Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 %

Autoškola 2017 - kniha - recenze - 100 %

stažený soubor

Auto je dnes vel­ká nezbyt­nost. Bez něj je člo­věk jako kdy­by neměl ruce. Pro ty, kdo ješ­tě nevlast­ní řidič­ské opráv­ně­ní a chys­ta­jí se udě­lat ten­to vel­ký krok, je tu letoš­ní pub­li­ka­ce učeb­ni­ce Autoškola 2017. Jako prv­ní se učeb­ni­ce věnu­je Zákonu o sil­nič­ním pro­vo­zu. Někdo si mys­lí, že dělat řidi­čák je jenom o pra­vi­dlech a znač­kách, ale kde­pak – je nut­né znát i ten­to zákon. Bohužel pro budou­cí žáky, je toho na 101 stran.

To bychom měli pou­ze ten zákon. Další na řadě je Vyhláška – ta však není tak bru­tál­ně dlou­há, jenom šest­náct stran. Kromě těch­to zákon­ných věcí najde­me v dal­ších kapi­to­lách Zásady bez­peč­né jízdy, Ovládání a údrž­ba vozi­dla a Dopravní znač­ky. Následně se pře­chá­zí už k otáz­kám na závě­reč­né zkouš­ky. Přestože jich je pou­ze 20 při tes­tu v auto­ško­le, tady se nachá­zí oprav­du neu­vě­ři­tel­né množ­ství.

Základních je 613. Následují dota­zy z obo­ru zdra­vot­nic­ké pří­pra­vy a posky­to­vá­ní prv­ní pomo­ci. Otázek na doprav­ní znač­ky je 123 a pod­le mě jsou nej­leh­čí, tedy vždyc­ky mi to tak při­pa­da­lo. V posled­ním oddí­le jsou obra­zo­vé dota­zy, jak to vypa­dá z pohle­du řidi­če na sil­ni­ci – 143. Jako doda­tek se tu nachá­zí 6 otá­zek z bez­peč­né­ho vidě­ní – pro zjiš­tě­ní poru­chy barev­né­ho vní­má­ní. Tahle kni­ha pat­ří mezi ty nej­od­bor­něj­ší na trhu.

Já ji urči­tě dopo­ru­ču­ju budou­cím řidi­čům, ješ­tě před nástu­pem do auto­ško­ly. Aspoň je to tro­chu dopře­du při­pra­ví, aby měli něco nastu­do­va­né. Je sice dost tlus­tá, ale řídit se musí člo­věk nau­čit dob­ře a bez chyb, pro­to­že když ne, tak je vidět, že v auto­ško­le buď nedá­va­li pozor nebo je neza­jí­ma­jí před­pi­sy. Tato učeb­ni­ce zce­la jis­tě pomů­že k tomu, aby člo­věk zís­kal řidič­ský prů­kaz. Má 344 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Megaknihy.

  • Autor: Ondřej Weigl
  • Nakladatelství: Megaknihy
  • Datum vydá­ní: 2017
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,33747 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53907 KB. | 04.08.2021 - 07:53:59