Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze

Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze

babicovy dobroty 78 receptu triku a vychytavek

Tohle je vel­mi spe­ci­ál­ní kuchař­ka. Tady totiž najde­me recep­ty, kte­ré si Jiří Babica vesměs vymys­lel z hla­vy a neu­ve­dl je do tele­viz­ní pra­xe. Hned prv­ní recep­ty jsou pod nad­pi­sem Děti. Samozřejmě, že si na nich můžou pochut­nat i dospě­lí. Abyste měli před­sta­vu – bram­bo­ro­vé taš­ky plně­né šun­kou a sýrem, jaho­dy s čepi­cí, plně­ná jablíčka,…No a opět tu máme polév­ky. Musím říct, že na mě jsou zase sil­něj­ší­ho raže­ní, ale proč ne – Dřevorubecká, Jirkova ost­rá šan­ghaj.

V masech jsou recep­ty kla­sic­ky pro nor­mál­ní lidi, jak sám ten­to popu­lár­ní kuchař říká. Je to úpl­ná kla­si­ka od špí­zů přes rolá­dy až po maso­vou pyra­mi­du. A zno­vu tu máme zele­ni­nu. Nejraději mám květák, tak­že mě moc potě­ši­lo, že je v zapé­ka­né for­mě. Takovou zají­ma­vos­tí je jis­tě špe­ná­to­vý řízek. Jiří Babica neza­po­mněl ani na lidi, u kte­rých byl doma, a kte­ří mu i ve stu­diu před­ved­li svo­je výtvo­ry. Jelikož se blí­ží léto, tak kdo rád gri­lu­je, tak i pro ty dotyč­né při­pra­vil něko­lik jed­no­du­chých pokr­mů.

V téhle kuchař­ce je spe­ci­ál­ní kapi­to­la – Venkovské vaře­ní – to je pro změ­nu kuchař­ský styl, kdy doká­že člo­věk zvlád­nout vařit bez všech vymo­že­nos­tí dneš­ní­ho svě­ta. Jsou tu tva­ro­ho­vé bram­bo­rá­ky, růžič­ko­vá kapus­ta zape­če­ná v kaši, ale také povi­dlo­vé buch­ty. A to by nebyl Jiří Babica, aby nepři­dal spe­ci­á­la. Má tady tře­ba mle­té ptá­ky, při­čemž u mě název recep­tu vyvo­lá­vá všech­ny mož­né aso­ci­a­ce. K tomu si při­dej­me Pánev šíle­né­ho Řeka a už by se mi někdo nemu­sel divit.

Jako vždyc­ky, tak i tady se něco dá vybrat, něco ne. V kaž­dé jeho kuchař­ce je mno­ho foto­gra­fií a výjim­ka není ani tahle. Kromě recep­tů se na úpl­ném začát­ku Jiří Babica před­sta­vu­je a k tomu kupří­kla­du dodá­vá, jak vařit v poho­dě a s rados­tí. Kuchařka obsa­hu­je 192 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

  • Autor: Jiří Babica
  • Žánr: kuchař­ky
  • Nakladatelstvi: Eminent
  • Datum vydá­ní: 01.09.2011
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93517 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53293 KB. | 04.12.2021 - 08:43:31