Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Bábovky

Bábovky

babovky

Radka Třeštíková je nejčte­něj­ší autor­ka žen­ských romá­nů sou­čas­nos­ti. Její kni­hu Bábovky pře­čet­la nejen spous­ta žen, ale i mužů.

Kniha Bábovky vyprá­ví pří­běhy dva­nác­ti žen, kte­ré jsou nevě­dom­ky pro­po­je­né svý­mi osu­dy. V kni­ze se řeší pro­blémy v man­žel­ství, s dět­mi, nebo i tou­ha otě­hot­nět a dokon­ce i nemo­ci.

Já jsem o kni­ze dlou­ze po pře­čte­ní pře­mýš­le­la a hlav­ně díky medi­ál­ní rekla­mě jsem na ni byla vel­mi zvě­da­vá. Určitě mě uchvá­ti­lo, až geni­ál­ní pro­po­je­ní hlav­ních hrdi­nek. Kniha se lehce čet­la a musím klad­ně ohod­no­tit boha­tost jazy­ka a hlav­ně její ori­gi­nál­ní poje­tí. Autorka se pus­ti­la do pří­bě­hů dva­nác­ti žen, kte­ré si sice byly podob­né, ale mys­lím si, že v kaž­dé posta­vě si čte­nář najde kou­sek ze sebe a to vel­mi oce­ňu­ji. Překvapující posta­vou v celé kni­ze byl Robert, kte­rý měl zvlášt­ní záli­bu při sexu. Myslím si, že to je vel­ké zpes­t­ře­ní kni­hy.

Na dru­hou stra­nu musím při­znat, že jsem se v kni­ze ztrá­ce­la. Několikrát jsem se muse­la vra­cet zpět, abych pocho­pi­la, kdo ke komu pat­ří. Až po čtvr­té kapi­to­le, jsem poma­lu pře­stá­va­la tápat a pocho­pi­la jsem spo­je­ní postav. Trošku mě pře­kva­pi­la kli­šo­vi­tá život­ní sché­ma­ta a hlav­ně to, že všech­ny ženy pře­mýš­le­ly sko­ro stej­ně. Ať se jed­na­lo a mla­dou hol­ku, nebo zra­lou ženu. Také mně vadi­lo, že mi všech­ny pří­běhy při­šly nedo­kon­če­né. Čtenář tak dosta­ne pocit, že stá­le na něco „čeká“. Autorce by slu­šel dale­ko více román o jed­né hlav­ní posta­vě. Myslím si, že vel­ký medi­ál­ní poprask udě­lal kni­ze vel­kou rekla­mu, ale bohu­žel, v tom­to pří­pa­dě je nepři­mě­ře­ná.

Každopádně nápad měla autor­ka skvě­lý a tako­vých knih, jako jsou prá­vě Bábovky, je málo. Kniha si urči­tě už zís­ka­la sym­pa­tie spous­ty žen a já mohu jen dopo­ru­čit leh­ké, čti­vé, byť troš­ku zma­te­né čte­ní.


  • Autor: Radka Třeštíková
  • Název: Bábovky
  • ISBN : 978-80-267-0604-5
  • Hodnocení : 65%
  • Počet stran : 328

Knihu si může­te kou­pit na AlbatorsMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18356 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53211 KB. | 27.11.2021 - 19:26:06