Babel - Babylón; další Iňárritův film po Amores Perros a 21 gramech

200701221826 2006 babel 01022


Příběh Babylonu se ode­hrá­vá na tří kon­ti­ne­tech. V Maroku žijí dva syno­vé chudé­ho pas­tev­ce a při jed­né hře, způ­so­bí svou naiv­ní dětin­skou, na prv­ní pohled neškod­nou hrou s puš­kou, pro­blém, kolem kte­ré­ho se bude točit celý film. Vystřelí na ame­ric­ký auto­bus, jen kvů­li vyzkou­še­ní puš­ky, ale zasáh­nou ame­ric­kou turist­ku, kte­rá je se svým man­že­lem na dovo­le­né, kte­rá by měla urov­nat jejich pro­blémy a nesrov­na­los­ti v man­žel­ství. Poblíž mexi­ka mezi­tím hlí­dá jejich děti chů­va Amélia. Její syn se žení ale ona nemů­že nechat děti samot­né a tak se roz­hod­ne je taj­ně pře­vézt přes hra­ni­ce a navští­vit syno­vu svat­bu. V Japonsku se hlu­cho­ně­má stu­dent­ka sna­ží něja­kým způ­so­bem navá­zat kon­takt s opač­ným pohla­vím, nicmé­ně její poku­sy jsou neú­spěš­né. S jejím otcem se vzpa­ma­to­vá­vá z tra­gic­ké sebe­vraž­dy její mat­ky. Propojení jejich jinak odřízlé­ho svě­ta zaří­dí dáv­ný dar puš­ky její­ho otce v dobách, když pobý­val v Maroku, což je ta zbraň, kte­rou pou­ži­li syno­vé pas­tev­ce při zra­ně­ní ame­ric­ké turist­ky.Tento film je posled­ním z tri­lo­gie fil­mů, na kte­ré spo­lu­pra­co­va­li Alejandro Gonzáles Iňárritu a Guillermo Arriaga. Avšak opro­ti Amores Perros a 21 gra­mům se sta­ví jako dale­ko vyzrá­lej­ší a s dale­ko vět­ším citem zpra­co­va­né dílo. Iňárritova režie pev­ně drží opra­tě nad pří­bě­hem a nedo­vo­lí, aby film sklouz­nul k lev­ným pato­so­vi­tým scé­nám, což je v tom­to téma­tu – mezi­ná­rod­ním kon­flik­tu dra­ma­tu o pře­ži­tí dosti čas­tý jev. Příběh sta­ví zvol­na a nic nechce uspě­chat. Své kar­ty vyklá­dá pona­lu, ale jis­tě a kaž­dou scé­nu skon­čí přes­ně ve chví­li, aby si jí člo­věk ucho­val vry­tou v pamě­ti, ale aby neby­la kýčo­vi­tou a nesna­ži­la se jen z divá­ka za kaž­dou cenu vyždí­mat poci­ty.

Hlavní lin­kou fil­mu a také tou nej­ví­ce dra­ma­tic­kou je bez­po­chy­by osud dvou man­že­lů Racharda (Brad Pitt) a Susan (Cate Blanchett), kte­ří odje­li vyře­šit svou kri­zi v man­žel­ství ces­tou do Maroka. Oproti této dra­ma­tic­ké lin­ce sto­jí dva pří­běhy, kte­ré spí­še dokres­lu­jí atmo­sfé­ru a pomá­ha­jí pro­hlu­bo­vat důraz na pro­blém svě­to­vé­ho kon­flik­tu, kte­rý je zapo­čat blbou naiv­ní dět­skou hrou. Ovšem nemá­te pocit, že by vás reži­sér nějak šidil. Z dra­ma­tic­ky a emo­ci­ál­ně vypja­tých scén v Maroku se pře­su­ne­te do Japonska, kde žije naše hlu­cho­ně­má dív­ka. Tady se řeší zce­la jiné pro­blémy a v tom­to kon­tex­tu je asi nej­ví­ce patr­ný význam celé­ho fil­mu. Dívka má pro­blémy s komu­ni­ka­cí ve svě­tě, je zce­la odříz­nu­tá od nor­mál­ní­ho svě­ta a svou posun­ko­vou řečí není schop­ná se domlu­vit s chlap­ci, s kte­rý­mi by měla zájem se sezná­mit. Její poku­sy pak při­jdou poně­kud výstřed­ní, ale při­tom jsou zce­la pocho­pi­tel­né. Snaha o jaký­ko­liv kon­takt se svě­tem, kte­rý je jí tolik cizí.

Slovo Babylon je ozna­če­ním pro bib­lic­ký pří­běh, ve kte­rém lid sta­věl vyso­kou věž až do nebe. Bůh jim však kvů­li jejich pýše změ­nil jazyk. Začli být neschop­ní komu­ni­ko­vat a kvů­li kon­flik­tům věž nedo­sta­vě­li. Ano, to je Babylon. Tento film pojed­ná­vá o stej­né věci. O neschop­nos­ti komu­ni­ka­ce lidí mezi sebou. O nepo­cho­pe­ní dru­hé­ho, nevy­jí­tí mu vstříc... Iňárritu zde roze­hrá­vá diva­dlo, kte­ré svou aktu­ál­nos­tí až mra­zí. Aneb jak se již poví­dá v trai­le­ru: „Jestliže chce­te být pocho­pe­ni, poslou­chej­te.“

Za zmí­ně­ní roz­hod­ně sto­jí i výbor­ná hud­ba od koho jiné­ho než Gustava Santaolalla, kte­rý byl již pode­psán jak pod Amores Perros tak i 21 gra­mech. Její táh­lé a melan­cho­lic­ké tóny pod­po­ru­jí atmo­sfé­ru fil­mu a dáva­jí mu tak jedi­neč­nou výpo­věd­ní hod­no­tu. Samozřejmě i vizu­ál­ní strán­ka toho­to díla je pěk­ná, ať už mlu­vím o stři­hu, kte­rý je zpra­co­ván podob­ně jako 21 gra­mů, ale s vět­ším důra­zem na ori­en­ta­ci divá­ka, nebo kame­ře. Ta plní svůj účel doko­na­le. Rámuje pří­běh krás­ný­mi sta­tic­ký­mi cel­ky a výbor­nou kom­po­zi­cí se zábě­ry s ruč­ní mír­ně roz­kle­pa­né kame­ry, kte­rá zde pomá­há dostat do zábě­rů onu drs­nost a roz­hod­ně neru­ší, jak se z mého pohle­du bčas stá­va­lo nepří­klad u Letu 93.

Více na Kritiky.cz
Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165) Originální název: Im Westen nichts Neues Autor: Erich Maria Remarque 184 stran Pár slov...
Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvěto...
Kašlu na lásku Osvěžující komedie plná zvratů a skvělých hereckých výkonů....
Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme? Mít manžela, práci, děti a umět se zastavit v tomto neustálém kolotoči je opravdu umění. ...
Sprechen Sie mit! Intenzivní kurz německé konverzace – Jaromír Czmero, Barbora Veselá Odradila Vás němčina svou náročností od toho, abyste se rozhodli tento jazyk naučit? Právě ...

Iňárritu doká­zal, že pat­ří mezi evrop­skou špič­ku a udr­ží si stej­ný styl fil­mu i bez opa­ko­vá­ní věcí, kte­ré řekl někde už někde jin­de. Mimo jiné tenhle film v Cannes vyhrál za režii a střih a na Zlatých gló­bech za nej­lep­ší film-drama. U nás má film pre­mi­é­ru až 22.února.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Meruňkový ostrov - 60%21. března 2012 Meruňkový ostrov - 60% Hlavní ženskou hrdinkou je žena středního věku, která se zamiluje do staršího řidiče nákladního vozu. Náhle jejich setkávání ustane. Po nějakém čase nalezne žena v autobazaru milencovo […]
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Neboj13. července 2012 Recenze - Nebojte se tmy Bohužel, když jsem minule psal recenzi na Zrcadla, tak jsem zapomněl, že po dobu neaktivity jsem zhlédl ještě jeden film a tím byl film Nebojte se tmy (Don't Be Afraid of the Dark). Tento […]
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
  • Šílený rande3. května 2004 Šílený rande Tak tu máme další komedii, která sice není tak strašná, jak jí oficiální kritiky strhaly, ale je to prostě tuctový průměr. Šílený rande má daleko do profesionálních komedií, ze kterých […]
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]