Kritiky.cz > Články > Babiš a jeho listopad

Babiš a jeho listopad

babis
babis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někde jsem četl, že letoš­ní pre­mi­é­rův pro­jev k výro­čí 17. lis­to­pa­du by jeho nej­lep­ším poli­tic­kým pro­je­vem vůbec, prý cel­kem rozum­ný, tak­že snad i na samot­né­ho Andreje asi padl duch „Listopadu“ a poo­křál, či co.

Já si to ale moc nemys­lím.

Předně jsem toho názo­ru, že nemá moc smy­sl si brát k srd­ci obsah Babišových slov, pro­to­že moc vel­kou vypoí­da­cí hod­no­tu nemá. Navic ostat­ně i jinak to moc vel­ká slá­va neby­la. Možná jsem jedi­ný komu to vadí, ale zmi­ňo­vat ve svém pro­je­vu - za pří­tom­nos­ti zahra­nič­ních stát­ní­ků, že ČR je nej­krás­něj­ší zemí na svě­tě, že tu jsou nej­kre­a­tiv­něj­ší a nej­lep­ší lidé na svě­tě. Nejlepší na svě­tě. To je pod­le Babiše ono vlas­te­nec­tví. Věta „A vsa­dím se o co chce­te, že ješ­tě před­bě­he­ne­me spous­tu ostat­ních zemí nejen v rám­ci Evropy, ale i celé­ho svě­ta“, je dal­ší per­lič­kou. Předběhneme v čem, v počtu exe­ku­cí, gen­t­ri­fi­ka­ci? Úplně na mě dýchl duch deva­de­sá­tek, kdy se Evropa vese­la dohá­ně­la. Do toho ješ­tě při­mí­chej­me tro­chu oslav­né­ho poje­tí 17. lis­to­pa­du a tro­chu sypa­ní pope­la na vlast­ní hla­vu („nebyl jsem tak odváž­ný jako Havel“) - patr­ně úlit­ba demon­stru­jí­cím z pře­de­šlé­ho dne.

17. lis­to­pad je vůbec plný podob­ně prázd­ných pro­je­vů, což je doce­la smut­né i vzhle­dem k tomu, že se asi jed­ná o jeden z mála stát­ních svát­ků, kte­rý není úpl­ně obsa­ho­vě vyprázd­ně­ný (žije dost „pamět­ní­ků“). Nejvíc mě „dojí­ma­jí“ ty teze, kte­ré pro­jek­tu­jí 17. lis­to­pad 1989 k dnešku a sou­dí, že tedy když dnes už máme tu svo­bo­du a demo­kra­cii (kte­rá je samo­zřej­mě per­ma­nent­ně v ohro­že­ní), tak za všech­ny sou­čas­né pro­blémy mohou relik­ty komu­nis­mu před rokem 1990. Reflexe level 0. Po roce 1989 se pocho­pi­tel­ně nic špat­ně neu­dě­la­lo, pokud někdo chy­bo­val, tak to byl býva­lý komu­nis­ta, stbák, konec­kon­ců i ten Babiš pat­ří mezi ně, že. Bezmála mili­on lidí v exe­ku­ci, byto­vá kri­ze, oli­gar­chi­za­ce poli­ti­ky, nic. To asi nejsou pro­blémy hod­né zmí­ně­ní, respek­ti­ve mož­ná i za ně může něja­ký ten před­lis­to­pa­do­vý komu­nis­ta.


Foto:

Popis

Popis
Čeština: Babiš
Datum
Zdroj Vlastní dílo
Autor Jiří Vítek

Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,91860 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61668 KB. | 28.09.2023 - 02:17:56