Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Baahubali 2: The Conclusion - 80 %

Baahubali 2: The Conclusion - 80 %

Baahubali the Conclusion
Baahubali the Conclusion
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tom­to dob­ro­druž­ném muzi­ká­lu se nám naský­tá pohled do pomě­rů uvnitř indic­ké krá­lov­ské rodi­ny. Nevlastní brat­ři vycho­vá­va­ní stej­nou mat­kou, jeden je dob­rý, dru­hý je zlý a krá­lov­na mat­ka musí roz­hod­nout, kte­rý z nich zís­ká trůn. Nakonec se jeden sta­ne krá­lem a dru­hý man­že­lem milo­va­né ženy. Který z nich bude šťast­něj­ší?

Převážná část pří­bě­hu je vyprá­vě­ním otro­ka Kattappy. Ten v prv­ním dílu Baahubali: The Begining (2015, S. S. Rajamouli) najde ztra­ce­né­ho syna své­ho milo­va­né­ho panov­ní­ka Amarendry Baahubaliho, Mahendru, kte­rý vyrůs­tal ve vzdá­le­né ves­ni­ci a nevě­děl nic o svém půvo­du. Kattappa vyprá­ví nale­ze­né­mu násle­dov­ní­ko­vi trů­nu o dět­ství, mlá­dí i dospě­los­ti jeho otce a strý­ce. O jejich sou­bo­jích o moc, o osud­né lás­ce, o intri­kách, nási­lí i vraž­dách.

Na fil­mu pra­co­va­la slav­ná dvo­ji­ce indic­ké­ho muzi­ká­lu, reži­sér S. S. Rajamouli a hudeb­ní skla­da­tel M. M. Keeravaani (Eega, Yamadonga). Jelikož je film záro­veň muzi­ká­lem, je hud­ba vel­mi důle­ži­tá. A poved­la se na jed­nič­ku.

Buďto měl reži­sér vel­mi šťast­nou ruku při výbě­ru her­ců, nebo je Indie pře­pl­ně­ná talen­ty. Jinak si nedo­ká­žu vysvět­lit, že kaž­dá posta­va, od hlav­ní­ho hrdi­ny, přes ty, co řek­ly jed­nu větu, až po tu nej­ve­d­lej­ší roli byla napros­to skvě­lá.

V roli Amarendry Baahubaliho i jeho syna Mahendry Baahubaliho může­me vidět Prabhase, kte­rý obě svo­je posta­vy obda­řil úžas­ným cha­risma­tem. Herečka Anushka Shetty je nád­her­ná žena a role prin­cez­ny Devaseny pro ni byla jako stvo­ře­ná. Svůdná, tvr­do­hla­vá a neo­hro­že­ná bojov­ni­ce urči­tě nepo­mo­ta­la hla­vu jen hlav­ní­mu hrdi­no­vi. Stejná hereč­ka ztvár­ňu­je díky skvě­lé prá­ci mas­ké­rů i Devasenu o 25 let star­ší, kte­rá sice při­šla o svou krá­su, niko­li však o svou hrdost a dušev­ní sílu. Baahubaliho rodi­nu dopl­ňu­je Ramya Krishna jako krá­lov­na mat­ka Sivagami, Nasser jako její man­žel Bijjaladeva a Rana Daggubati jako jejich syn a Baahubaliho nevlast­ní bra­tr Bhallaladeva. V roli Kattappy exce­lu­je Sathya Raj.

V mých očích sní­mek oplý­vá spí­še pozi­ti­vy: skvě­lé herec­ké výko­ny, úchvat­ná hud­ba, krás­ný smut­ný pří­běh, slzič­ky byly, doko­na­le dota­že­né bojo­vé scé­ny, rozkoš­ně sla­dě­né kos­týmy a vyve­de­né kuli­sy a pro­stře­dí. Trošku jsem měla co dělat s extrém­ní dél­kou fil­mu, ale sta­či­lo ho roz­dě­lit do něko­li­ka veče­rů. A lehce na záva­du byla pate­tič­nost někte­rých čás­tí. Amarendra Baahubali byl náro­dem tak opě­vo­va­ný, až to hez­ké neby­lo. Stejně tak jeho vztah s nevlast­ní mat­kou byl až pří­liš idy­lic­ký. A nako­nec – jeho fyzic­ká síla byla až pří­liš nad­při­ro­ze­ná. Jenom teď sama nevím, jest­li spíš nehle­dám, co fil­mu vytknout, abych nemu­se­la dát plný počet bodů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73523 s | počet dotazů: 252 | paměť: 59828 KB. | 18.08.2022 - 15:27:35