Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Avengers spravili v New Yorku škodu za 160 miliard!

Avengers spravili v New Yorku škodu za 160 miliard!

ave 160
ave 160

Ak by sa súčas­ný kaso­vý trhák odo­hral v reál­nom živo­te, mest­ská kasa New Yorku by pori­a­d­ne zaplakala.Experti maga­zí­nu The Hollywood Reporter totiž zis­ti­li, že keby sa záve­reč­ný súboj med­zi komik­so­vý­mi hrdi­na­mi a zlo­du­chmi odo­hral v sku­toč­ných uli­ci­ach New Yorku, ško­dy by sa vyšpl­ha­li až do výš­ky 160 mili­árd dolá­rov, čo je v pre­poč­te 123,6 mili­ar­dy eur. Škody vyčís­li­li exper­ti z fir­my Kinetic Analysis Corp., kto­rá sa špe­ci­a­li­zu­je na prí­rod­né katastrofy.Zničené budo­vy, autá a ces­ty by podľa odha­du stá­li 6070 mili­árd dolá­rov. Následné odstrá­ne­nie škôd by vyšlo až na 90 mili­árd a stra­ty na ľud­ských živo­toch by účet uza­vre­li na 160 mili­árd. Na porov­na­nie, ško­dy za úto­ky na newy­or­ské dvo­jič­kyPentagon sa odha­dujú na 83 mili­árd dolá­rov. Minuloročné zeme­tra­se­nie v Japonsku a násled­né cuna­mi stá­li až 122 mili­árd dolá­rov.

Otázkou je, kto by za spô­so­be­né ško­dy zapla­til. Zločinci prišli z inej dimen­zie a tam aj skon­či­li. Superhrdinov zase zastrešu­je vlád­na orga­ni­zá­cia S.H.I.E.L.D a tá by sa pla­te­niu zrej­me tiež vyh­la.
Inak keď je už téma o peniazoch,vedeli ste že Samuel L. Jackson,si vysl­ú­žil zápis do Guinessovej kni­hy rekor­dov, pre­to­že sa stal naj­lep­šie zará­baj­úcim her­com všet­kých čias. Celý svet sa dozve­del, že herec od zači­at­ku svo­jej kari­é­ry zaro­bil až 7,42 mili­ar­dy ame­ric­kých dolá­rov.

zdroj:Nový čas


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31405 s | počet dotazů: 223 | paměť: 56246 KB. | 29.05.2022 - 03:41:19