Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Baba na zabití

Baba na zabití

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Danny DeVito pro­ká­zal mis­trov­ství v žán­ru čer­né kome­die již před pat­nác­ti lety sním­kem Válka Roseových. Rozvádějící se man­žel­ský pár (Michael Douglas a Kathleen Turnerová) v něm sve­dl nelí­tost­ný zápas o to, komu po roz­vo­du při­pad­ne jejich spo­leč­ný dům. Také v jeho novém fil­mu Baba na zabi­tí je před­mě­tem spo­ru vytou­že­ná nemo­vi­tost. Tentokrát se jed­ná o sta­ro­by­lý dům v Brooklynu se tře­mi krby, vit­rá­žo­vý­mi okny a majestát­ní kni­hov­nou. Mladí man­že­lé Alex a Nancy se do něj nastě­hu­jí v domně­ní, že našli svůj vysně­ný domov. Splněný sen má ovšem malý háček: prv­ní poscho­dí obý­vá za regu­lo­va­né nájem­né na prv­ní pohled roz­to­mi­lá sta­rá dáma, paní Connellyová, kte­rá, jak je ujiš­ťu­je rea­lit­ní agent, se netě­ší dob­ré­mu zdra­ví, tak­že dům bude novým maji­te­lům brzy pat­řit celý.Jak záhy vyjde naje­vo, opak je prav­dou. Paní Connellyová se roz­hod­ně zemřít nechys­tá a svou ďábel­skou vita­li­tu vyna­klá­dá zejmé­na na vyna­lé­zá­ní nových a nových způ­sobů, jak novým sou­se­dům zne­pří­jem­nit život. Od tele­vi­ze puš­tě­né na plné pec­ky, přes per­ma­nent­ní žádosti o drob­nou výpo­moc až po pozo­ro­vá­ní jejich milost­ných hrá­tek. Alexovi a Nancy začí­ná být jas­né, že buď se sta­ré dámy zba­ví, nebo se celý jejich život ocit­ne v tros­kách…
Režisér Danny DeVito pou­žil v Babě na zabi­tí podob­ný sta­veb­ní prin­cip jako ve Válce Roseových: boj mezi zne­přá­te­le­ný­mi stra­na­mi narůs­tá nej­pr­ve skry­tě a poz­dě­ji se stup­ňu­je v ote­vře­ný zápas takřka na život a na smrt, vede­ný nej­roz­ma­ni­těj­ší­mi pro­střed­ky. Ve fil­mu se uplat­nil kome­di­ál­ní talent Bena Stillera, kte­rý vytvo­řil s Drew Barrymoreovou pře­kva­pi­vě sehra­nou dvo­ji­ci. Velký podíl na půva­bu DeVitovy kome­die má i před­sta­vi­tel­ka paní Connellyové, brit­ská diva­del­ní hereč­ka Eileen Esselová, kte­rá posta­vě zlo­my­sl­né sta­řen­ky pro­půj­či­la dáv­ku bizar­ní­ho šar­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02550 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58096 KB. | 15.08.2022 - 08:37:23