Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Baba na zabití

Baba na zabití

200405181958 baba

Baba na zabi­tí je tak tro­chu vari­a­ce na téma „Sám doma“. Na stra­ně „lupi­čů“ se ale obje­vu­je téměř sto­le­tá žena a na stra­ně boju­jí­cí je mla­dý man­žel­ský pár.

Alex (Ben Stiller) a Nancy (Drew Barrymore) vel­mi výhod­ně zakou­pí dům na Brooklynu, kte­rý má však jedi­nou drob­nou vadu. V jeho prv­ním pat­ře žije nájem­ník. Lépe řeče­no nájem­ni­ce. Velmi sta­rá a na prv­ní pohled sym­pa­tic­ká babič­ka (Eileen Essel). Soužití tro­ji­ce v jed­nom domě ale není leh­ké. Paní je poně­kud hlu­chá, občas v noci u vel­mi hla­si­tě puš­tě­né tele­vi­ze usne, je člen­kou počet­né­ho decho­vé­ho orchest­ru a neu­stá­le má něja­ké záva­dy v domác­nos­ti. Hučí jí vodo­vod­ní trub­ky, běha­jí po bytě potka­ni a myši, potře­bu­je vynést sme­tí apod.

Manželé zpr­vu sta­ré paní rádi pomo­hou, ale vel­mi záhy zjis­tí, že je dost vyu­ží­vá a že sami se ani pořád­ně nevy­spí, natož, aby moh­li přes den pra­co­vat. Díky ní také oba při­chá­ze­jí o svou prá­ci. Začíná zmi­ňo­va­ný sou­boj, jehož cílem je jedi­né. Zbavit se jí. Ať už odsu­nem na jiné mís­to pla­ne­ty nebo radě­ji její totál­ní likvi­da­cí. Metody, kte­ré man­že­lé pou­ží­va­jí, sku­teč­ně někdy při­po­mí­na­jí slav­nou sérii kome­dií s malým Kevinem.

Jsou však snad ješ­tě více nere­ál­né. Např. meto­da pro­má­če­ní si vlast­ní­ho stro­pu v nadě­ji, že se pod sta­ře­nou pro­trh­ne a pro­pad­ne skrz něj. U někte­rých scén pros­tě vybuch­ne­te smí­chy. Napadlo mě, že mís­ty film není ani tak kome­dií jako spíš paro­dií na kome­die. Přemýšlím, co říct o kon­ci. No, roz­hod­ně mě po celou dobu nena­padlo, že by mohl být tako­vý, jaký pak je.

O filmu:

Rok: 2003
Režie: Danny DeVito
Scénář: Larry Doyle
V hlav­ních rolích: Ben Stiller, Drew Barrymore, Eilen Essel

Délka: 97 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,78932 s | počet dotazů: 204 | paměť: 53630 KB. | 24.01.2022 - 04:48:55