Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Babičky na tahu - knižní novinka

Babičky na tahu - knižní novinka

251762 600 0 fit 1 1

Dovedete si před­sta­vit babič­ky na tahu? Já upřím­ně moc ne, a mož­ná nejsem jedi­ná. A je to ško­da, pro­to­že autor­ka kni­hy Judy Leigh ráda píše o star­ších hrdin­kách viz román Ještě to neba­lím, vzka­zu­je babič­ka, kde jim ve svých kni­hách dává dru­hý dech.

Ale zpět k nové­mu romá­nu Babičky na tahu, kte­rý vyprá­ví o pěti ženách. Na začát­ku postup­ně před­sta­vu­je v pěti kapi­to­lách jed­not­li­vé posta­vy a jejich zave­de­né živo­ty. Jako prv­ní se před­sta­vu­je Jenny, kte­rá se čer­s­tvě sezná­mi­la s Eddiem, a záhy na to je požá­dá­na o ruku, což se poz­dě­ji stá­vá také hlav­ní dějo­vou lin­kou toho­to romá­nu.

Všechny dámy se zna­jí zatím tepr­ve krát­ce, ale postup­ně se sezna­mu­jí více, a to v kavár­ně pla­vec­ké­ho bazé­nu, kam vždy zajdou po skon­če­né hodi­ně aqua aero­bi­ku, než se ode­be­rou zpět do svých domo­vů, kde někte­ré z nich bohu­žel nikdo neče­ká.
S dal­ší­mi posta­va­mi, jímž je vdo­va Rose, vda­ná Tess, jejíž man­žel­ství pro­chá­zí kri­zí, šťast­ně vda­ná Della, a pej­s­kař­ka Pam, jenž si nese trau­ma z mlá­dí, se roz­hod­nou na popud budou­cí­ho ženi­cha Eddieho, kte­rý se roz­ho­dl osla­vit roz­luč­ku se svo­bo­dou v Las Vegas, vyra­zit na dám­skou jízdu do Paříže. Všem je přes sedm­de­sát, a jejich zave­de­né ste­re­o­ty­py a vlast­ně i žád­né dal­ší oče­ká­vá­ní od živo­ta jim už pořád­ně pře­lé­za­jí přes hla­vu. Osamělost, dospě­lé děti, nuda či v uvo­zov­kách poklid­né stá­ří, zane­prázd­ně­ný man­že­lé mají­cí své záli­by a oni stá­le doma čeka­jí­cí s tep­lou veče­ří, to není stá­ří, kte­ré si vysni­li.

Ještě mají hod­ně nespl­ně­ných přá­ní i chu­ti něco zažít, což si postup­ně rea­li­zu­jí během poby­tu v Paříž, kde navští­ví Louvre, večer­ní klu­by a kavár­ny, a také se vzá­jem­ně více sbli­žu­jí a vyprá­vě­jí si o svých živo­tech. Samozřejmě při­jde na řadu i lás­ka, ale také vel­ké pro­zře­ní.

Autorka se věnu­je téma­tu stá­ří, od poci­tu stár­nu­tí, život­ní­ho bilan­co­vá­ní, ale i nové chu­ti do živo­ta, s par­tou přá­tel, kte­rý se občas cítí podob­ně, ale také i s lid­mi, kte­ré náhod­ně pot­ka­jí na ces­tě pozná­ní, a můžou pro ně být vel­kým pří­no­sem, i když to tře­ba zrov­na neče­ka­jí. Protože lás­ka i sil­né přá­tel­ství kve­te v kaž­dém věku.

Knihu jsem pře­čet­la během dvou dnů. Líbil se mi způ­sob popsá­ní hrdi­nek na úvo­du kni­hy, vyprá­vě­ní pří­bě­hu i popis děje, s pře­sa­hem, o potře­bě přá­tel­ství a tak­zva­ně nebít na život sám, včet­ně otáz­ky, kte­rou si asi všich­ni čas od času kla­de­me a to, zda dělat radi­kál­ní změ­nu v živo­tě za kaž­dou cenu, či radě­ji zůstat v zaje­tých kole­jích, kte­ré jsou někdy i lep­ší než sen o růžo­vé budouc­nos­ti, kte­rá se neko­ná.

Je to odde­cho­vá kníž­ka, s jed­no­du­chým pří­bě­hem, kte­rá potě­ší všech­ny věko­vé sku­pi­ny. Zabalit si jí sebou na dovo­le­nou či potě­šit kníž­kou babič­ku, je zn.ideál.

Kniha k objed­ná­ní zde :
https://www.grada.cz/babicky-na-tahu-12019/

Hodnocení : 75 %
Datum vydá­ní: 10. 05. 2021
ISBN: 978-80-7625-176-2
Formát / stran: 126×209, 304 stran

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89417 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53238 KB. | 05.12.2021 - 08:36:56