Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid

429 bg

Na trhu se obje­vi­la dal­ší detek­tiv­ka, kte­rá se na zad­ní stra­ně pře­ba­lu ozna­ču­je jako „Maják v moři thrille­rů“. Děj se ode­hrá­vá v sever­ském pro­stře­dí, pro­to čte­nář bude pln oče­ká­vá­ní, zda napl­ní oče­ká­vá­ní o dob­ré detek­tiv­ce.

Hlavním hrdi­nou je Thorkild Aske, kte­rý po třech letech opouš­tí věze­ní. Býval elit­ním poli­cis­tou, kte­rý vyslý­chal ostat­ní a najed­nou se při neho­dě, kdy řídil pod vli­vem omam­ných látek, dostal na dru­hou stra­nu. Nyní má šan­ci začít nový život, i když výčit­ky a boles­ti ho stá­le dopro­vá­zí, tudíž nemů­že na minu­lý život zapo­me­nout. Jeho minu­lost ho stá­le pro­ná­sle­du­je. Změna nasta­ne v oka­mži­ku, kdy je požá­dán, aby nale­zl ztra­ce­né­ho dospě­lé­ho syna, kte­rý se ztra­til na ost­ro­vě s majá­kem. Jeho smrt se na prv­ní pohled jeví jako nešťast­ná náho­da, ale najed­nou vyplou­va­jí na povrch dal­ší podiv­né věci, kte­ré neu­ka­zu­jí na běž­nou smrt.

Zprvu člo­věk tro­chu pře­mí­tá nad tím, proč by vlast­ně měl číst o býva­lém poli­cis­to­vi, kte­rý bere hro­ma­du práš­ků nejen na boles­ti, ale ješ­tě je v péči psy­chi­at­ra, pro­to­že ve věze­ní se poku­sil spáchat sebe­vraž­du? Ke vše­mu navíc se mu zje­vu­je jaká­si mrt­vá žena…

Až když Thorkild odje­de na ost­rov a začne pát­rat po zmi­ze­lém, postup­ně se do kni­hy začí­na­jí vkrá­dat názna­ky, že nic nebu­de tak, jak se na prv­ní pohled zdá a kni­ha začí­ná mít tro­chu napě­tí. Vše do urči­té míry posi­lu­je sku­teč­nost, že si čte­nář u hrdi­ny, kte­rý bere hro­ma­du práš­ku na bolest, anti­de­pre­si­va a dal­ší léky, nemů­že být jis­tý, zda to, co vní­má, je sku­teč­nost či jen výplod jeho fan­ta­zie, zvlášť když si práš­ky mnoh­dy dáv­ku­je dle sebe.

Detektivka je obo­ha­ce­na o psy­cho­lo­gic­kou linii, kte­rá se zamě­řu­je na poci­ty člo­vě­ka, kte­rý v jed­nom oka­mži­ku ztra­til napros­to vše, co pro něj bylo důle­ži­té – prá­ci, ženu, kte­rou milo­val, i svou čest.

Dalším kla­dem kníž­ky je roz­hod­ně rea­lis­tic­ké vykres­le­ní drs­né sever­ské pří­ro­dy a řádě­ní živlů, ze kte­rých člo­vě­kem pro­stu­pu­je pocit chla­du, tajem­ství, nepří­vě­ti­vos­ti.

Díky tomu, že hlav­ní posta­vě se zje­vu­je i duch zemře­lé, má kni­ha i něco z mystič­na.

V kni­ze se stří­da­jí zají­ma­vé pasá­že s mís­ty, kde děj tak nějak ply­ne bez vět­ších zlo­mů, napě­tí.

Již od začát­ku jsem měla pocit, že detek­tiv­ka je svým poje­tím tro­chu jiná, než býva­jí ostat­ní. Ale závěr mě vcel­ku zkla­mal. Autor děj roze­hrál dob­ře – zvo­lil rea­lis­tic­ký popis pří­ro­dy, psy­cho­lo­gic­kou son­du do duše člo­vě­ka i motiv tak tro­chu záhad­né­ho pro­stře­dí. Ale  když se člo­věk dozví před­cho­zí pří­běh hlav­ní posta­vy, říká si, jak může mít výčit­ky svě­do­mí vůči něko­mu, kdo ho ve sku­teč­nos­ti jen vyu­žil , koho v pod­sta­tě neznal a kdo jej nave­zl do vel­ké­ho prů­švi­hu?

Řekla bych, že konec kni­hy, včet­ně moti­vu vra­ha, jinak dob­ře poja­tou detek­tiv­ku vcel­ku zaz­dil.

Kniha moh­la být jakým­si „majá­kem mezi detek­tiv­ka­mi“, ale bohu­žel se tak nesta­lo.


Autor: Heine Bakkeid

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 336

Žánr: detek­tiv­ní román

Hodnocení: 80 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství

  • Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah?1. listopadu 2020 Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah? V Helsinkách je nalezena mrtvá žena slavného spisovatele. Na vraždě je hodně zvláštní to, že sedí ve slavnostních černých šatech u stolu s děsivým šklebem a ještě chvíli před smrtí stihla […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v ledu – Robert Bryndza15. ledna 2017 Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteří se již nemohou dočkat dalšího dílu. Stane se Dívka v ledu bestsellerem i u nás? Ústřední postavou […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“15. listopadu 2020 Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“ U jezera v městečku Liberty Lake je nalezeno tělo mladé ženy. Způsob zabití odpovídá několika předchozím vraždám, které se staly před třemi lety na jiném místě. Policie má podezření, že […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78356 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53330 KB. | 02.12.2021 - 16:33:25