Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

střední

Událost roku, vlast­ně i dese­ti­le­tí je tu!!! Ano neko­neč­ná vál­ka s Thanosem se blí­ží své­mu vrcho­lu a než se do ní pus­tí­me vel­mi rád odpre­zen­tu­ji „struč­né“ shr­nu­tí toho, co se dělo a co se má stát.
Zachovám lec­kdy veli­ký odklon od komik­sů, kde se věci mají tro­chu jinak a vyne­chám seri­á­lo­vou část, kte­rá sice je zají­ma­vá, nicmé­ně pro dění ve fil­mech má malý vliv.

Takže náš MCU svět začí­ná v roce 2008. Asi prá­vo­plat­ným počát­kem byl Iron Man (pro něko­ho Hulk) se svým mul­ti­mi­li­ar­dá­řem a pla­y­boyem Tony Starkem. I sami tvůr­ci ozna­ču­jí Roberta Downey Jr. za kmo­t­ra celé MCU. A já jim dávám za prav­du.


I když byl Iron Man prv­ní, roz­hod­ně nebyl prv­ním Avengerem. Tím byl Steve Rogers ali­as Kapitán Amerika. I jeho prv­ní film má stej­ný podti­tul a nasto­lil tak tro­chu zvyk nato­čit prv­ní film o Marvelovských hrdi­nech více samo­stat­ně a vysvět­lit tak divá­kům jejich původ a moti­va­ce.

Všechno to vlast­ně vzni­ka­lo krás­ně postup­ně, tak jak si mno­zí divá­ci a fan­do­vé přá­li (na roz­díl od DC). Dalším veli­kým hrdi­nou Marvelu při­šel na řadu Thor, kte­rý nás vzal do Vesmíru a tak tro­chu nakou­sl, že se bude postup­ně dít ješ­tě mno­ho zají­ma­vých věcí. Ukázalo se, že vesmír je plný moc­ných bytos­tí, nejen Asgarďanů a tak se dalo tušit že jed­no­ou při­jde koneč­ně něja­ký zápo­rák, kte­rý se bude vymy­kat (těm stan­dard­ním ubo­žá­kům se říká „Villain of the Week“), ale to nás čeka­lo ješ­tě mno­ho.

Pak při­šel prv­ní zlom a tím byli prv­ní Avengers. Zde jsme koneč­ně měli tu mož­nost vidět všech­ny zná­mé hrdi­ny pohro­ma­dě a s nad­še­ním oče­ká­va­li, jakým smě­rem se budou vyví­jet jejich vzá­jem­né osob­ní pří­běhy. A zde poprv­né se také jako divá­ci doví­dá­me, že tím, kdo za tím vším sto­jí je samot­ný Thanos. Ještě málo z nás tuši­lo, že on bude tím „koneč­ným“ zápo­rá­kem, se kte­rým se hrdi­no­vé utka­jí (pro­to­že pros­tě Thanos je kur....y sil­ná posta­va).


Pak si lidé od MCU uvě­do­mi­li, že je potře­ba nové­ho svě­ží­ho poje­tí a při­šli Strážci Galaxie. To byla napros­tá tre­fa do čer­né­ho, pro­to­že při­šli s novým humo­rem, pove­de­nou koo­pe­ra­tiv­ní akcí, sku­teč­ný­mi mimo­zemš­ťa­ny a audi­o­vi­zu­ál­ním pojetím. Strážci Galaxie sice stá­li hod­ně bokem od dění v Avengers, ale spous­ta zasvě­ce­ných lidí a fanouš­ků už vědě­lo, že se do akce také časem zapo­jí. Nehledě na to, že drti­vá vět­ši­na postav ze Strážců má na Thanose pif­ku - Gamora a Nebula jsou jeho ado­p­tiv­ní dce­ry, kte­ré tyra­ni­zo­val a ony ho za to nesná­ší, Draxovi Thanos zabil rodi­nu.


Samotné osob­ní pří­běhy jed­not­li­vých postav pak obdr­že­li dal­ší pokra­čo­vá­ní a vět­ši­na z nich také dosta­la tro­chu hoř­kou pří­chuť, aby divák pocho­pil, že ne všich­ni jsou úpl­ně dob­ří a v kaž­dém se ode­hrá­vá boj. Boj o to, komu pomoct, proč a kam vlast­ně hrdi­nův život smě­řu­je. Dalším mil­ní­kem tak neod­vrat­ně muse­la být Kapitánova Občanská Válka, kte­rá super­hr­di­ny Marvelu posta­vi­la na dva kon­ce šachov­ni­ce. Kapitán Amerika byl pro vol­nost hrdin­ských sku­pin jako napří­klad Avengers. Iron Man věřil spí­še v říze­nou čin­nost, př kte­ré by se tyto sesku­pe­ní hrdi­nů zod­po­ví­da­li ze svých činů (kupří­kla­du OSN nebo podob­né orga­ni­za­ci). Konec Občanské Války tak v hrdi­nech nechal spous­tu otá­zek, ale ve výsled­ku to až na pár výji­mek skon­či­lo Statusem Quo. Nicméně do budouc­na to v posta­vách pone­cha­lo nejis­to­tu, jest­li vůbec bude někdy mož­né ješ­tě spo­lu­pra­co­vat.


Hlavní osob­ní lin­ky super­hr­di­nů tak byly dokon­če­ny a nasta­lo tro­chu ticho a oče­ká­vá­ní, co bude dál. Ale to bylo jen leh­ké nadech­nu­tí před tím, co mělo při­jít pak.
Světu se před­sta­vil Doctor Strange, kte­rý je jako posta­va vel­mi sil­ný, ale zatím se ho do pod­vě­do­mí divá­ků úpl­ně dostat nepo­da­ři­lo (můj názor je, že kvů­li samot­né­mu fil­mu, kte­rý pova­žu­ji za dru­hý - po Antmanovi - nejmé­ně pove­de­ný). Vládne sil­nou magií a díky arte­fak­tům je vel­mi moc­ný.


A poma­lu se blí­ží­me ke sku­teč­nos­tem, kte­ré ved­ly ke vpá­du Thanose na naši pla­net­ku. Ve dru­hých Strážcích Galaxie se nám koneč­ně tro­chu roz­plet­ly jejich vzá­jem­né vzta­hy, Peter Quill ali­as Star Lord zjis­til, kdo je vlast­ně zač, ale budou­cí zapo­je­ní do Avengers bylo stá­le záha­dou.
Tvůrci MCU také usou­di­li, že zapo­je­ní Spidermana do toho­to vesmí­ru je vel­mi žádou­cí a jeho krát­ká a záro­veň půso­bi­vá účast v Občanské Válce si zaslou­ží víc, mno­hem víc. A tak vzni­kl rebo­ot Spidermana s podti­tu­lem Homecoming, ve kte­ré se vlast­ně nedo­ví­dá­me nic nové­ho, jen je nám pří­jem­nou for­mou před­sta­ven nový před­sta­vi­tel pavou­čí­ho muže Tom Holland.


Ve stej­ném roce pak ješ­tě spat­řil svět­lo vesmí­ru Thor Ragnarok, kte­rý byl ve spous­tě věcech revo­luč­ní a jiný od vše­ho ostat­ní­ho (dle mého jas­ný záměr jak to pak pro­po­jit se Strážci Galaxie). Byla v něm spous­ta humo­ru, ješ­tě vět­ší akce, opět jsme měli tu čest se zrád­ným Lokim a nejen, že Thor při­šel o oko a o otce (nebo ne?), ale také o své kla­di­vo Mjolnir. O to víc v sobě našel schop­nos­tí a síly, aby zjis­til, co se ve vesmí­ru oprav­du děje.


No a pak při­šel prv­ní z vrcho­lů roku 2018 a měli jsme tu čest spat­řit Black Panthera. Ten je hlav­ně svým zasa­ze­ním stě­žej­ní pro budou­cí děj v rám­ci boje s Thanosem. Je snad ve vyspě­lé Wakandě ukryt kámen neko­neč­na? Nebo jde jen pros­tě o to, že Wakanda má díky tech­no­lo­gii nej­lep­ší armá­du pro boj s Thanosem a jeho pohun­ky? Jinak byl, jak už jsem výše uvá­děl, typic­kým prv­ním fil­mem super­hr­di­ny, ve kte­rém dochá­zí na před­sta­ve­ní jeho osob­nos­ti, schop­nos­tí, moti­va­cí a vnitř­ní­ho kon­flik­tu.

A TEĎ TO PŘIJDE!!!
V Infinity War se ke slo­vu dostá­vá koneč­ně zápo­rák, kte­rý na dlou­ho před­čí všech­ny ostat­ní. Jedna z nej­sil­něj­ších bytos­tí komik­sů od Marvelu Thanos se roz­hod­ne shro­máž­dit Kameny Nekonečna a zasa­dit je do své ruka­vi­ce. To, že o ně boju­je s Avengers je vlast­ně jen sho­da okol­nos­tí, pro­to­že někte­ré z kame­nů jsou pros­tě ve vlast­nic­tví čle­nů Avengers, nebo pod jejich ochra­nou. Thanosovým cílem je pou­hé jejich shro­máž­dě­ní a násled­ná destruk­ce polo­vi­ny vesmí­ru. Ale proč by to dělal? V komik­sech to dělá kvů­li své­mu cho­rob­né­mu zalí­be­ní ve ztě­les­ně­ní smr­ti ve svě­tě Marvelu. Odpřisáhl jí, že aby se jí zalí­bil, tak klid­ně zni­čí polo­vi­nu vesmí­ru, no a tak pros­tě koná. Ve fil­mu mu jde však o vzne­še­ný cíl - rov­no­váhu ve vesmí­ru. Trochu uje­té, ale svůj smy­sl to tro­chu má, s podob­nou moti­va­cí se divá­ci a čte­ná­ři moh­li setkat u zápo­rá­ka v Infernu od Dana Browna.


Většina našich zná­mých super­hr­di­nů je bůhví kde, spous­ta z nich si nemů­že při­jít na jmé­no a někte­ří jsou svě­tel­né roky dale­ko na to, aby moh­li pomo­ci. Pomoci v boji s nepřed­sta­vi­tel­ně sil­ným nepří­te­lem, kte­rý se svo­jí ban­dou (zva­nou Black Order) vtr­hl na Zem a hod­lá si vzít, co chce.

Chce zmi­ňo­va­né kame­ny neko­neč­na, tak si pojď­me říct, co kte­rý doká­že a kde se nachá­zí, pro­to­že už jsme je mini­mál­ně jed­nou všich­ni vidě­li.

  • Space Stone (Tesseract) - První kámen, kte­rý měl kdy jaký Avenger kdy tu mož­nost spat­řit. Kámen Prostoru je ukry­tý uvnitř Tesseractu, ano té šikov­né kost­ky, kte­rou Rudá Lebka spo­leč­ně s vojá­ky Hydry pohá­ně­li své zbra­ně a tím Avengerem, kte­rý ho spat­řil prv­ní byl Kapitán Amerika. Poslední udá­los­ti Thora nasvěd­ču­jí tomu, že bude v drže­ní Lokiho. Umožňuje drži­te­li ces­to­vá­ní vesmí­rem.
  • Mind Stone - Původně zasa­zen kámen mys­li byl zasa­zen do žez­la Lokiho, odtam­tud ale puto­val do čela Visiona, kte­rý má díky němu někte­ré své schop­nos­ti. Vision se tak sta­ne jed­ním z hor­kých cílů Thanose. Držitel kame­ne doká­že mani­pu­lo­vat mys­lí a čás­teč­ně také pro­sto­rem (díky tomu pro­chá­zí Vision zdí apod.).
  • Reality Stone (Aether) - S tímto „kame­nem“ měl tu čest jak Thor, tak i jeho otec Odin. S jeho pomo­cí chtě­li Temní Elfové s vede­ním Malekhita uvrh­nout vesmír do tem­no­ty. Thor však všech­ny pora­zil a Aether svě­řil do opa­t­rov­nic­tví Collectora (Sběratele). Držitel Aetheru doká­že slo­ži­tě mani­pu­lo­vat s rea­li­tou a hmo­tou, což nám čás­teč­ně Malekhit před­ve­dl.
  • Power Stone - Kámen Moci byl ústřed­ním před­mě­tem spo­ru Strážců Galaxie s Ronanem. Jeho obrov­ská destruk­tiv­ní síla může slou­žit ke zni­če­ní celých svě­tů a jeho drži­tel tak vlád­ne obrov­skou hru­bou silou. Ronan byl však pora­žen a Strážci Galaxie pone­cha­li kámen v opa­t­rov­nic­tví xan­dar­ské poli­cie zva­né Nova Corps (znal­ci tuší, co to může mít pro MCU za poten­ci­ál)
  • Time Stone - Kámen času má a pou­ží­vá Doctor Strange. Je umís­těn v jeho arte­fak­tu, kte­rý nosí na krku a říká se Oko Aggamotovo. S jeho pomo­cí může drži­tel ovlá­dat čas, jak nám již Doctor Strange před­ve­dl při boji s Dormammu. Doktor sice kámen nako­nec vrá­til do sva­ty­ně, ale dá se před­po­klá­dat, že ho k boji vyu­ži­je, čímž se záro­veň sta­ne ter­čem pro Thanose.
  • Soul Stone - O umís­tě­ní Kamene Duší v MCU zatím nikdo neví a bylo kolem toho spous­ta teo­rií (má ho Heimdall, nebo je ve Wakandě?). Jeho vlast­nos­tí je pohl­co­vá­ní duší a násled­ná mož­nost s nimi komu­ni­ko­vat.

Thanosovi jde tak jen o jed­no. Všechny kame­ny najít a pou­žít za kaž­dou cenu. A v ces­tě mu bude stát krás­ných 22 super­hr­di­nů Marvelovského svě­ta. Připravte se na vel­ko­le­pou jízdu, ve kte­ré urči­tě dojde na spous­tu akce, humo­ru a něja­ké to umí­rá­ní (koneč­ně). Jak to tedy se svě­tem MCU bude pokra­čo­vat. Jak a jest­li vůbec Avengers Thanose pora­zí, to máte teď jedi­neč­nou mož­nost zjis­tit v kinech!!!

No tak tohle jsem oprav­du neče­kal. Nejen, že se Marvel koneč­ně vyva­ro­val veli­kým spo­i­le­rům v trai­le­ru. Oni tam vlast­ně neu­ká­za­li sko­ro nic, i když se divá­kům zdá­lo, že ano. Film je roz­dě­len v pod­sta­tě na 3 dějo­vé lin­ky, kte­ré se během času více, či méně pro­po­ju­jí. Tempo je cel­kem rych­lé, ale nijak závrat­né, jak jsem někde četl. Navíc se tem­po daří udr­žet a záro­veň tu není moc věcí, kte­ré by divák nesti­hl postřeh­nout.
A Thanos? Je vskut­ku moc­ný (tro­chu méně než v komik­sech) a vskut­ku jde přes mrt­vo­ly. DOSLOVA! Už začá­tek divá­kům zmra­zí úsměv na tvá­řích. Sice je pak ve fil­mu pří­to­men humor, ale vkus­ně odleh­ču­je spí­še ponu­rou a bez­na­děj­nou situ­a­ci našich hrdi­nů. Ti se vlast­ně ani nestih­nou věno­vat svým vzá­jem­ným spo­rům (nebo nao­pak) a jsou vrže­ni do boje s šíle­ným Titánem.
Thanos má vskut­ku moti­va­ci zni­čit půl­ku vesmí­ru. Avšak stá­le má svo­ji filo­so­fii, je tak tro­chu nos­tal­gik a má urči­tou míru svě­do­mí. Bez toho by během fil­mu ani nemohl zís­kat Soul Stone. Ano koneč­ně je zod­po­vě­ze­na otáz­ka na to, kde se nachá­zel. A znal­ce komik­sů to pří­liš nepře­kva­pi­lo. Co ale pře­kva­pi­lo mě bylo, že se Thanos dosta­ne k více kame­nům. (Pozor veli­ký Spoiler!.............. Posbírá je všech­ny už teď!) Boj s ním je tak v pod­sta­tě sebe­vraž­da a koneč­ně bude mít divák o své­ho oblí­be­né­ho hrdi­nu strach.
Hrdinové dosta­li ve fil­mu pro­stor pod­le toho, jak byli do teď v MCU význam­ní, což mě potě­ši­lo, pro­to­že jsem se bál pří­liš dlou­hé­ho sle­do­vá­ní Falcona, War Machine a podob­ných podrž­taš­ků. Možná jsem oče­ká­val tro­chu víc koo­pe­ra­ce, ale v tom pří­va­lu nepřá­tel na to pros­tě asi nebyl pro­stor. Výkony her­ců jsou vel­mi dob­ré a vzhle­dem k rych­lé­mu spá­du akce nemě­li pří­liš šan­ce uká­zat váž­něj­ší a pro­cí­tě­né polo­hy.


Aby jed­not­li­vé hrdi­ny člo­věk znal a ten­to film si užil je sku­teč­ně nut­né vidět drti­vou vět­ši­nu před­cho­zích MCU fil­mů. Bez toho by nikdo nechá­pal naráž­ky, uráž­ky, humor moti­va­ce a sílu hrdi­nů. Tady se tvůr­ci zce­la jas­ně sna­ži­li o sma­zá­ní někdy veli­kých roz­dí­lů, co se síly a moci týče. A je to pocho­pi­tel­né, v komik­sech jsou někte­ří až vše­moc­ní a někte­ří oprav­du jen tak tro­chu pomá­ha­jí. To by tady vypa­da­lo div­ně. Kdo je stá­le a vel­mi brzy jas­ně nej­sil­něj­ší je Thor, což se dle mého názo­ru dalo čekat. Získal Stormbreaker, nej­sil­něj­ší zbraň a s ní to pak kosil jed­na báseň.
Děj fil­mu je díky para­lel­ním lin­kám a mož­nos­ti Thanose tele­por­ta­ce nepřed­ví­da­tel­ný, což se mi vel­mi zamlou­va­lo a drže­lo mě to v pozo­ru. Hudba od Alana Silvestiho už je tako­vá kla­si­ka, zde mož­ná tro­chu lépe zapa­ma­to­va­tel­ná než v ostat­ních fil­mech MCU. Nejdražší na fil­mu byly jas­ně digi­tál­ní tri­ky a ostat­ní digi­tál­ní zpra­co­vá­ní. Thanosovo CGI vůbec nevy­pa­dá zle, někdy by se dalo říct parád­ně. Ale i tak člo­věk nemá moc času zábě­ru zkou­mat, pro­to­že je to jíz­da. Jestli někdo pochy­bo­val, jest­li tohle může být lep­ší než Justice League, tak Marvel dal DCčku totál­ně na prdel (par­don). Výhrady mám v pod­sta­tě jen dvě. Když už Thanos při­šel do děje s Power Stonem, tak mimo to, že bylo řeče­no, že zni­čil Xandar a kámen uzmul, tak moh­lo být retrospek­tiv­ně uká­zá­no jak, pro­to­že Nova Corps jsou doce­la solid­ní týp­ci (ale Marvel si to mož­ná nechá­vá na před­sta­ve­ní Novy, dal­ší mož­nou hrdin­ku MCU). A dru­hou věcí je abso­lut­ní nezá­jem super­hr­di­nů na tom kame­ny v jejich drže­ní reál­ně pou­žít pro­ti Thanosovi. Vůbec nechá­pu proč? Jako Visiona ješ­tě tro­chu jo, ten to pros­tě spo­čí­tal a vyšlo mu to tak, že zni­čit kámen je best. A Strange vlast­ně jen nakou­kl do mož­ných budouc­nos­tí a vyhrá­ly jen jed­nou. Ale pak už nic. Za mě tro­chu ško­da nevy­u­ži­té­ho poten­ci­á­lu.
Protože konec dopad­ne tak, jak asi málo tušil. A i když tušil, fakt ho to pře­kva­pi­lo. Russoovi se s tím pros­tě nepá­ra­li a udě­la­li neví­da­né. Nebudu pro­zra­zo­vat, jen mám tro­chu dvo­jí pocit. Trochu lítost a stesk tam bude, ale taky mám tro­chu tuše­ní, že do dvoj­ky Infinity War to bude slo­ži­těj­ší a oni to jen tak nene­cha­jí. Vlastně jsem na celou dvoj­ku spo­leč­ně s BACHA SPOILER! ............Captain Marvel........... vel­mi zvě­dav.
Ale tuhle epic­kou jízdu nemo­hu ohod­no­tit jinak, pro­to­že to s grá­cií uza­ví­rá 10 let prá­ce na MCU a já se pros­tě musím těšit na dal­ších 10 let.
Máte to za mag­ni­fi­cent­ních 95%!!!


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,66698 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55290 KB. | 04.08.2021 - 06:15:02