Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers: Infinity War - 100 %

Avengers: Infinity War - 100 %

Avengers3 1

Každý rok při­jde do kin něko­lik fil­mů od Marvelu. Některé slab­ší a někte­ré lep­ší. Postupně se během dese­ti let obje­vi­lo 18 fil­mů, aby dneska koneč­ně při­šel film, ve kte­rém se set­ka­jí všich­ni hlav­ní hrdi­no­vé pro­ti jed­no­mu zápo­rá­ko­vi.

Avengers: Infinity War je zakon­če­ním, na kte­ré se fanouš­ci při­pra­vo­va­li hod­ně let. Film se opro­ti kon­ku­ren­tům z DC poda­řil. Zkušené dvo­ji­ci sou­ro­zen­ců Russových se po dvou pokra­čo­vá­ních Kapitána Amerika poda­ři­lo sklou­bit mno­ho růz­no­ro­dých hrdi­nů od sta­rých Avengers, přes nové Avengers až po Strážce gala­xie.

Nesetkáváme se ale se vše­mi hrdi­ny najed­nou, kaž­dá z těch­to hrdin­ských sku­pin má svůj pro­stor pro posta­ve­ní se pro­ti spo­leč­né­mu nepří­te­li. Thor se setká se Strážci a Hulk se vrá­tí zpět na Zem, a tak se poho­dl­ně sku­pi­ny hrdi­nů pro­mí­cha­jí. A to vč. Dr. Strange, kte­rý má během fil­mu svo­ji důle­ži­tou roli, i když nepat­ří do par­ty super­hr­di­nů.

Největším pro­tiv­ní­kem je Thanos, na kte­ré­ho jsme čeka­li pěk­nou řád­ku let. Je to ten nej­vět­ší zápo­rák, co kdy pro­ti Zemi byl, a tak je potře­ba, aby byl také co nej­kva­lit­něj­ší. Scénáristům ve spo­lu­prá­ci s tvůr­ci CGI se to poved­lo. Thanos je oprav­du živou­cí bytost, u kte­ré jeho myš­len­ko­vý (tro­chu vra­žed­ný) pro­ces chá­pe­me a jeho uni­kát­ní názo­ry jsou smys­lu­pl­né. Chápeme jeho ces­tu za kame­ny neko­neč­na a jeho moti­va­ce pro vyvraž­dě­ní půl­ky gala­xie. Chápeme i jeho tou­hu po moci a to, že pro zni­če­ní svě­ta jde přes mrt­vo­ly.

Jakkoliv se super­hr­di­no­vé sna­ží na Zemi i na vzdá­le­né pla­ne­tě i s novou Thorovou zbra­ní, tak se jim Thanose poda­ří pou­ze zdr­žet a ten vždy dosáh­ne toho, co by chtěl.  Jedná se tudíž o sní­mek, na kte­rý pří­mo nava­zu­je násle­du­jí­cí díl, pro­to­že pře­ci nene­chá­me Thanose pro­hrát hned tak v prv­ním díle, že?

Všechny kla­dy reži­sé­rů a scé­náris­tů dopl­ňu­jí i her­ci, kte­ří se zdár­ně vrá­ti­li do svých už zave­de­ných rolí, už jsou také, někte­ří i o deset let star­ší a mají za sebou něko­lik Avengers fil­mů. Nejzkušenějším je Robert Downey Jr. a s nej­vý­raz­něj­ší změ­nou (ztlous­tl), je Chris Pratt.

Během fil­mu si odbu­de­me i něko­lik cameí, kte­ré jsme neče­ka­li, a tak až na výjim­ky se dočká­me všech, kte­ré jsme chtě­li.

Obraz doko­na­lé­ho fil­mu neka­zí ani tri­ky, kte­ré si udr­žu­jí svo­ji vel­kou úro­veň, a obraz je bez chy­bič­ky, pro­to­že se celý film natá­čel na nové digi­tál­ní IMAX kame­ry.

Hudbu je také radost sly­šet, kaž­dá z hrdin­ských super­part si vza­la s sebou svůj motiv a skla­da­tel Alan Silvestri doká­zal moti­vy spo­jit do celist­vé­ho fil­mu.

Završení 10leté fil­mo­vé his­to­rie se poved­lo tak, aby se člo­věk těšil na dal­ší díl (vyjde za rok) a byl v oče­ká­vá­ní, co před­ve­de nová nej­sil­něj­ší hrdin­ka dva měsí­ce před pre­mi­é­rou dru­hé­ho dílu Infinity War ve vlast­ním fil­mu - Captain Marvel. Ant-Man v letoš­ním roce urči­tě nebu­de na prv­ní Infinity War nava­zo­vat, mož­ná jenom dopl­ní, aby se posta­vy, kte­ré se prv­ním díle neob­je­vi­ly, moh­ly obje­vit v díle dru­hém. Jedná se hlav­ně o Hawkeye a Ant-Mana, kte­ří mají urči­tě pro­ti Thanosovi co říct.

Pro mě to je film roku a líbil se mi  tak moc, že jej ohod­no­tím 100 % a to nepře­ko­ná, ani kdy­by při­šly ten­to rok nové Hvězdné Války nebo Star Trek..


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96148 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54586 KB. | 25.09.2021 - 02:37:17