Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avatar 3D - První 3D film, který se dočkal obrovské popularity

Avatar 3D - První 3D film, který se dočkal obrovské popularity

avatar 3d prvni 3d film ktery se dockal obrovske popularity

Film Avatar se vryl do dějin lid­stva jako prv­ní 3D film na celém svě­tě. Sice se nejed­ná o prv­ní 3D film, ale může­me říci, že se jed­ná o prv­ní poda­ře­ný 3D film, na kte­rý se dalo kou­kat s ote­vře­nou pusou a obdi­vo­vat. Podle mě bylo 3D napros­to úžas­né a když jsem se díval zno­vu na film v Blu-ray kva­li­tě, pak jsem žasl zno­vu, pro­to­že kva­li­ta fil­mu byla opět úchvat­ná.

Avatar mě cel­ko­vě zau­jal. Jak po strán­ce hudeb­ní, 3D, tak i dějo­vé. I když se nejed­na­lo o bůhví­jak ori­gi­nál­ní děj, mně dosta­čo­val a jak je vidět z hod­no­ce­ní na csfd.cz, tak lidem také.

Můžeme tedy říci, že film Avatar odstar­to­val vel­ký 3D boom po celém svě­tě a že díky němu vzni­ka­jí dodnes dal­ší a dal­ší sním­ky v per­fekt­ním 3D pro­stře­dí. Pro něko­ho je ten­to sní­mek odpa­dem, pro něko­ho legen­dou, na kte­rou se nedá zapo­me­nout. Ať už Avatar ve 3D milu­je­te, nebo nená­vi­dí­te, jed­no mu neu­pře­te. A to, že Avatar 3D odstar­to­val boom 3D tech­no­lo­gie, a že byl prv­ním kva­lit­ním 3D fil­mem na celém svě­tě!

Myslíte si, že Avatar byl posled­ním dílem? Tak to vás pří­jem­ně potě­ším! James Cameron totiž plá­nu­je pokra­čo­vá­ní a to by se mělo dostat na svět­lo svě­ta už v roce 2014. Podle toho, jak se dnes stá­le více zkva­lit­ňu­je 3D tech­no­lo­gie, se máme oprav­du na co těšit. Nezapomeňte tedy v roce 2014 si zare­zer­vo­vat vstu­pen­ky do kina, pro­to­že budou dávat našlápnu­tý film se jmé­nem Avatar 2. Těšme se!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68490 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53350 KB. | 25.09.2021 - 21:13:08