Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avatar 3D - První 3D film, který se dočkal obrovské popularity

Avatar 3D - První 3D film, který se dočkal obrovské popularity

avatar 3d prvni 3d film ktery se dockal obrovske popularity
avatar 3d prvni 3d film ktery se dockal obrovske popularity

Film Avatar se vryl do dějin lid­stva jako prv­ní 3D film na celém svě­tě. Sice se nejed­ná o prv­ní 3D film, ale může­me říci, že se jed­ná o prv­ní poda­ře­ný 3D film, na kte­rý se dalo kou­kat s ote­vře­nou pusou a obdi­vo­vat. Podle mě bylo 3D napros­to úžas­né a když jsem se díval zno­vu na film v Blu-ray kva­li­tě, pak jsem žasl zno­vu, pro­to­že kva­li­ta fil­mu byla opět úchvat­ná.

Avatar mě cel­ko­vě zau­jal. Jak po strán­ce hudeb­ní, 3D, tak i dějo­vé. I když se nejed­na­lo o bůhví­jak ori­gi­nál­ní děj, mně dosta­čo­val a jak je vidět z hod­no­ce­ní na csfd.cz, tak lidem také.

Můžeme tedy říci, že film Avatar odstar­to­val vel­ký 3D boom po celém svě­tě a že díky němu vzni­ka­jí dodnes dal­ší a dal­ší sním­ky v per­fekt­ním 3D pro­stře­dí. Pro něko­ho je ten­to sní­mek odpa­dem, pro něko­ho legen­dou, na kte­rou se nedá zapo­me­nout. Ať už Avatar ve 3D milu­je­te, nebo nená­vi­dí­te, jed­no mu neu­pře­te. A to, že Avatar 3D odstar­to­val boom 3D tech­no­lo­gie, a že byl prv­ním kva­lit­ním 3D fil­mem na celém svě­tě!

Myslíte si, že Avatar byl posled­ním dílem? Tak to vás pří­jem­ně potě­ším! James Cameron totiž plá­nu­je pokra­čo­vá­ní a to by se mělo dostat na svět­lo svě­ta už v roce 2014. Podle toho, jak se dnes stá­le více zkva­lit­ňu­je 3D tech­no­lo­gie, se máme oprav­du na co těšit. Nezapomeňte tedy v roce 2014 si zare­zer­vo­vat vstu­pen­ky do kina, pro­to­že budou dávat našlápnu­tý film se jmé­nem Avatar 2. Těšme se!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33044 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56645 KB. | 29.06.2022 - 21:41:05