Autor: Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.
0

Charles Aznavour

Charles Aznavour (armén­sky: Շառլ Ազնավուր, * 22. květ­na 1924, Paříž -1. říj­na 2018) byl arménsko-francouzský šan­so­ni­ér, zpě­vák, pís­nič­kář, textař, herec, diplo­mat a pod­ni­ka­tel. Hrál nebo vystu­po­val v 60 fil­mech, slo­žil přes 1000 pís­ní a pro­dal přes 100 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů. Životopis Narodil se jako syn armén­ských uprch­lí­ků Míši a Kédar Aznavurjanových, kte­ří se usíd­li­li v Paříži asi rok před jeho naro­ze­ním. Tatínek vedl restau­ra­ci, mamin­ka zpí­va­la po paříž­ských kaba­re­tech, barech a šan­tá­nech. Mladý Charles se na svo­ji diva­del­ní a hudeb­ní dráhu při­pra­vo­val v diva­del­ních a balet­ních kur­zech. První začát­ky své pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ry pro­dě­lal neú­spěš­ně s pia­nis­tou Pierrem...

Autor:
0

Aretha Franklinová

Aretha Louise Franklin (25. břez­na 1942 Memphis, Tennessee – 16. srp­na 2018 Detroit, Michigan) byla ame­ric­ká zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka a jed­na z nej­vý­znam­něj­ších tvůr­kyň sou­lo­vé hud­by. Na scé­ně se pohy­bo­va­la přes pade­sát let. Za dobu své­ho půso­be­ní se sta­la dru­hou nej­ú­spěš­něj­ší drži­tel­kou v his­to­rii cen Grammy. V roce 1987 byla Aretha Franklinová jako prv­ní žena v his­to­rii uve­de­na do rock and rollo­vé síně slá­vy. Bývá nazý­vá­na Královna sou­lu. Životopis Počátky kari­é­ry Franklin se naro­di­la 25. břez­na 1942 v Memphisu ve stá­tě Tennessee v rodi­ně bap­tis­tic­ké­ho pas­to­ra. Její otec měl 70 vyda­ných gra­mo­fo­no­vých desek s nahráv­ka­mi svých kázání.Proto také měla blíz­ko...

Autor:
0

Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka. Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­o­ce­ňo­va­něj­ší uměl­ky­ni všech dob.[1] Během své­ho živo­ta zís­ka­la cel­kem 415 cen, mezi jiný­mi dvě ceny Emmy, šest cen Grammy, tři­cet hudeb­ních oce­ně­ní Billboard a dva­cet dva Amerických hudeb­ních cen. Řadila se ke svě­to­vě nej­lé­pe pro­dá­va­ným uměl­cům s více než 170 mili­o­ny nahrá­vek. Svoji kari­é­ru odstar­to­va­la v roce 1985, kdy debu­to­va­la epo­nym­ním albem Whitney Houston. Jednalo se o inter­pret­ku, jež ote­vře­la dve­ře do svě­ta hud­by dal­ším afro­a­me­ric­kým uměl­cům a patr­ně...

Autor:
0

XXXTentacion

Jahseh Dwayne Onfroy, vystu­pu­jí­cí hlav­ně jako XXXTentacion (23. led­na 1998, Plantation, Florida - 18. čer­ven 2018) byl ame­ric­ký rap­per, zpě­vák a skla­da­tel.

Autor:
0

Peter Krištúfek

Peter Krištúfek (* 23. čer­ven 1973, Bratislava, Slovensko - † 23. duben 2018[1] ) byl slo­ven­ský spi­so­va­tel, troj­ná­sob­ný fina­lis­ta lite­rár­ní sou­tě­že Povídka (v letech 2000, 2002 a 2004).

Autor:
0

James Marsden

James Paul Marsden (* 18. září 1973, Stillwater, Oklahoma, Spojené stá­ty ame­ric­ké) je ame­ric­ký herec, zpě­vák a býva­lý model znač­ky Versace. Je zná­mý pro ztvár­ně­ní super­hr­di­ny Cyclopse ve fil­mo­vé sérii X-Men a za své role v komerč­ně úspěš­ných fil­mech jako Hop, Superman se vra­cí, Hairspray, Kouzelná roman­ce, Zápisník jed­né lás­ky a 27 šatů. Životopis Narodil se ve Stillwateru v Oklahomě jako syn Kathleen (roze­né Scholtz) a Jamese Luthera Marsdenových. Otec má titul Ph.D. a je pro­fe­so­rem zoo­lo­gie a prů­mys­lu na Kansaské stát­ní uni­ver­zi­tě a mat­ka je výži­vo­vá porad­ky­ně. Jeho rodi­če se roz­ved­li, když mu bylo devět let. Má před­ky ang­lic­ké­ho, skot­ské­ho, němec­ké­ho a fran­couz­ské­ho půvo­du. Má čty­ři sou­ro­zen­ce: dvě mlad­ší sest­ry, Jennifer a Elizabeth...

Autor:
0

Evan Rachel Woodová

Evan Rachel Wood (* 7. září 1987 Raleighu, Severní Karolína USA) je ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka. Svoji herec­kou kari­é­ru zahá­ji­la ke kon­ci roku 1990, když vystu­po­va­la v něko­li­ka tele­viz­ních pořa­dech, včet­ně Tajemný pří­běh z Ameriky a Druhá šan­ce. Svůj fil­mo­vý debut zazna­me­na­la ve fil­mu Strážce tajem­ství (2002) a pro­slu­la zejmé­na díky své nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za své účin­ko­vá­ní v dra­ma­tic­kém fil­mu Třinácka (2003). Získávala role zejmé­na do nezá­vis­lých fil­mů jako Svádění (2005), Cizinec (2006), Hlava nehla­va (2006) a vel­kém stu­di­o­vém fil­mu Across the Universe (2007). Od roku 2008 Woodová zača­la hrát ve více váž­ných fil­mech, vč. Wrestler“ (2008), Užívej si, co to jde (2009) a Den zra­dy (2011). Vrátila se také na tele­viz­ní obra­zov­ky do ved­lej­ší role...

Autor:
0

Westworld - Produkce

Koncepce a pří­pra­va 31. srp­na 2013 si HBO objed­na­la pilot pro dra­ma­tic­ký seri­ál, inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­ným fil­mem reži­sé­ra a sce­náris­ty Michaela Crichtona z roku 1973 O dva roky poz­dě­ji vyšel prv­ní trai­ler k seri­á­lu, kte­rý potvr­dil pre­mi­é­ru na rok 2016. Tvůrci vyvi­nu­li pří­běh na pět nebo šest sérií. Financování Rozpočet prv­ní série byl sta­no­ven na $ 100 mili­o­nů, při­čemž výro­ba prv­ní čás­ti měla stát kolem $ 25 mili­o­nů, zbý­va­jí­cí čás­ti v roz­me­zí $ 8 až $ 10 mili­o­nů. Finance na seri­ál poskyt­li v při­bliž­ně stej­ném pomě­ru...

Autor:
0

Westworld - Obsazení

Hlavní role Evan Rachel Wood jako Dolores Abernathy, nej­star­ší výtvor v par­ku. Zjistí, že celý její život je vykon­stru­o­va­ná lež. Thandie Newton jako Maeve Millay, výtvor a bor­del­ma­má. Jeffrey Wright jako Bernard Lowe, vedou­cí úseku pro­gra­mo­vá­ní a pro­gra­má­tor výtvo­rů. Sám je výtvo­rem, ale na počát­ku 1. série to ješ­tě netu­ší. James Marsden jako Teddy Flood, výtvor, pis­tol­ník. Snaží o záchra­nu jeho vzta­hu s Dolores. Ingrid Bols Berdych jako Armistice, výtvor, nemi­lo­srd­ná ban­dit­ka a člen­ka gan­gu Hectora Escatona. Luke Hemsworth jako Ashley Stubbs, vedou­cí bez­peč­nos­ti par­ku Westworld, kte­rý moni­to­ru­je...

Autor:
0

Westworld

Westworld je ame­ric­ký sci-fi wes­ter­no­vý tele­viz­ní seri­ál vytvo­ře­ný Jonathanem Nolanem a Lisou Joy pro kanál HBO. Vzniká na zákla­dě stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973, kte­rý napsal a reží­ro­val ame­ric­ký spi­so­va­tel Michael Crichton. První řada měla pre­mi­é­ru 2. říj­na 2016 a sklá­dá se z dese­ti dílů. V lis­to­pa­du 2016 HBO ozná­mi­lo, že vznik­ne dru­há řada o dal­ších 10 dílech. Vydání dru­hé řady je plá­no­vá­no na rok 2018. Příběh se ode­hrá­vá ve smyš­le­ném zábav­ním par­ku Westworld, kte­rý při­po­mí­ná Divoký západ. Westworld obý­va­jí člo­vě­ku podob­ní robo­ti...

Autor:
0

Miloš Forman

Miloš Forman, původ­ně Jan Tomáš Forman (18. úno­ra 1932 Čáslav – 13. dub­na 2018), byl reži­sér, sce­náris­ta a herec čes­ké­ho půvo­du, žijí­cí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých. Byl drži­te­lem dvou Oscarů za nej­lep­ší režii, tří Zlatých gló­bů a ceny BAFTA ve stej­né kate­go­rii.

Autor:
0

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, ve Francii pře­zdí­ván Bébel (* 9. dub­na 1933 Neuilly-sur-Seine), je fran­couz­ský diva­del­ní a fil­mo­vý herec.

Autor:
0

Juraj Herz

Juraj Herz (4. září 1934 Kežmarok – 8. dub­na 2018) byl čes­ký reži­sér, sce­náris­ta a herec židov­ské­ho půvo­du, naro­ze­ný na Slovensku. Pocházel ze židov­ské rodi­ny, byl pokřtěn, pak byl ate­is­tou. Studoval foto­gra­fii na Umělecko-průmyslové ško­le v Bratislavě a poz­dě­ji režii a lout­ko­he­rec­tví na DAMU v Praze. V letech 1960–1961 půso­bil jako herec a reži­sér v praž­ském diva­dle Semafor. Od roku 1961 půso­bil jako asi­s­tent režie a poz­dě­ji i jako reži­sér v Praze na Barrandově. V roce 1987 ode­šel do Německa, kde točil zejmé­na pro tele­vi­zi. V poz­děj­ších letech žil opět pře­váž­ně v Česku a točil fil­my. Byl čle­nem Evropské fil­mo­vé aka­de­mie. Na fil­mech spo­lu­pra­co­val s kame­ra­ma­ny jako Stanislav Milota, Jozef Šimončič nebo Jiří Macháně. Dobře se znal a spo­lu­pra­co­val také s výtvar­ní­kem a reži­sé­rem Janem...

Autor:
0

Jóhann Jóhannsson

Jóhann Jóhannsson (19. září 1969 Reykjavík, Island – 9. úno­ra 2018 Berlín) byl island­ský hudeb­ní skla­da­tel fil­mo­vé, tele­viz­ní, taneč­ní a diva­del­ní hud­by, kte­rý také vydá­val sólo alba od roku 2002. V roce 2016 pode­psal nahrá­va­cí smlou­vu se spo­leč­nos­tí Deutsche Grammophon, skr­ze kte­rou vydal své posled­ní album Orphée. Byl nomi­no­va­ný na Oscara za hud­bu, kte­rou slo­žil k fil­mům Teorie vše­ho a Sicario: Nájemný vrah. Za hud­bu k fil­mu Teorie vše­ho zís­kal Zlatý gló­bus. Detaily o člán­ku Jóhann Jóhannsson Jméno člán­ku: Jóhann Jóhannsson Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 11. 02. 2018, 18:09 UTC Datum pře­vze­tí: 11. 02. 2018, 23:01 UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3hann_J%C3%B3hannsson&oldid=15846448 Hlavní...

Autor:
Danek0

Wabi Daněk

Wabi Daněk, nebo Stanislav Jan Wabi Daněk (30. led­na 1947 Zlín – 16. lis­to­pa­du 2017), byl čes­ký fol­ko­vý pís­nič­kář a tramp­ský bard.

Autor:
Karin0

Karin Dorová

Karin Dor, vlast­ním jmé­nem Käthe Rose Derr (22. úno­ra 1938, Wiesbaden, Německo - 6. lis­to­pa­du 2017, Mnichov, Německo) byla němec­ká hereč­ka.

Autor:
Triska0

Jan Tříska

Jan Tříska (4. lis­to­pa­du 1936 Praha - 25. září 2017, Praha) byl česko-americký herec. Jeho man­žel­kou byla Karla Chadimová.

Autor:
Villagio0

Paolo Villaggio

Paolo Villaggio (* 31. pro­sin­ce 1932, Janov, Itálie; † 3. čer­ven­ce 2017, Řím, Itálie) byl ital­ský herec, spi­so­va­tel a reži­sér zná­mý pře­de­vším z kome­die Nedotýkej se bílé ženy a Maléry pana účet­ní­ho.

Autor:
Davi0

Daliah Laviová

Daliah Laviová (hebrej­ským pís­mem ‏דליה לביא, * 12. říj­na 1942, Šavej Cijon - 3. kvě­ten 2017 jako Daliah Lewenbuchová) bylai­z­ra­el­ská hereč­ka a zpě­vač­ka. Pochází z rodi­ny židov­ských při­stě­ho­val­ců z Ruska a Německa. Při svém natá­če­ní v Izraeli ji obje­vil Kirk Douglas a zaří­dil jí stu­di­um balet­ní ško­ly ve Stockholmu, kde také dosta­la svo­ji prv­ní fil­mo­vou roli, poz­dě­ji půso­bi­la jako foto­mo­del­ka. Jejími nej­zná­měj­ší­mi role­mi je Paloma ve fil­mu Old Shatterhand) (s Lexem Barkerem a bond girl ve fil­mu Casino Royale (s Davidem Nivenem a Peterem Sellersem). Od sedm­de­sá­tých let...

Autor:
Demme0

Jonathan Demme

Jonathan Demme (* 22. úno­ra 1944 Baldwin, New York, USA – 26. dub­na 2017 New York) byl ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, pro­du­cent a sce­náris­ta. Jeho prv­ním fil­mem se stal Caged Heat z roku 1974. Hudbu k němu slo­žil velšský hudeb­ník John Cale, jenž s reži­sé­rem spo­lu­pra­co­val ješ­tě na sním­cích Who Am I This Time? (1982) a Něco divo­ké­ho (1986). Filmu se nedo­sta­lo vel­ké­ho uzná­ní, stej­ně dopadly i jeho dal­ší pro­duk­ce ze sedm­de­sá­tých let. Úspěchu se Demme dočkal až v roce 1980 se sním­kem Melvin a Howard. Patrně...

Autor:
Jiří Ornest0

Jiří Ornest

Jiří Ornest (27. září 1946 Praha – 9. dub­na 2017 Praha) byl čes­ký herec, reži­sér a pře­kla­da­tel, nosi­tel ceny Alfréda Radoka z roku 1996. Pocházel ze zná­mé čes­ké diva­del­nic­ké rodi­ny, strýc Jiří Orten byl čes­ký bás­ník, dru­hý strýc Zdeněk Ornest byl herec, jeho otec Ota Ornest diva­del­ní reži­sér, také jeho mat­ka Jarmila Smejkalová byla hereč­ka. Po stu­di­ích na praž­ské DAMU byl v letech 1968–1990 v angaž­má v praž­ském Divadle E. F. Buriana. Od roku 1990 půso­bil v Divadle Na zábrad­lí. Po celý život se...

Autor:
havelkova0

Libuše Havelková

Libuše Havelková (11. květ­na 1924 České Budějovice - 6. dub­na 2017) byla čes­ká hereč­ka, mat­ka her­ce a zpě­vá­ka Ondřeje Havelky, dlou­ho­le­tá člen­ka čino­hry Národního diva­dla, hereč­ka zná­má v posled­ních letech pře­de­vším svý­mi role­mi hod­ných a las­ka­vých fil­mo­vých mami­nek či tele­viz­ních babi­ček, napří­klad v pořa­du České tele­vi­ze Kouzelná škol­ka.

Autor:
Stachova0

Helena Štáchová

Helena Štáchová (18. lis­to­pa­du 1944 – 22. břez­na 2017) byla čes­ká lout­ko­he­reč­ka, zpě­vač­ka, sce­nárist­ka, reži­sér­ka, dabér­ka a od roku 1996 ředi­tel­ka lout­ko­vé­ho Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro tele­vi­zi dabu­je Lízu Simpsonovou v kres­le­ném seri­á­lu Simpsonovi.

Autor:
Rachel0

Rachel Weisz

Rachel Hannah Weisz (* 7. břez­na 1970 Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská fil­mo­vá hereč­ka. Za roli Tessy Quayle ve fil­mu Nepohodlný (The Constant Gardener) z roku 2005 zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli. Život Dětství Narodila se v Londýně a vyrůs­ta­la na před­měs­tí Hampstead Garden. Její mat­ka, Edith Ruth (roze­ná Teich) se naro­di­la ve Vídni a původ­ním povo­lá­ním byla uči­tel­ka, poz­dě­ji psychoterapeutka.Její otec, George Weisz byl maďar­ský vyná­lez­ce, kte­rý s celou rodi­nou uprchl do Anglie kvů­li...

Autor: