Autor Metra 2033 se dohodl s producenty na filmovém zpracování

Tittle 3

Hollywoodští tvůr­ci pra­cu­jí na fil­mo­vém zpra­co­vá­ní slav­né kni­hy Metro 2033, na jejíž moti­vy vznik­ly i úspěš­né video­her­ní adap­ta­ce. Producenti Michael De Luca a Stephen L’Heureux se spo­ji­li s auto­rem kni­hy Dmitry Glukhovskym, kte­rý byl s nápa­dem na fil­mo­vou adap­ta­ci své­ho díla vel­mi nad­še­ný.

Dmitry Glukhovsky pro­hlá­sil: „Já a má nove­la jsme na ten­to oka­mžik čeka­li posled­ních deset let. Dříve jsem byl veli­ce opa­tr­ný s posky­to­vá­ním mého „dítě­te“ do rukou Hollywoodských pro­du­cen­tů k tvor­bě fil­mo­vé adap­ta­ce. Nyní ale cítím, že nápad fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní při­stál ve správ­ných rukou. Pánové De Luca a L’Heureux mají s tím­to pro­jek­tem vel­ké plá­ny, a je mi obrov­skou ctí s nimi pra­co­vat.“

Metro 2033 vyprá­ví pří­běh mla­dé­ho muže, kte­rý pře­žil tře­tí svě­to­vou vál­ku scho­vá­vá­ním se ve sple­ti­tých tune­lech mos­kev­ské­ho met­ra. I když je zprá­va o spo­lu­prá­ci Hollywoodských pro­du­cen­tů s Dmitry Glukhovskym povzbu­zu­jí­cí, v žád­ném pří­pa­dě však neza­ru­ču­je, že se film sku­teč­ně nato­čí. Copak že se to sta­lo s fil­mo­vým zpra­co­vá­ním Halo, Bioshock, nebo Uncharted?

Videoherní adap­ta­ci kni­hy Metro 2033 vytvo­ři­lo ukra­jin­ské her­ní stu­dio 4A Games, kte­ré ji spo­lu s vyda­va­te­lem THQ  vyda­lo v břez­nu roku 2010 na PC a Xbox 360. Sequel s názvem Metro: Last Light při­šel v květ­nu 2013 a jeho upra­ve­ná ver­ze nazva­ná Metro Redux byla vydá­na v roce 2014 pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.

1

Zdroj: Eurogamer


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

Další naše články...