Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Babovřesky 2

Babovřesky 2

DEN 3-015

POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY

BABOVŘESKY - Námět

Letní kome­die Zdeňka Trošky je úsměv­ným obráz­kem ze živo­ta v sou­čas­né ves­ni­ci, kte­rá s nad­hle­dem a kome­di­ál­ní nad­sáz­kou, tak tro­chu v duchu Slunce, seno, sle­du­je kupí­cí se nedo­ro­zu­mě­ní a sou­hry náhod, kte­ré pořád­ně zamo­ta­jí hla­vu její oby­va­te­lům. V pří­bě­hu nechy­bí lás­ka, žár­li­vost, závist, intri­ky a zejmé­na vtip­né oka­mži­ky, v nichž se někte­ří i najdou.

Příběh začí­ná tam, kde prv­ní díl skon­čil: drb­na Horáčková vybí­há z domu napro­ti mla­dým hoke­jis­tům, kte­ří při­je­li navští­vit své­ho dob­ré­ho kama­rá­da a spo­lu­hrá­če na neda­le­kou cha­lu­pu, aby tu aspoň pár dní tré­no­va­li i odpo­čí­va­li. Horáčkovou oka­mži­tě napad­ne pozvat svou vnuč­ku, šikov­ně ji nara­fi­čit spor­tov­cům do ces­ty – tře­ba se jí něja­ký všim­ne a hol­ka udě­lá ter­no. Nevydrží a pochlu­bí se svým nápa­dem ostat­ním bab­kám.

Zápletka se dále točí oko­lo pomsty Horáčkové sta­ros­to­vi Stehlíkovi, kvů­li kte­ré­mu muse­la opus­tit mís­to tajem­ni­ce na míst­ním úřa­dě.…. do ves­ni­ce při­chá­zí kon­t­ro­lor z minis­ter­stva a netu­ší, co tu na něj čeká, co všech­no bude muset řešit a prá­vě díky tomu se ode­hrá­vá spous­ta humor­ných situ­a­cí…

A nad tím vší bdí mla­dý farář s tro­chu netra­dič­ním a dvoj­smy­sl­ným jmé­nem….

Film v moder­ním podá­ní nava­zu­je na tra­di­ci hrdi­nů nej­lep­ších čes­kých kome­dií, jaké před­sta­vo­va­ly ve své době Vesničko má stře­dis­ko­vá nebo rázo­vi­tí ven­ko­va­né z kome­die Slunce seno….

Pro kome­dii si tvůr­ci fil­mu vybra­li jiho­čes­ké ves­nič­ky ve sty­lu sel­ské­ho baro­ka – Netolice, Pištín, Záboří, Dobčice, Dříteň, Malé Chrášťany, Holašovice, Hluboká nad Vltavou. Ty jsou ústřed­ním dějiš­těm pří­bě­hu, kde roz­hod­ně nechy­bí své­ráz­né ves­nic­ké posta­vič­ky v podá­ní zná­mých čes­kých her­ců.

O tom, že někte­ré věci ve fil­mu mají reál­ný základ, a že vlast­ně všech­no tak nějak vychá­zí ze živo­ta, pře­svěd­ču­je i Zdeněk Troška. …. „Jak jsem již řekl, někte­ří se v tom mož­ná i pozna­jí. Nechybí tře­ba ani míst­ní drb­na “Božena Němcová“ ale i dal­ší reál­ná jmé­na, kte­rá jsem tak tro­chu pře­ne­sl do samot­né­ho děje…“ říká reži­sér a autor scé­ná­ře Zdeněk Troška.

Ten jak zná­mo, rád sbí­rá útrž­ky ze živo­ta oby­čej­ných lidí a pře­ná­ší je bri­lant­ně na fil­mo­vé plát­no. Vždyť jeho asi nej­slav­něj­ší kome­die – tri­lo­gie Slunce, seno…. jsou toho jas­ným důka­zem a při kaž­dé tele­viz­ní reprí­ze trha­jí divác­ké rekor­dy!

  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […] Posted in Speciály
  • Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa.13. září 2019 Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa. Těžko bych teď vyjmenoval zbývajících šest, ale že tam patří zrovna tento pseudo-filmař, vím zcela jistě. Nikdo totiž nedokáže dlouhodobě točit naprostý filmový odpad a zároveň jej spojit […] Posted in Retro filmové recenze
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […] Posted in Články
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […] Posted in Filmové recenze
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […] Posted in Speciály
  • Strašidla - O příběhu18. srpna 2016 Strašidla - O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. […] Posted in Speciály
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %)28. října 2021 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %) Událost roku 2012, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59015 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54805 KB. | 28.01.2022 - 14:55:36