Avengers: Age of Ultron - 70 %

Aveng4

Když si tak sedím na novi­nář­ské pro­jek­ci Avengers 2 (ve spo­leč­nos­ti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lep­ší nebo hor­ší než prv­ní díl, kdy se slav­ný tým hrdi­nů, IT vše­u­mě­la, boha, 120. leté­ho sta­ří­ka, zele­né hrou­dy sva­lů atd.. spo­jil? Vyřešení toho­to rébu­su nechám na konec této recen­ze.

Avengers 2 jsou posled­ním fil­mo­vým dílem  tzv. fáze 2 ve fil­mech Marvelu. Co od něj oče­ká­vát? Všechny důle­ži­té posta­vy se zno­vu spo­jí pro­ti vel­ké­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Zachrání zemi a zachrá­ní sebe. Každý z nich má svůj život, svo­je tem­né můry a tak jejich spo­lu­prá­ce je těž­ká.

Jak asi už víte, tak pro­ti nim nebu­de stát žád­ný mimo­zem­ský nepří­tel, ale výtvor Tonyho Starka, kte­rý se vzbou­ří pro­ti své­mu tvůr­ci. Robot Vision, kte­rý má o míru na zemi vlast­ní před­sta­vy.

Do toho nově zaple­tou dvoj­ča­ta Pietro a Wanda Maximoffovi. Znáte je také pod jejich pře­zdív­ka­mi Quicksilver a Scarlet Witch. Pietro umí rych­le běhat a Wanda je tele­pa­t­ka a umí pohy­bo­vat s věc­mi.

Očekávání fil­mu se spl­ni­lo. Všichni z týmu Avengers pokra­ču­jí ve svých zave­de­ných schop­nos­tech a vlast­nos­tech. Více do sebe rejpa­jí a více se pro­hlu­bu­jí jejich vlast­nos­ti, jak dob­ré, tak i zlé.  A tak je film více zábav­ný a akč­ní. Joss Whedon pokra­ču­je ve svém režij­ním sty­lu. Herci už jsou ve svých posta­vách vel­mi zaži­tí a tak se dočká­me oprav­du zají­ma­vých ftíp­ků na téma Iron Man, War Machine ... A samo­zřej­mě nesmí­me zapo­me­nout i na vel­mi vtip­né­ho Stana Lee. To ale nezna­me­ná, že her­ci hra­jí výteč­ně, bohu­žel si reži­sér své her­ce kočí­ru­je tak, aby hrá­li jenom svůj stan­dard, ne víc, co by více zau­ja­la. Vyjma akce, kte­ré je v celém fil­mu dost.

Velkolepá akce stří­dá akci. Chvilka oddech a rela­xuj a zno­vu návrat do akce, kde se zno­vu jed­ná o záchra­nu lid­stva. Je to kla­sic­ký prů­běh akč­ní­ho fil­mu. Jako u Jamese Bonda. Úvodní akce, kte­rá nás při­ve­de do fik­tiv­ní země. Úvodní titul­ky a relax a zno­va akce až do kon­ce.

Tím, že jsoAveng4u Avengers 2 posled­ní fil­mem 2. fáze, tak urči­tě počí­tá­te s tím, že se obje­ví i camea a nejen Stana Lee. Objeví se Heimdall, Peggy, Falcon i Erik Selvig. Kdy a jak Vám samo­zřej­mě neřek­nu, to bylo moc spo­i­le­rů, ale mají ve fil­mu své opod­stat­ně­ní a jsou důle­ži­tí. Není to jenom mrk, mrk, jsem tady a fanouš­ci se zbláz­ní.

Nové posta­vy Quicksilver a Scarlet Witch jsou sice ze začát­ku na tem­né stra­ně, kdy jsou stvo­ře­ni ze zbyt­ků Hydry majo­rem Struckerem. Naštěstí pro­hléd­nou. To, že jejich rodi­na byla zabi­ta zbra­ně­mi Tonyho Starka, jejich cha­rak­ter nepo­zna­me­ná. Dostanou se na dobrou stra­nu po boku „Starého“ týmu Avengers. Jejich gene­tic­ké vlas­nos­ti se ve fil­mu obje­ví v plné síle. I když Quicksilver od Marvelu nemá na Quicksilvera z posled­ní­ho X-men fil­mu.

Nesmíme zapo­me­nout na Gluma Andy Serkise. Z něho se stá­vá vel­ká hvězda. Po páno­vi prs­te­nů se z něho stal spe­ci­a­lis­ta na digi­tál­ní posta­vy. Je neprav­dě­po­dob­né, že by hlav­ní­ho zápo­rá­ka Ultrona hrál, ne dabo­val, James Spader. Od dob Gluma sle­du­ji vývoj počí­ta­čo­vých postav, jak jsou reál­ní, jak jsou jejich pohy­by roz­po­hy­bo­vá­ny. Andy Serkis přes­ně ví, jak pomo­cí Motion cap­tu­re dodat digi­tál­ní posta­vě život. Nejen, že se obje­ví v Avengers, kde dostal i důle­ži­tou roli Ulyssese Klaue - pro­dej­ce Vibrania, nej­cen­něj­ší­ho mate­ri­á­lu na zemi, ze kte­ré­ho má štít Kapitán Amerika, ale obje­ví se i v nových Star Wars, kde bude s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí mít na sta­rost CGI mimo­zemš­ťa­ny a samo­zřej­mě dosta­ne i cameo roli, něja­ké­ho vesmír­né­ho pirá­ta, kde nebu­de mít pro­blém, aby si zahrál pěk­ně trhlou posta­vu.

O zvu­ko­vý dopro­vod se ten­to­krát posta­ral Danny Elfman. Jo ČSFD to má dneska špat­ně. Ale je vel­ká ško­da, že už i Elfmana změ­ni­ly pení­ze a pro­du­cen­ti fil­mu. Kdybych si to nepře­če­tl na kon­ci titul­ků, kdo sklá­dal hud­bu, tak bych tomu ani sám nevě­řil. Nevím, kolik pro­cent ve fil­mu slo­žil, ale kopí­ru­je Briana Tylera a tak celá hud­ba je ve fil­mu jako v ostat­ních fil­mech. Nevýrazná, ani jed­no z témat si nepa­ma­tu­ji. Je to asi už doba, kdy si kaž­dý fil­mo­vý soun­d­track je už podob­ný. Jediné skla­da­te­le, kte­ré snad poznám je Zimmer a Horner. A samo­zřej­mě  John Williams (Star Wars,Harry Potter.. fan­da).

Někdy se oprav­du těším na to, až mně hud­ba zaujme nato­lik, až si kou­pím soun­d­track. Zatím nic a nikde. Ve své sbír­ce MP3 mám pou­ze Star Wars, Harryho Pottera a něko­lik ani­mo­va­ných fil­mu s hud­bou Elfmana ve spo­je­ní s reži­sé­rem Timem Burtonem.

Na digi­tál­ní kame­ry pro­ten­to­krát nadá­vat nebu­du. Není to o Imaxu. Je lep­ší, když se jed­ná o sci-fi film, natá­čet na digi­tal. Snadno se pra­cu­je s tri­ky, opra­vu­jí se bar­vy. A taky se snad­ně­ji natá­čí. Pokud se s digi­tál­ní tech­no­lo­gií umí pra­co­vat, tak to vůbec neva­dí. Čas od času svět tech­ni­ky a fil­ma­ři při­ne­sou nové kame­ry, nové tech­no­lo­gie, kte­ré se neu­chy­tí. Peter Jackson by mohl vyprá­vět. Prozatím to vidím, že pře­vod na digi­tal se pove­dl. Filmy může „lev­ně­ji“ pouš­tět kaž­dé kino. Je snad­ný pře­vod na Blu-ray a na inter­net. Odbude mno­ho prac­ných pře­vo­dů z analog/digital a zpět. A hlav­ně se stav kopie zane­chá 100 % kva­li­ty ori­gi­ná­lu a bez stár­nu­tí.

Aveng5A co s posled­ním odstav­cem. Avengers 2 je fil­mem, kte­rý je moder­ní akč­ní, má pří­běh, nemá moc vel­kou myš­len­ku. Lidé budou urči­tě na film cho­dit, když se už nato­či­lo hod­ně fil­mů před ním. Je to ale posled­ní??? film s aktu­ál­ní herec­kou sesta­vou, a tak oče­ká­vej­te něko­lik cameí (pár odstav­ců výše..) a něko­lik smut­ných roz­lou­če­ní s hlav­ní­mi posta­va­mi. Možná, že se vrá­tí? Ale kdo ví, na kon­ci dílu na vás počká něko­lik pře­kva­pe­ní, na kte­ré bude kou­kat s ote­vře­nou pusou. A co na to Thanos?.....A je film lep­ší než prv­ní díl? To bohu­žel není.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]
  • Strážci Galaxie – 80 %12. prosince 2014 Strážci Galaxie – 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od […]
  • Avengers: Age of Ultron - Trailer 35. března 2015 Avengers: Age of Ultron - Trailer 3 Screeny z 3. traileru. Trailer na Avengers: Age of Ultron
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […]
  • Avengers 2: Age of Ultron Official Trailer - screeny23. října 2014 Avengers 2: Age of Ultron Official Trailer - screeny Pro kvalitnější fotky navštivte náš Facebook.
  • Avengers: Age of Ultron - Screeny z nejnovějšího traileru13. ledna 2015 Avengers: Age of Ultron - Screeny z nejnovějšího traileru
  • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […]
  • REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL 17. února 2012 REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL První, čeho si při vstupu do ateliéru v Albuquerque v Novém Mexiku, kde se natáčí film Avengers společnosti Marvel všimnete, je úžasná atmosféra. Všichni se zdají být uvolnění, šťastní a […]
  • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]