví krá­li jako svou nevěs­tu.


Herecké obsazení:

Angelika: Michèle Mercier. Desgrez: Jean Rochefort. Nicolas Merlot: Giuliano Gemma. Básník Špína: Jean-Louis Trintignant. Bourjus: Noël Roquevert. Král Ludvík XIV.: Jacques Toja. Filip du Plessis-Bellière: Claude Giraud. Inkvizitor Bécher: Charles Regnier. Králův bra­tr: Robert Porte. De Vardes: Philippe Lemaire. Ninon de Lenclos:Claire Maurier. Rytíř de Lorraine: Robert Hoffman. Barcarolle: Roberto. Princ de Condé: Francois Maistre. Chůva Barbora: Denise Provence. Kapitán z Châteletu: Ernst Schröder. Polačka: Rosalba Neri. Kulový spo­dek: Henri Cogan. Egypťan Rodogone: Gino Martunaro. Velký Korzár: Pietro Tordi. Linot: Dominique Viriot. Rosina: Elisabeth Ercy. Flipot: Patrick Lemaître. Molines: Jacques Hilling. Brinvillierka: Malka Ribowska. Fešák: Michael Münzer. Jacqueline: Nadia Barentin. Mluvka: Serge Marquand. Kojná na stat­ku: Gloria France. Jean Pourri: Fréderico Boido.

Více na Kritiky.cz
Resident Evil: Poslední kapitola - 60 % Je tomu už 15 let, kdy přišel první Resident Evil. Na začátku roku 2017 přišel poslední. Je...
Jurský svět: Zánik říše - ILM tvoří kouzla: Vizuální efekty ILM (Industrial Light and Magic; Průmyslová světla a magie) fanoušky již 25 let ohromuje počí...
Chernobyl: The Happiness of All Mankind (Episode 4 Promo) | HBO ...
ZAKONČENÍ 17. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU V KINĚ SVĚTOZOR A CAFÉ NEUSTADT 17. Festival francouzského filmu se chýlí ke svému konci. Slavnostní zakončení se uskuteční...
Forever aneb Dvě století meditací o životě, smrti a radostech Henry Morgan (Ioan Gruffudd) pracuje jako patolog. Nosí vždycky šálu, hrozně moc toho ví a obl...

Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Tony Aboyantz, Renzo Cerrato a Paul Nuytens. Scénář: Claude Brulé, Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: René Moulaert. Kostýmy: Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, René Sarazin. Masky: Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Daniel Boulanger. Produkce: Films Borderie S.A. (Paris); Gloria Film GmbH (München); Fono Roma S.p.A. (Rom); Francos Films S.A. (Paris). Producent: Francis Cosne. Distribuce: Prodis. Délka fil­mu:105 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 7. čer­ven­ce 1965. Ocenění: Zlaté plát­no 1967 (udě­lo­vá­no v Německu fil­mům s návštěv­nos­tí více než 3.000.000 divá­ků v prů­bě­hu 12 měsí­ců).

Režie čes­ké ver­ze: Ludvík Žáček. České dia­lo­gy: Vincenc Novotný. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 28. květ­na 1969. Premiéra: 16. čer­ven­ce 1971. Heslo pro pla­kát: Epizoda z boha­té­ho živo­ta krás­né mar­ký­zy andě­lů. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, tex­to­vý pla­ká­tek, série foto­sek, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.


Další názvy:

Francie: Merveilleuse Angélique. Německo: Angélique, 2. Teil. Finsko: Angelika - enkel­ten mar­kii­si­tar. Řecko:Angeliki, i ada­mas­ti. Anglie: Angelique: The Road to Versailles. Švédsko: Den fan­tas­tis­ke Angelique. Itálie: La mera­vi­g­li­o­sa Angelica. Brazílie: Maravilhosa Angélica.

Více na Kritiky.cz
Poslední večery na Zemi (Long Day´s Journey Into Night) – Recenze – 80% Už pozoruhodný debut čínského režiséra Gana Biho s názvem Kaili Blues byl docela silnou inte...
Nové bydlení se blíží Předem jste promysleli financování rekonstrukčních prací – buď vlastní prostředky anebo h...
Griffinovi ve Sprinfieldu ...
KVIFF 2019 – První nálož dojmů z Karlových Varů, svět bez žen Caseyho Afflecka i nejukřičenější film roku Je to s podivem, ale letos mi zatím všechno z toho, co jsem ve Varech už stihl vidět, přip...
FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL Druhý ročník festivalu sci-fi filmů Future Gate letos v Praze i v Brně. Unikátní filmová př...

 

Použitá lite­ra­tu­ra:


Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)
Hodnocení: 4.6 - ‎20 hl.Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […]
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […]
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […]
  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […]
  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […]
  • Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)27. července 2008 Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge) Třetí barva francouzské vlajky vyjadřuje bratrství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho trilogie Tři barvy je však s tímto tématem spojen jen velmi volně. Podstatu bratrství se mu […]
  • Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%11. listopadu 2012 Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40% Není od věci, že jsem se dostal na prozatím posledního Asterixe v rámci nedělní slevy, kdy místo 249 Kč  stál 3D film pouze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fronty před pokladnami, […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]