Kritiky.cz > Recenze knih > Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

429 bg

Na trhu se obje­vi­la dal­ší detek­tiv­ka, kte­rá se na zad­ní stra­ně pře­ba­lu ozna­ču­je jako „Maják v moři thrille­rů“. Děj se ode­hrá­vá v sever­ském pro­stře­dí, pro­to čte­nář bude pln oče­ká­vá­ní, zda napl­ní oče­ká­vá­ní o dob­ré detek­tiv­ce.

Hlavním hrdi­nou je Thorkild Aske, kte­rý po třech letech opouš­tí věze­ní. Býval elit­ním poli­cis­tou, kte­rý vyslý­chal ostat­ní a najed­nou se při neho­dě, kdy řídil pod vli­vem omam­ných látek, dostal na dru­hou stra­nu. Nyní má šan­ci začít nový život, i když výčit­ky a boles­ti ho stá­le dopro­vá­zí, tudíž nemů­že na minu­lý život zapo­me­nout. Jeho minu­lost ho stá­le pro­ná­sle­du­je. Změna nasta­ne v oka­mži­ku, kdy je požá­dán, aby nale­zl ztra­ce­né­ho dospě­lé­ho syna, kte­rý se ztra­til na ost­ro­vě s majá­kem. Jeho smrt se na prv­ní pohled jeví jako nešťast­ná náho­da, ale najed­nou vyplou­va­jí na povrch dal­ší podiv­né věci, kte­ré neu­ka­zu­jí na běž­nou smrt.

Zprvu člo­věk tro­chu pře­mí­tá nad tím, proč by vlast­ně měl číst o býva­lém poli­cis­to­vi, kte­rý bere hro­ma­du práš­ků nejen na boles­ti, ale ješ­tě je v péči psy­chi­at­ra, pro­to­že ve věze­ní se poku­sil spáchat sebe­vraž­du? Ke vše­mu navíc se mu zje­vu­je jaká­si mrt­vá žena…

Až když Thorkild odje­de na ost­rov a začne pát­rat po zmi­ze­lém, postup­ně se do kni­hy začí­na­jí vkrá­dat názna­ky, že nic nebu­de tak, jak se na prv­ní pohled zdá a kni­ha začí­ná mít tro­chu napě­tí. Vše do urči­té míry posi­lu­je sku­teč­nost, že si čte­nář u hrdi­ny, kte­rý bere hro­ma­du práš­ku na bolest, anti­de­pre­si­va a dal­ší léky, nemů­že být jis­tý, zda to, co vní­má, je sku­teč­nost či jen výplod jeho fan­ta­zie, zvlášť když si práš­ky mnoh­dy dáv­ku­je dle sebe.

Detektivka je obo­ha­ce­na o psy­cho­lo­gic­kou linii, kte­rá se zamě­řu­je na poci­ty člo­vě­ka, kte­rý v jed­nom oka­mži­ku ztra­til napros­to vše, co pro něj bylo důle­ži­té – prá­ci, ženu, kte­rou milo­val, i svou čest.

Dalším kla­dem kníž­ky je roz­hod­ně rea­lis­tic­ké vykres­le­ní drs­né sever­ské pří­ro­dy a řádě­ní živlů, ze kte­rých člo­vě­kem pro­stu­pu­je pocit chla­du, tajem­ství, nepří­vě­ti­vos­ti.

Díky tomu, že hlav­ní posta­vě se zje­vu­je i duch zemře­lé, má kni­ha i něco z mystič­na.

V kni­ze se stří­da­jí zají­ma­vé pasá­že s mís­ty, kde děj tak nějak ply­ne bez vět­ších zlo­mů, napě­tí.

Již od začát­ku jsem měla pocit, že detek­tiv­ka je svým poje­tím tro­chu jiná, než býva­jí ostat­ní. Ale závěr mě vcel­ku zkla­mal. Autor děj roze­hrál dob­ře – zvo­lil rea­lis­tic­ký popis pří­ro­dy, psy­cho­lo­gic­kou son­du do duše člo­vě­ka i motiv tak tro­chu záhad­né­ho pro­stře­dí. Ale  když se člo­věk dozví před­cho­zí pří­běh hlav­ní posta­vy, říká si, jak může mít výčit­ky svě­do­mí vůči něko­mu, kdo ho ve sku­teč­nos­ti jen vyu­žil , koho v pod­sta­tě neznal a kdo jej nave­zl do vel­ké­ho prů­švi­hu?

Řekla bych, že konec kni­hy, včet­ně moti­vu vra­ha, jinak dob­ře poja­tou detek­tiv­ku vcel­ku zaz­dil.

Kniha moh­la být jakým­si „majá­kem mezi detek­tiv­ka­mi“, ale bohu­žel se tak nesta­lo.


Autor: Heine Bakkeid

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 336

Žánr: detek­tiv­ní román

Hodnocení: 80 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství

  • Dívka v ledu – Robert Bryndza15. ledna 2017 Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteří se již nemohou dočkat dalšího dílu. Stane se Dívka v ledu bestsellerem i u nás? Ústřední postavou […] Posted in Recenze knih
  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […] Posted in Recenze knih
  • Samuel Bjørk: V lese visí anděl20. června 2016 Samuel Bjørk: V lese visí anděl V lese visí anděl je detektivka a hned první věta prozradí, že příběh píše opět chladný sever. „Na porodním sále v  hønefosské nemocnici v  okrese Ringerike se 28. srpna 2006 narodila […] Posted in Recenze knih
  • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […] Posted in Recenze knih
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […] Posted in Recenze knih
  • Agatha Christie třikrát jinak9. června 2017 Agatha Christie třikrát jinak Mohla bych vám vyjmenovat slušnou řádku důvodů, proč mi knížky a filmy podle předloh Agathy Christie někdy lezou na nervy. Zaprvé, nechuť ke kriminálkám, které se objevují všude, ať už […] Posted in Recenze knih
  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […] Posted in Recenze knih
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...